Introduction d’une nouvelle ligne scolaire 603 (Hoscheid-Holzthum-Kautenbach-Wiltz)

Introduction d’une nouvelle ligne scolaire 603 (Hoscheid-Holzthum-Kautenbach-Wiltz)

RGTR 603
Nouvelle ligne Wiltz Hoscheid

Selon l’avis 2021/142 de l’Administration des transports publics, une nouvelle ligne scolaire (603 Hoscheid-Holzthum-Kautenbach-Wiltz) sera introduite avec effet au 13 février 2022. Veuillez trouver les horaires exactes en annexe.

Gemäß der Mitteilung 2021/142 der Verwaltung für den öffentlichen Transport wird zum 13. Februar 2022 eine neue Buslinie (603 Hoscheid-Holzthum-Kautenbach-Wiltz) eingeführt. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie anbei.

Nouvelles aides étatiques pour projets de rénovation énergétique

Nouvelles aides étatiques pour projets de rénovation énergétique

Les aides étatiques pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des énergies renouvelables et de la durabilité dans le domaine du logement ont été prolongées et réorientées. Elles entreront en application rétroactivement pour les projets initiés à partir du 1er janvier 2022*.

 • Profitez des primes pour la rénovation énergétique et la nouvelle construction avec le nouveau régime d’aides pour des mesures d’isolation et de ventilation de votre logement ou pour l’obtention de la certification LENOZ.
 • Découvrez les nouvelles primes pour les installations de chauffage favorisant les énergies renouvelables et le remplacement de votre ancienne chaudière alimentée en énergie fossile.
 • Vous souhaitez produire de l’énergie solaire ? Alors profitez de la prime à l’investissement pour votre installation et des tarifs d’injection avantageux.

Plus d’informations sur cleverprimes.lu !

*Sous réserve de la finalisation des procédures législative et réglementaire.

 

Die staatlichen Beihilfen zur Förderung der effizienten Energienutzung, der erneuerbaren Energien und der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau wurden verlängert und neu angepasst. Sie gelten rückwirkend für Projekte, die ab dem 1. Januar 2022* begonnen wurden.

 • Nutzen Sie die Förderung für die energetische Renovierung und den Neubau mit dem neuen Förderprogramm für Isolierungs- und Lüftungsmaßnahmen oder für den Erhalt der LENOZ-Zertifizierung Ihres Neubaus.
 • Erfahren Sie mehr über die neuen Beihilfen für Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien und den Austausch eines alten, mit fossilen Energieträgern betriebenen Heizkessels.
 • Sie möchten Solarenergie erzeugen? Dann nutzen Sie den Investitionszuschuss für Ihre Anlage und profitieren Sie von den günstigen Einspeisetarifen.

Weitere Informationen auf cleverprimes.lu!

*Vorbehaltlich des Abschlusses der legislativen und reglementarischen Verfahren.

Hoscheid-Dickt: arrêt d’autobus inaccessible

Hoscheid-Dickt: arrêt d’autobus inaccessible

Objet: Lignes 137, 552, 553, 554, 555, 606, 840

En raison de travaux routiers, l’arrêt d’autobus Hoscheid-Dickt, Um Wald (sens Schincker – Hoscheid) sera inaccessible et par conséquent déplacé à la hauteur de l’immeuble no 38, Haaptstrooss

du lundi 17 janvier au vendredi 21 janvier 2022 inclus

 

Betrifft: Linien 137, 552, 553, 554, 555, 606, 840

Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die Bushaltestelle Hoscheid-Dickt, Um Wald (Richtung Schincker – Hoscheid) nicht zugänglich sein und daher auf Höhe des Hauses no 38, Haaptstrooss umverlegt werden, dies

vom 17. bis 21. Januar 2022 eingeschlossen

 

Lehmkaul: Infrastrukturaarbechte fir Lotissement komme gutt virun

Lehmkaul: Infrastrukturaarbechte fir Lotissement komme gutt virun

An der Lehmkaul bäi Duerscht sinn d’Aarbechte fir d’Erschléissung vun engem neie Lotissement an der Lescht mam Bau vun enger neier Verbindungsstrooss an engem neie Reeniwwerlafbecke gutt virukommen. Bis Ouschtere missten all Infrastrukturaarbechten op der Plaz ofgeschloss kënne ginn.
Déi 17 Eefamilljenhaiser, déi vum Fonds du Logement no de Kritäre vum soziale Wunnengsbau wäerte verkaf ginn, ginn ewer eréischt gebaut, wann déi nei Kläranlag fir Duerscht, d’Lehmkaul a Näidsen am Summer 2022 a Betrib geet.
Vun de Gesamtkäschte vu ronn 1,65 Milliounen Euro si ronn 38 Prozent zu Laaschte vun der Gemeng Parc Housen, dëst fir d’Erneierung vum Stroossenofschnëtt an der Lehmkaul, wou nieft Kanal a Waasserleitung och Post- a Stroumleitunge verluecht an d’Stroossebeliichtung erneiert gouf.
Night Vigil 2021 zu Houschent

Night Vigil 2021 zu Houschent

Am Kader vun der traditioneller Night Vigil gouf haut um 16. Dezember ëm 6 Auer moies zu Houschent erëm un déi militäresch an zivil Affer vun der Ardennenoffensiv zu Houschent an an der ganzer Regioun geduecht.

Zesumme mam Adjutant-Major Steve Ries vun der Lëtzebuerger Arméi, dem Chargé d’affaires a.i. Casey Mace vun der US-Ambassade zu Lëtzebuerg an dem Här Daniel Reiland vun de US Veterans Friends huet de Buergermeeschter Romain Wester dobäi a Präsenz vum Gemengerot an zu de Kläng vun der Sonnerie aux morts Blumme bäim Denkmol op der Liberatiounsplaz néiergeluecht, nodeems den Här Dechen Jeannot Gillen virdrun fir all Affer vum Krich gebiet hat.

Ëmgi vun de Vertrieder vun der Quadriga Luxembourg an ënner den Aë vun de Leit hunn de Romain Wester, de Casey Mace an den Daniel Reiland an hiere Rieden nach eemol un déi schrecklech Zäit viru 77 Joer erënnert, mä och ënnerstrach, wéi wichteg den Zesummenhalt an d’Solidaritéit si fir d’Erausfuerderunge vun eiser Zäit ze meeschteren.

Nodeems d’Chorale Ste Cécile vun Houschent ënnert der Leedung vum Carlo Wagener déi amerikanesch an déi lëtzebuergesch Nationalhymne gesong hat, huet d’Gemeng Parc Housen op Kaffi a Kichelcher invitéiert.

Signature du nouveau pacte climat 2.0

Signature du nouveau pacte climat 2.0

🇱🇺 Mam Ënnerschreiwe vun der symbolescher Charta vum Klimapakt 2.0 hunn d’Gemengen aus de Naturparken Our an Uewersauer gëschter Owend zu Housen a Präsenz vun de Ressortministere Carole Dieschbourg a Claude Turmes de Grondstee fir eng nach méi intensiv a praxisorientéiert Klimaschutzpolitik an eiser Regioun geluecht. Wéi de Buergermeeschter Romain Wester betount huet, gehéiert d’Gemeng Parc Housen dank der Zertifizéierung mam European Energy Award a Gold haut schonn ënner 1600 Gemengen europawäit zu den 30 féierende Gemengen am Klimaschutz. D’Gemeng wëll och an Zukunft zesumme matt de Naturpark-Partner weider Fortschrëtter am Kampf géint de Klimawandel maachen.
🇫🇷 Par la signature de la charte symbolique du Pacte climat 2.0 et en présence des ministres responsables Carole Dieschbourg et Claude Turmes, les communes des parcs naturels de l’Our et de la Haute-Sûre ont posé hier soir à Hosingen les jalons d’une politique climatique régionale davantage renforcée et axée sur la pratique. Le bourgmestre Romain Wester n’a pas manqué de souligner que la Commune de Parc Hosingen, grâce à sa décoration avec le European Energy Award en or, fait d’ores et déjà partie des 30 communes les plus avancées parmi 1600 communes européennes en matière de la protection du climat. La commune restera déterminée à faire des efforts supplémentaires dans la lutte contre le rechauffement climatique.
🇩🇪 Mit der Unterzeichnung der symbolischen Charta des Klimapakts 2.0 haben die Gemeinden der Naturparke Our und Obersauer gestern Abend in Hosingen im Beisein der Ressortminister Carole Dieschbourg et Claude Turmes den Grundstein für eine noch intensivere und praxisorientiertere Klimaschutzpolitik in der Region gelegt. Wie Bürgermeister Romain Wester betonte, zählt die Gemeinde Park Hosingen dank ihrer Auszeichnung mit dem European Energy Award in Gold bereits heute unter europaweit 1600 Kommunen zu den 30 führenden Gemeinden in Sachen Klimaschutz. Die Gemeinde ist fest gewillt, auch weiterhin zusätzliche Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel zu unternehmen.

« Rééducation précoce – Hëllef fir de Puppelchen »: Weiterer Sozialdienst in Hosingen

« Rééducation précoce – Hëllef fir de Puppelchen »: Weiterer Sozialdienst in Hosingen

Seit mehr als 30 Jahren schon bietet der « Service de rééducation précoce – Hëllef fir de Puppelchen » (SRP) Eltern und anderen Erziehungsberechtigten fachkundige Hilfe an, wenn bei Säuglingen oder Kleinkindern unter 4 Jahren der Verdacht auf eine Störung ihrer motorischen, geistigen, sprachlichen oder sozialen Entwicklung vorliegt.

Ein Angebot, das seit neuestem nun auch in Hosingen bereitsteht, wo die Vereinigung dank der Bemühungen der Gemeindeführung und der Vermittlung durch das SRP-Mitglied Guy Schmitz in den Räumen der « Al Post » eine neue Heimat im Landesnorden gefunden hat. 

Im Zuge einer kleinen Eröffnungsfeier stellten SRP-Verwaltungsratspräsidentin Liz Biever und die Direktionsbeauftragte Pascale Weber am Montagabend die neue  Zweigstelle sowie das dort aktive, multidisziplinäre Therapeutenteam vor, das vom Facharzt für Rehabilitationsmedizin über den Kinderpsychiater bis hin zum Ergotherapeuten, zum Krankengymnasten und zum Orthophonisten in den vielfältigsten Bereichen professionelle Hilfe bereithält.

Dank einer Konvention mit dem Gesundheitsministerium sind übrigens sämtliche Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsangebote kostenlos. Nähere Infos gibt es unter Tel. 26 81 03 27, per Mail an contact@srp-hfp.lu sowie auf der Homepage www.srp-hfp.lu. In der nächsten Ausgabe des « Houser Sender » kommen wir nochmals ausführlicher auf dieses Thema zurück.

 

 

 

Rectificatioun vum Statec zur Volkszielung

Well sech am offizielle Schreiwes vum Statec e Feeler ageschlach huet, wëlle mir Iech heimatt drop hiweisen, dass Dir de Questionnaire fir d’Volkszielung a Pabeierform tëscht dem 22. an dem 25. November 2021 vun Ärem Recenseur ausgedeelt kritt.

Den ausgefëllten Ziedel kënnt Dir bis spéitstens de 5. Dezember un d’Gemeng, de Statec oder Ären Recenseur schécken resp. ofginn.

Et sief drun erënnert, dass Dir tëscht dem 8. an dem 28. November och ganz einfach online un der Volkszielung kënnt deelhuelen. Weider Infoën dozou op www.rp2021.lu an an dësem Kuerzvideo.

__________

Vu qu’une erreur s’est glissée dans le courrier officiel du Statec concernant le recensement de la population 2021, nous tenons à vous informer que le questionnaire papier pour le recensement vous sera distribué par votre agent recenseur pendant la période du 22 au 25 novembre 2021.

Vous pouvez remettre votre questionnaire rempli jusqu’au 5 décembre au plus tard à l’administration communale, au Statec respectivement à votre agent recenseur.

Rappelons que pendant la période du 8 au 28 novembre vous pouvez également répondre à votre questionnaire en ligne. De plus amples informations sur www.rp2021.lu resp. dans la vidéo ci-jointe.

__________

Da sich in die offizielle Mitteilung des Statec der Fehlerteufel eingeschlichen hat, wollen wir Sie hiermit darauf hinweisen, dass Ihnen der Fragebogen zur Volkszählung in Papierform zwischen dem 22. und 25. November 2021 von Ihrem Volkszählungsagenten ausgehändigt wird.

Der ausgefüllte Fragebogen kann in der Folge bis spätestens zum 5. Dezember an die Gemeindeverwaltung, das Statec oder Ihren Volkszählungsagenten zurückgeschickt bzw. zurückgegeben werden.

Es sei daran erinnert, dass sie zwischen dem 8. und dem 28. November auch ganz einfach online an der Volkszählung teilnehmen können. Nähere Infos hierzu unter www.rp2021.lu bzw. in nebenstehendem Kurzvideo.

 

 

Route barrée à Wahlhausen (Akescht)

Route barrée à Wahlhausen (Akescht)

!! Travaux reportés au mercredi 3 novembre 2021 !! 

Le mercredi 3 novembre 2021, la rue « Akescht » à Wahlhausen sera fermée à la circulation routière selon le plan ci-joint.

Un arrêt de bus provisoire sera installé à l’endroit indiqué sur la carte.

Landjugend Power-Aktioun 2021 zu Wuelessen

Landjugend Power-Aktioun 2021 zu Wuelessen

Landjugend Power-Aktioun 2021 zu Wuelessen
D’Landjugend Furen hat vum 18. bis den 19. September als Aufgab fir de Wäschbuer zu Wuelessen ze renovéieren. Hiert Ziel war et fir mat dësem Projet een aalt Gemaier ze erhalen an opzewäerte, an de Leit vu Wuelessen eppes Guddes ze doen. De Romain Wester, Buergermeeschter vun der Gemeng Parc Housen, war op der Plaz fir der Landjugend Furen ee grousse Merci ze soen fir hieren Engagement.
Police Campagne – Secher mam Vëlo

Police Campagne – Secher mam Vëlo

D’Zesummeliewen tëschent Cyclist, Foussgänger an dem motoriséierte Verkéier klappt net ëmmer. Dofir huet d’Police dëst Joer hier éischt Campagne gestart. Ziel ass et, dëst Zesummeliewen, d’Verkéierssécherheet an d’géigesäitegt Verständnes ze verbesseren.

Sech géint den Vëlos-Déifstall schützen ass och en wichtegt Thema. Dowéinst huet Police en Zousaz op der Police App bei gesat, fir do den Vëlo respektiv aner Wäertsaachen an enger Cloud um Smartphone selwer ze enregistréieren, an am Fall vun engem Déifstall do wichteg Mierkmoler ( Chassis Nummer, Mark, Modell, Faarw) vum Vëlo kennen un Police wieder ze ginn.

Infrastruktur- und Straβenarbeiten – Hoscheid « Geisseck »

Infrastruktur- und Straβenarbeiten – Hoscheid « Geisseck »

chantier

Mitteilung an die Einwohner von

HOSCHEID – Geisseck

 

Nachdem wegen Wintereinbruch die Arbeiten auf allen Baustellen während Wochen stillstanden, geht es jetzt in der Strasse „Geisseck“ in Hoscheid los,

Ab dem 1.März 2021 wird es teilweise Probleme mit den Zufahrten zu Ihrem Wohnhaus geben. Ein temporäres Verkehrsreglement wird die Verkehrsordnung  auf  „ Zufahrt frei für Einwohner und Lieferanten“ begrenzen.

Was die wöchentliche Müllentnahme betrifft, so ist es ratsam die Müllbehälter auβerhalb der Baustelle abzustellen. Bitte kennzeichnen Sie Ihren Müllbehälter damit Sie ihn wiederfinden.

Der Vorarbeiter der Firma Alphabau kann Sie immer über den Fortgang der Arbeiten informieren; sprechen Sie ihn gerne an.

Ihre Ansprechpartner für weitere Fragen:

Ingenieurbüro BEST               Herrn Jakobs               621986430

Alpha Bau                                Herrn  Heck                 32640143

Gemeinde Parc Hosingen       Herrn Hermes             92134150

                                             Herrn Badem               92134151

 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.

Projet Wunncoach – RESONORD

Projet Wunncoach – RESONORD

Reaktivieren Sie Ihren leerstehenden Wohnraum mit Hilfe des Resonord und sichern Sie sich interessante Vorteile!

Die soziale Mietverwaltung garantiert pünktliche Mietzahlungen – auch bei zeitweiligem Wohnungsleerstand

Der Präsident des Sozialamtes Resonord, Rob Arend, wird nicht müde, es zu betonen: „Die Wohnungsnot ist das größte soziale Problem des Landes.“ Doch statt zu jammern, ist man beim Resonord nun auch selbst aktiv geworden: Im Oktober wurde ein Wohncoach eingestellt, der Angebot und Nachfrage an Sozialwohnungen erfassen und potenzielle Mieter an Vermieter vermitteln soll. Außerdem soll der Wohncoach die Wohnsituation in sogenannten „Kaffiszëmmeren“ prüfen und ein Label für empfehlenswerte Café-Zimmer vergeben.

Der Wohncoach – das ist Annick Arend. Die 26-Jährige koordiniert das Projekt „Sozialer Wohnraum“ mit viel Herzblut. Fortlaufend ist sie auf der Suche nach leerstehenden Häusern und Wohnungen im Norden des Landes – von Troisvierges bis zum Kiischpelt und von Wincrange bis Vianden. Die (privaten) Vermieter, die mit dem Resonord zusammenarbeiten, erwarten verschiedene Vorteile:

 1. Garantierte und pünktliche Mietzahlungen

Die Miete wird pünktlich und garantiert gezahlt, selbst wenn der Wohnraum eine Zeit lang leerstehen sollte. Der Mietvertrag wird mit dem Resonord unterschrieben, welches seinerseits eine „convention de mise à disposition“ mit dem Bewohner unterzeichnet.

 1. Steuerbefreiung auf 50 Prozent der Mieteinkünfte

Diese Maßnahme, die mit der Steuerreform 2017 eingeführt wurde, gilt als Ausgleich für die niedrigeren Mieteinkünfte. Die Miete, die Resonord an den Vermieter zahlt, liegt 30 bis 40 Prozent unter dem Marktpreis.

 1. Erledigung kleinerer Unterhaltsarbeiten

Resonord kümmert sich während der gesamten Mietdauer um die Instandhaltung der Wohnung. Bei Bedarf werden kleinere Reparaturen ausgeführt. Auch die Auffrischung der Wohnung nach Auszug eines Bewohners wird vom Sozialamt übernommen.

 1. Begleitung der Bewohner durch Resonord

Alle Bewohner werden über die gesamte Nutzungsdauer von den Sozialarbeitern des Resonord professionell begleitet und unterstützt. Regelmäßige Bilanzgespräche unterstützen die psychische und körperliche Gesundheit der Bewohner.

 1. Zügige Abtretung der Wohnung

Braucht ein Vermieter seine Wohnung selber oder für Familienmitglieder, tritt Resonord die Wohnung innerhalb von 6 Monaten ab und kümmert sich darum, die Bewohner in einer anderen Wohnung unterzubringen.

Diese Form der Vermietung ist insbesondere für diejenigen Wohnungseigentümer interessant, die wenig Zeit haben, sich um ihr Eigentum zu kümmern. Oder aber für Vermieter, die leerstehenden Wohnraum reaktivieren und einen Beitrag leisten wollen, das große Problem der Wohnungsnot zu lindern.

Können Sie uns Wohnraum zur Verfügung stellen? Dann melden Sie sich bitte bei unserem Wohncoach Annick Arend unter der Tel. 27 80 27 oder per Mail an annick.arend@resonord.lu

Projet Wunncoach – RESONORD