Lehmkaul: Strooss gespaart wéinst Chantier vum 22. Mee bis 2. Juni 2024

Lehmkaul: Strooss gespaart wéinst Chantier vum 22. Mee bis 2. Juni 2024

LU Wéinst engem Chantier ass d’Strooss an der Lehmkaul vun ee Mëttwoch, dem 22. Mee 2024, bis freides, de 7. Juni 2024 (inclus) fir den Trafic gespaart. D’Busarrêten Duerscht-Lehmkaul, Maarnech-Beim Sender, Maarnech-Schwaarzenhiwwel a Maarnech-Dosberstrooss ginn an där Zäit net ugefuer.

__________

FR En raison d’un chantier, la rue Lehmkaul sera fermée à la circulation à partir du mercredi 22 mai 2024 et jusqu’au vendredi 7 juin 2024 inclus. Les arrêts de bus Dorscheid-Lehmkaul, Marnach-Beim Sender, Marnach-Schwaarzenhiwwel et Marnach-Dosberstrooss ne seront pas desservis pendant la durée du chantier.

__________

DE Wegen einer Baustelle ist die Straße in der Lehmkaul ab Mittwoch, dem 22. Mai 2024, und bis einschließlich Freitag, den 7. Juni 2024, für den Verkehr gesperrt. Die Bushaltestellen Dorscheid-Lehmkaul, Marnach-Beim Sender, Marnach-Schwaarzenhiwwel et Marnach-Dosberstrooss werden während der Baustellendauer nicht angesteuert.

Donneschdeg, den 23. Mee 2024: Nächst Sitzung vum Gemengerot Parc Housen

Donneschdeg, den 23. Mee 2024: Nächst Sitzung vum Gemengerot Parc Housen

LU Een Donneschdeg, den 23. Mee 2024, ass um 8.30 Auer op der Gemeng zu Housen (11, op der Héi) déi nächst Sitzung vum Gemengerot Parc Housen.

__________

FR Le jeudi 23 mai 2024, la prochaine séance du conseil communal de la Commune de Parc Hosingen aura lieu à 8h30 à la mairie de Hosingen (11, op der Héi).

__________

DE Am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, findet um 8.30 Uhr im Rathaus in Hosingen (11, op der Héi) die nächste Situng des Gemeinderats Parc Hosingen statt.

21.-25. Mee 2024: Deel vun der « Kautebaacherstrooss » zu Konstem wéinst Chantier gespaart

21.-25. Mee 2024: Deel vun der « Kautebaacherstrooss » zu Konstem wéinst Chantier gespaart

LU Wéinst engem Chantier ass den ieweschten Deel vun der Kautebaacherstrooss zu Konstem – tëscht dem Centre communal an der Kierch – vun en Dënschdeg, dem 21. Mee, bis e Samschdeg, dem 25. Mee 2024 (inclus) gespaart. Eng Deviatioun leeft iwwer d’Stroosse Kemel a Wollefswee. D’RGTR-Buslinnen 136 (Ettelbréck-Konstem-Schinker) a K19 (Dikrech-Ettelbréck-Schlënnermanescht-Schinker) fueren vum Friedbësch kommend direkt duerch de Wollefswee; d’Busarrêten Konstem-Kemel a Konstem-Knupp ginn deemno net ugefuer.

__________

FR En raison d’un chantier, la partie supérieure de la Kautebaacherstrooss à Consthum – entre le centre communal et l’église – sera fermée à partir du mardi 21 mai et jusqu’au samedi 25 mai 2024 inclus. Une déviation sera mise en place via les rues Kemel et Wollefswee. Les lignes de bus RGTR 136 (Ettelbruck-Consthum-Schinker) et K19 (Diekirch-Ettelbruck-Schlindermanderscheid-Schinker) passent directement par le Wollefswee en venant de Friedbusch ; les arrêts de bus Consthum-Kemel et Consthum-Knupp ne seront donc pas desservis.

__________

DE Wegen einer Baustelle ist der obere Teil der Kautebaacherstrooss in Consthum – zwischen dem Kulturzentrum und der Kirche – ab Dienstag, dem 21. Mai, und bis einschließlich Samstag, dem 25. Mai 2024, gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Straßen Kemel und Wollefswee. Die RGTR-Buslinien 136 (Ettelbrück-Consthum-Schinker) und K19 (Diekirch-Ettelbrück-Schlindermanderscheid-Schinker) fahren von Friedbusch kommend direkt durch den Wollefswee; die Bushaltestellen Consthum-Kemel und Consthum-Knupp werden demnach nicht angesteuert.

13. bis 17. Mee 2024: Strooss tëscht Wuelëssen an Eesbech wéinst Chantier gespaart

13. bis 17. Mee 2024: Strooss tëscht Wuelëssen an Eesbech wéinst Chantier gespaart

LU Wéinst engem Chantier op der Héicht vum Haus Nr. 6 am Wuelësser Wee zu Eesbech ass d’Strooss tëscht Wuelëssen an Eesbech vum 13. bis de 17. Mee 2024 gespaart.

__________

FR En raison d’un chantier à la hauteur de la maison n°6 dans le Wuelësser Wee à Eisenbach, la route entre Wahlhausen et Eisenbach sera fermée à la circulation du 13 au 17 mai 2024.

__________

DE Aufgrund einer Baustelle auf Höhe des Hauses Nr. 6 im Wuelësser Wee in Eisenbach ist die Straße zwischen Wahlhausen und Eisenbach vom 13. bis 17. Mai 2024 für den Verkehr gesperrt.

« Aktiv dobaussen » – Aktivitéite vum Jugendduerf Housen am Mee

« Aktiv dobaussen » – Aktivitéite vum Jugendduerf Housen am Mee

LU Am Mee invitéiert d’Jugendduerf Housen ënnert dem Motto « Aktiv Dobaussen » ërem op eng Rei vu flotten Aktivitéiten an den Dierfer vun der Gemeng Parc Housen. Weider Infoen op

www.elisabethjeunesse.lu

__________

FR En mai, le village de jeunes de Hosingen vous invite à nouveau à participer à plusieurs activités divertissantes dans les localités de la commune du Parc Hosingen sous le slogan « Aktiv Dobaussen ». Plus d’infos sous

www.elisabethjeunesse.lu

__________

DE Im Mai lädt das Jugenddorf Hosingen unter dem Motto « Aktiv Dobaussen » erneut zu etlichen unterhaltsamen Aktivitäten in den Ortschaften der Gemeinde Parc Hosingen ein. Weitere Infos unter

www.elisabethjeunesse.lu

 

Gemeng Parc Housen sicht je ee Fonctionnaire/employé communal fir d’Recette an de Service technique

Gemeng Parc Housen sicht je ee Fonctionnaire/employé communal fir d’Recette an de Service technique

LU D’Gemeng Parc Housen engagéiert je ee Fonctionnaire oder employé communal (groupe de traitement B1) fir d’Recette a fir de Service technique. Kandidaturdossiere kënne bis spéitstens de 17. Mee 2024 erargereecht ginn.

__________

FR La Commune de Parc Hosingen se propose d’engager un fonctionnaire ou un employé communal (groupe de traitement B1) pour la recette et pour le service technique. Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 17 mai 2024 au plus tard.

__________

DE Die Gemeinde Parc Hosingen stellt je einen « Fonctionnaire » oder « employé communal » (Laufbahn B1) für das Einnahmeamt und für den technischen Dienst ein. Kandidaturunterlagen können bis spätestens den 17. Mai 2024 eingereicht werden.

Gréngschnëtt- a Schrottdepot: Haalt Iech w.e.g. un d’Ofliwwerungsvirschrëften

Gréngschnëtt- a Schrottdepot: Haalt Iech w.e.g. un d’Ofliwwerungsvirschrëften

LU D’Gemeng Parc Housen rappeléiert alle Bierger, sëch w.e.g. un d’Virgabe fir d’Ofliwwere vu Gras- an Heckeschnëtt resp. vun Eiseschrott um Depot beim Gemengenatelier ze halen. An de Grasschnëttdepot gehéiert just Gras; an den Heckeschnëttdepot just Hecken (keng Wuerzele mat Buedem resp. Onkraut, déi an der Biogasanlag net verschafft kënne ginn!). An de Schrottdepot kënnt just alt Eisen (keen Elektroschrott oder anerer Saachen!). D’Gemeng erënnert an engems drun, dass de Site videoiwwerwaacht ass an d’Police avertéiert gëtt, wa Leit sech net un d’Consignen halen.

__________

FR La Commune du Parc Hosingen tient à rappeler à tous les citoyens que les règles pour la décharge de matières au dépôt près de l’atelier communal sont à respecter. Ne sont acceptés au dépôt de gazon que de l’herbe et au dépôt de haie que des déchets issus de la taille de haies (pas de racines avec de la terre ou de la mauvaise herbe qui ne peuvent pas être traitées dans l’installation de biogaz!). Au dépôt de la ferraille ne sont acceptés que des vieux fers et métaux (pas d’appareils électriques ou de choses pareilles!). Veuillez également noter que le site est surveillé par caméra et que la police est avertie s’il faut constater un non-respect des consignes.

__________

DE Die Gemeinde Parc Hosingen erinnert daran, dass die Vorgaben zur Ablieferung von Grünschnitt und Eisenschrott im Depot beim Gemeindeatelier bitte zu beachten sind. Im Grasschnittdepot sind lediglich Grasabfälle, im Heckenschnittdepoot lediglich Abfälle von Heckeschnitt abzuliefern (kein Wurzelwerk mit Erde oder Unkraut, die nicht in der Biogasanlage verarbeitbar sind!). Im Schrottdepot wird nur Alteisen akzeptiert (keine Elektrogeräte oder Ähnliches!). Es sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Standort videoüberwacht wird und der Polizei Meldung erstattet wird, wenn sich Bürger nicht an die Regeln halten.

Flott Austauschversammlung tëscht der Gemeng Parc Housen an de lokale Veräiner

Flott Austauschversammlung tëscht der Gemeng Parc Housen an de lokale Veräiner

LU Um Méindegowend, dem 22. Abrëll 2024, hat d’Gemeng Parc Housen, zesumme mam « Forum pour l’Emploi », déi lokal Veräinswelt op eng Informatiouns- an Austauschversammlung am Centre culturel zu Housen invitéiert. Nodeems de « Forum »-Direkter Pit Winandy de Veräinsvertrieder de regionale Projet « Cups System » fir d’Verléinen an dat professionellt Spulle vu Mehrwegbecheren um neie Site vum « Forum pour l’emploi » zu Housen virgestallt hat, huet de Schäfferot de Veräiner och dat villfältegt logistescht Material presentéiert, dat de Veräiner fir hir Manifestatioune gratis bereetgestallt ka ginn. Donieft gouf awer och nach ee Bléck op verschidde geplangte Neierungen geworf, wéi zum Beispill bäi der Sallnotzung. D’Gemeng seet deene net manner wéi 38 Veräiner, déi deen Owend präsent waren, ee grousse Merci. All Veräiner, déi net konnten do sinn, kënne sech den Dossier mat allen Informatioune vum Info-Owend awer och bäi der Gemeng Parc Housen (Tel. 92 13 41-21) ufroen.

__________

FR Lundi soir, le 22 avril 2024, la Commune du Parc Hosingen, en collaboration avec le « Forum pour l’Emploi », avait invité les associations locales à une réunion d’information et d’échange au centre culturel de Hosingen. Après que le directeur du Forum, Pit Winandy, ait présenté aux représentants des associations le projet régional « Cups System » pour la location et le nettoyage professionnel de gobelets réutilisables sur le nouveau site du Forum pour l’Emploi à Hosingen, le collège échevinal a présenté le matériel logistique varié qui peut être mis gratuitement à disposition des associations pour leurs manifestations. Par ailleurs, un coup d’œil a également été jeté sur diverses nouveautés prévues, par exemple en ce qui concerne l’utilisation des salles communales. La commune remercie chaleureusement les 38 associations représentées. Toutes les associations qui n’ont pas pu être présentes peuvent demander le dossier avec toutes les informations sur la soirée d’information auprès de la Commune du Parc Hosingen (tél. 92 13 41-21).

__________

DE Am Montagabend, dem 22. April 2024, hatte die Gemeinde Parc Hosingen die lokale Vereinswelt, gemeinsam mit dem « Forum pour l’Emploi », zu einer Informations- und Austauschversammlung ins Kulturzentrum in Hosingen eingeladen. Nachdem « Forum »-Direktor Pit Winandy den Vereinsvertretern das regionale Projekt « Cups System » zum Verleih und zur professionellen Reinigung von Mehrwegbechern am neuen Standort des « Forum pour l’Emploi » in Hosingen vorgestellt hatte, präsentierte der Schöffenrat das vielfältige Logistikmaterial, das den Vereinen kostenlos für ihre Veranstaltungen bereitgestellt werden kann. Daneben wurde aber auch noch ein Blick auf diverse geplante Neuerungen geworfen,  zum Beispiel bei der Nutzungs der kommunalen Dorfsäle. Die Gemeinde sagt den nicht weniger als 38 vertretenen Vereinen herzlichen Dank. Alle Vereine, die nicht anwesend sein konnten, können das Dossier mit allen Informationen zum Info-Abend gern  bei der Gemeinde Parc Hosingen (Tel. 92 13 41-21) beantragen.

« Night Rider »: Gemeng Parc Housen iwwerhëllt ab Abrëll just nach 4 allers-retours pro Mount!

« Night Rider »: Gemeng Parc Housen iwwerhëllt ab Abrëll just nach 4 allers-retours pro Mount!

LU Opgepasst! Op Beschloss vum Gemengerot vum 21. Mäerz 2024 iwwerhëllt d’Gemeng Parc Housen ab Abrëll 2024 just nach 4 Fahrte vum « Night Rider » (allers-retours) pro Mount.

__________

FR Attention ! Suite à la décision du conseil communal du 21 mars 2024, la Commune de Parc Hosingen ne prendra encore en charge, à partir d’avril 2024, que les frais de 4 trajets « Night Rider » (allers-retours) par mois. 

__________

DE Aufgepasst! Auf Beschluss des Gemeinderats vom 21. März 2024 hin, übernimmt die Gemeinde Parc Hosingen ab April 2024 noch lediglich die Kosten für 4 « Night Rider »-Fahrten (Hin- und Rückfahrt) pro Monat. 

Agrarministère stellt zu Housen neie Fërderprogramm « Développement villageois » vir

Agrarministère stellt zu Housen neie Fërderprogramm « Développement villageois » vir

LU A Präsenz vun der Ressortministesch Martine Hansen huet de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau an Alimentatioun um Dënschdegowend am Centre culturel zu Housen säi neie Fërderprogramm « Développement villageois » virgestallt, deem seng Moossname fir d’Entwécklung vum ländleche Raum um neien Agrargesetz vun 2023 baséieren.
Donieft hunn awer och d’Leader-Initiativ an d’Ackerbauverwaltung Asta hir Ziler a Prioritéiten esou wéi och hir Berodungs- an Ënnerstëtzungsmoossname presentéiert.
D’Gemeng Parc Housen, déi mat Ënnerstëtzung vu Fërdermëttelen aus dem Agrarministère an de leschte Joeren ë.a. een neien Duerfsall zu Näidsen, ee neie Veräinslokal zu Konstem an eng flott Spillplaz zu Wuelëssen geschaf huet, seet dem Agrarministère a sengen Déngschter villmools Merci fir deen informativen Owend!

__________

FR En présence de la ministre du ressort, Mme Martine Hansen, le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de l’Alimentation a présenté mardi soir au centre culturel de Hosingen son nouveau programme de soutien « Développement villageois », dont les mesures se basent sur la nouvelle loi agraire de 2023.
L’initiative Leader et l’Administration des services techniques de l’agriculture (Asta) ont également présenté leurs objectifs, leurs priorités ainsi que leurs mesures de conseil et de soutien.
La Commune du Parc Hosingen, qui a créé ces dernières années, grâce aux subventions du ministère de l’Agriculture, entre autres une nouvelle salle de rencontre à Neidhausen, un nouveau local pour les associations à Consthum ainsi qu’une aire de jeux attractive à Wahlhausen, remercie chaleureusement le ministère de l’Agriculture et ses services pour cette soirée informative !

__________

DE Im Beisein von Ressortministerin Martine Hansen hat das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Ernährung am Dienstagabend im Kulturzentrum in Hosingen sein neues Förderprogramm « Dorfentwicklung » vorgestellt, dessen Maßnahmen auf dem neuen Agrargesetz aus 2023 beruhen.
Daneben haben aber auch die Leader-Initiative und die Ackerbauverwaltung Asta ihre Ziele, Prioritäten sowie ihre Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen präsentiert.
Die Gemeinde Parc Hosingen, die in den zurückliegenden Jahren mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Agrarministerium u.a. einen neuen Dorfsaal in Neidhausen, ein neues Vereinslokal in Consthum sowie einen attraktiven Spielplatz in Wahlhausen geschaffen hat, bedankt sich herzlich beim Ackerbauministerium und seinen Diensten für diesen informativen Abend!

 

Memorial Parc Housen: Neit Denkmol fir Affer vu Krichsminnen a -munitioun ageweit

Memorial Parc Housen: Neit Denkmol fir Affer vu Krichsminnen a -munitioun ageweit

LU Um Donneschdeg, dem 4. Abrëll, dem internationalen Dag vun der Lutte géint Krichsminnen, huet d’Gemeng Parc Housen a Präsenz vum Kulturminister Eric Thill an der Agrarministesch Martine Hansen een hei am Land bis elo eenzegaartegt Monument am Gedenken un d’Affer vu Krichsminnen a -munitioun zu Lëtzebuerg ageweit. D’Denkmol, dat vum Pol Asselborn a Remy Eiffes an Zesummenaarbecht mam Service de déminage vun der Arméi entworf gouf an dank de Recherchë vum Yves Rasqui all ermëttelt Accidenter mat Krichsiwwerreschter zu Lëtzebuerg op engem QR-Code zesummefaasst, ass Deel vum Projet Memorial Parc Housen, am Kader vun deem d’Gelänn ronderëm de Waassertuerm zu Housen an Zukunft zu engem Gedenksite zur Ardennenoffensiv an der Rekonstruktioun soll maachen.

www.memorialparchousen.lu

__________

FR En date du jeudi 4 avril, journée internationale de la lutte contre les mines de guerre, la Commune du Parc Hosingen a inauguré, en présence du ministre de la Culture Eric Thill et de la ministre de l’Agriculture Martine Hansen, un monument unique en son genre dans notre pays à la mémoire des victimes des mines et munitions de guerre au Luxembourg. Le monument, conçu par Pol Asselborn et Remy Eiffes en collaboration avec le Service de déminage de l’armée et regroupant sur un code QR, grâce aux recherches d’Yves Rasqui, tous les accidents identifiés avec des restes de guerre au Luxembourg, fait partie du projet Memorial Parc Hosingen, dans le cadre duquel le terrain autour du château d’eau à Hosingen deviendra à l’avenir un lieu de mémoire sur la Bataille des Ardennes et la reconstruction.

www.memorialparchousen.lu

__________

DE Am Donnerstag, dem 4. April, dem internationalen Tag des Kampfs gegen Kriegsminen, hat die Gemeinde Parc Hosingen im Beisein von Kulturminister Eric Thill und Agrarministerin Martine Hansen ein hierzulande bislang einzigartiges Monument zum Andenken an die Opfer von Kriegsminen und -munition in Luxemburg eingeweiht. Das Denkmal, das von Pol Asselborn und Remy Eiffes in Zusammarbeit mit dem Service de déminage der Armee entworfen und dank der Recherchen von Yves Rasqui alle ermittelten Unfälle mit Kriegsrückständen in Luxemburg auf einem QR-Code zusammenfasst, ist Teil des Projekts Memorial Parc Hosingen, im Rahmen dessen das Gelände rund um den Wasserturm in Hosingen in Zukunft zu einer Gedenkstätte zur Ardennenoffensive und dem Wiederaufbau werden soll.

www.memorialparchousen.lu

Vill fläisseg Hänn bei der « Grouss Botz »: D’Gemeng Parc Housen seet MERCI!

Vill fläisseg Hänn bei der « Grouss Botz »: D’Gemeng Parc Housen seet MERCI!

LU Trotz dem verfréiten Abrëllwieder waren e Samschdeg, den 23. Mäerz 2024, vill engagéiert Bierger laanscht d’Bëscher an d’Weeër vun den Dierfer aus eiser Gemeng ënnerwee, fir deen Offall opzerafen, dee leider nach allzevill Zäitgenossen récksichtslos an der Natur entsuergen. D’Gemeng Parc Housen seet alle Leit, dorënner och vill Schüler aus der Sispolo-Schoul am Parc Housen, déi fläisseg matgehollef hunn, ee grousse MERCI!

__________

FR Malgré le temps prématuré du mois d’avril, de nombreux citoyens engagés étaient en route le samedi 23 mars 2024 le long des forêts et des chemins aux alentours des villages de notre commune pour ramasser les déchets que de trop nombreux contemporains jettent encore sans égard dans la nature. La Commune du Parc Hosingen adresse un grand MERCI à tous les citoyens, dont de nombreux élèves de l’école Sispolo du Parc Hosingen, qui ont donné un coup de main assidu !

__________

DE Trotz des verfrühten Aprilwetters waren am Samstag, dem 23. März 2024, viele engagierte Bürger entlang der Wälder und Wege im Umfeld der Dörfer aus unserer Gemeinde unterwegs, um jenen Abfall einzusammeln, den immer noch allzuviele Zeitgenossen rücksichtslos in der Natur entsorgen. Die Gemeinde Parc Hosingen sagt allen Bürgern, darunter auch viele Schüler aus der Sispolo-Schule im Parc Hosingen, die fleissig mit angepackt haben ein großes DANKESCHÖN!

Gemengerot Parc Housen: Pläng fir neie Centre médical zu Housen huele Gestalt hunn

Gemengerot Parc Housen: Pläng fir neie Centre médical zu Housen huele Gestalt hunn

Illustration: Marcello Pompa Architektur

LU D’Pläng vun der Gemeng Parc Housen fir de Bau vun engem neie Centre médical um ale Fussballsterrain vis-à-vis vun der neier Gemeng zu Housen huele Gestalt un. Nodeems d’Gespréicher mat den Dékter aus dem traditiounsräichen Houser Centre de Médicine Générale esou wéi mat der Apdiktesch aus der Houser Apdikt zu engem erfollegräichen Ofschloss konnte bruecht ginn, an och de Regierungsrot seng Zoustëmmung zur Schafung vun engem Co-Working-Space mat Büroen fir Mataarbechter vu Ministèren a Verwaltungen an deem geplangte Gebai ginn huet, huet sech haut och de Gemengerot an engem Prinzipienaccord fir d’Weiderféiere vun den entspriechende Planungen mat de Responsabele vum Berodungsbüro MC Luxembourg ausgesprach. Den Ament lafen och Gespréicher mat weideren Akteuren aus dem (para-)medizinesche Beräich, déi de geplangten Centre médical nach weider kéinten opwäerten.

__________

FR Les plans de la Commune du Parc Hosingen pour la construction d’un nouveau centre médical sur le site de l’ancien terrain de football en face de la nouvelle mairie de Hosingen prennent forme. Après que les entretiens avec les médecins généralistes du Centre de Médecine Générale de Hosingen ainsi qu’avec la pharmacienne de la pharmacie de Hosingen ont pu être menés à bien et que le Conseil d’Etat a donné son accord pour la création d’un espace de co-working avec des bureaux pour des collaborateurs ministériels et administratifs dans le bâtiment prévu, le conseil communal s’est prononcé aujourd’hui dans une décision de principe pour la poursuite des planifications correspondantes avec les responsables du bureau de conseil MC Luxembourg. En outre, des discussions sont actuellement en cours avec d’autres acteurs du domaine (para)médical qui pourraient valoriser davantage le centre médical prévu.

__________

DE Die Pläne der Gemeinde Parc Hosingen für den Bau eines neuen medizinischen Zentrums am Standort des ehemaligen Fußballfelds gegenüber dem neuen Rathaus in Hosingen nehmen Gestalt an. Nachdem die Gespräche mit den Allgemeinmedizinern des Hosinger Centre de Médicine Générale sowie mit der Apothekerin der Hosinger Apotheke zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnten, und auch der Regierungsrat seine Zustimmung zur Schaffung eines Co-Working-Space mit Büros für Ministerial- und Verwaltungsmitarbeiter in dem geplanten Gebäude gegeben hat, hat sich der Gemeinderat heute in einem Prinzipienentscheid für das weitere Vorantreiben der entsprechenden Planungen mit den Verantwortlichen des Beratungsbüros MC Luxembourg ausgesprochen. Zurzeit laufen darüber hinaus auch Gespräche mit weiteren Akteuren aus dem (para-)medizinischen Bereich, die das geplante « Centre médical » noch weiter aufwerten könnten.

Europawalen: Ab elo kënnt Dir d’Bréifwal ufroen

Europawalen: Ab elo kënnt Dir d’Bréifwal ufroen

LU Mat Bléck op d’Europawalen, de 9. Juni 2024, kënnt Dir vun elo un an nach bis den 30. Abrëll (wann d’Adress, un déi d’Convocation geschéckt gëtt, am Ausland ass) resp. nach bis de 15. Mee (wann d’Adress, un déi d’Convocatioun geschéckt gëtt, zu Lëtzebuerg ass) d’Bréifwal ufroen. Dir kënnt de Vote par correspondance iwwert d’Plattform MyGuichet.lu oder iwwer de Formulaire vun der Gemeng ufroen.

__________

FR En vue des élections européennes du 9 juin 2024, vous pouvez dès à présent et jusqu’au 30 avril (si l’adresse à laquelle est envoyée la convocation est à l’étranger) ou jusqu’au 15 mai (si l’adresse à laquelle est envoyée la convocation est sur le territoire national) demander le vote par correspondance. Vous pouvez demander le vote par correspondance via la plateforme MyGuichet.lu ou via le formulaire de la commune.

__________

DE Im Hinblick auf die Europawahlen am 9. Juni 2024 können Sie ab jetzt und noch bis zum 30. April (wenn die Adresse, an die das Einberufungsschreiben geht, im Ausland liegt) bzw. noch bis zum 15. Mai (wenn die Adresse, an die das Einberufungsschreiben geht im Inland liegt) die Briefwahl beantragen. Sie können die Briefwahl über die Plattform MyGuichet.lu oder per Formular der Gemeinde beantragen.

Unterrichtsminister Claude Meisch besicht nei Mini-Bëschcrèche am Parc Housen

Unterrichtsminister Claude Meisch besicht nei Mini-Bëschcrèche am Parc Housen

LU Ee Mëttwochmoien, de 6. Mäerz 2024, war den Unterrichtsminister Claude Meisch um interkommunale Schoul-, Sport- a Fräizäitkomplex vum Sispolo am Parc Housen op Besuch, wou hie sech vun de Responsabelen an dem Betreiungspersonal vum Sispolo d’Raimlechkeeten an d’Betreiungskonzept vun der neier Mini-Bëschcrèche „Beim Milan“ virstelle gelooss huet, déi zur Rentrée am September 2023 hir Diren opgemaach huet. Flott Andréck aus dem Alldag – an e puer Nohëllefsstonnen am Holzbemolen – krut de Claude Meisch dogéint vun deene klenge Gäscht aus der Mini-Bëschcrèche, déi hei all Dag vun enger Betreiung kënne proftéieren, déi groussendeels dobaussen an der Natur stattfënnt, wouduerch net nëmmen d’Motorik an d’Kreativitéit vun de Kanner, mee och hir sozial Kompetenzen an hirt Ëmweltbewosstsinn besonnesch gefërdert solle ginn.

__________

FR Mercredi matin, le 6 mars 2024, le ministre de l’Education Claude Meisch s’est rendu au complexe intercommunal scolaire, sportif et de loisirs du Sispolo au Parc Hosingen où il s’est fait présenter par les responsables et le personnel d’encadrement du Sispolo les locaux et le concept d’accueil de la nouvelle mini-crèche « Beim Milan » qui a ouvert ses portes à la rentrée scolaire en septembre 2023. En revanche, Claude Meisch a pu se faire une idée précise du quotidien de l’accueil – et prendre quelques leçons de peinture sur bois – auprès des petits hôtes de la Mini-Bëschcrèche, qui bénéficient d’un accueil qui se déroule en grande partie à l’extérieur, dans la nature, et qui vise à développer non seulement la motricité et la créativité des enfants, mais aussi leurs compétences sociales et leur conscience environnementale.

__________

DE Am Mittwochmorgen, dem 6. März 2024, war Unterrichtsminister Claude Meisch auf dem interkommunalen Schul-, Sport- und Freizeitkomplex des Sispolo im Parc Hosingen zu Besuch, wo er sich von den Verantwortlichen und dem Betreuungspersonal des Sispolo die Räumlichkeiten und das Betreuungskonzept der neuen Mini-Bëschcrèche (Waldkinderkrippe) „Beim Milan“ vorstellen ließ, welche zur Schulbeginn im September 2023 ihre Türen geöffnet hat. Einen erstklassigen Eindruck vom Betreuungsalltag – und etwas Nachhilfeunterricht im Holzanmalen – erhielt Claude Meisch dagegen von den kleinen Gästen der Mini-Bëschcrèche, die hier von einer Betreuung profitieren können, die großenteils draußen in der Natur stattfindet, wodurch nicht nur die Motorik und die Kreativität der Kinder, sondern auch ihre sozialen Fähigkeiten und ihr Umweltbewusstsein besonders gefördert werden sollen.

Gemeng Parc Housen begréisst « Forum pour l’Emploi » op sengem neie Site zu Housen

Gemeng Parc Housen begréisst « Forum pour l’Emploi » op sengem neie Site zu Housen

LU Nodeems mëttlerweil déi lescht Maschinne vum ale Site Mapré zu Dikrech erop op Housen geplënnert sinn, ass et der Gemeng Parc Housen eng Freed, de « Forum pour l’Emploi » mat all senge Mataarbechterinnen a Mataarbechter ganz häerzlech op hirem neie Site an der Aktivitéitszon « op der Héi » zu Housen wëllkomm ze heeschen an hinnen op hirer neier Adress vill Erfolleg a Satisfactioun ze wënschen.

__________

FR Après le déméngament des dernières machines de l’ancien site Mapré à Diekirch vers Hosingen, la Commune du Parc Hosingen a le plaisir de souhaiter la bienvenue au « Forum pour l’Emploi » et à tous ses collaborateurs à son nouveau siège social dans la zone d’activités « op der Héi » à Hosingen et de leur souhaiter beaucoup de succès et de satisfaction à leur nouvelle adresse.

__________

DE Nachdem mittlerweile auch die letzten Maschinen vom bisherigen Standort Mapré in Diekirch nach Hosingen transportiert worden sind, ist es der Gemeinde Parc Hosingen eine Freude, das « Forum pour l’Emploi » mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich an ihrem neuen Hauptsitz in der Gewerbezone « op der Héi » in Hosingen willkommen zu heißen und Ihnen an ihrer neuen Adresse viel Erfolg und Zufriedenheit zu wünschen.

Bicherbus: Terminer vu Mäerz bis Juli 2024

Bicherbus: Terminer vu Mäerz bis Juli 2024

LU De Liesbrëll op, de Bicherbus kënnt! Fannt elo d’Terminer vu Mäerz bis Juli 2024.

__________

FR Mettez vos lunettes de lecture, le bibliobus arrive ! Découvrez ici les dates de mars à juillet 2024.

__________

DE Die Lesebrille aufgesetze, der Bücherbus kommt! Entdecken Sie hier die Termine von März bis Juli 2024. 

Moderniséierungspläng fir de Schéissstand am Bleesdall presentéiert

Moderniséierungspläng fir de Schéissstand am Bleesdall presentéiert

LU Op enger Pressekonferenz ufanks Oktober huet den Arméiminister François Bausch d’Pläng fir d’Renovéierung vum Schéissstand vun der Lëtzebuerger Arméi am Bleesdall virgestallt, deen mat engem Investitiounsbudget vu méi wéi 70 Milliounen Euro nët nëmmen un d’Erausfuerderunge vun enger moderner Arméi, mee och un déi heiteg Normen am Beräich vun der Sécherheet a vun der Aarbechtsgesondheet ugepasst wäert ginn. Weider Infoe fannt Dir och ënnert

www.gouvernement.lu

__________

FR Lors d’une conférence de presse début octobre, le ministre de la Défense François Bausch a présenté les plans de rénovation du champ de tir de l’armée luxembourgeoise au Bleesdall, qui sera adapté non seulement aux défis d’une armée moderne, mais également aux normes actuelles en matière de sécurité et de santé au travail, avec un investissement de plus de 70 millions d’euros. Pour plus d’informations, consultez

www.gouvernement.lu

__________

DE Anlässlich einer Pressekonferenz Anfang Oktober hat Verteidigungsminister François Bausch die Pläne zur Renovierung des Schießstands der Luxemburger Armee im Bleestal vorgestellt, der mit einem Investitionsvolumen von mehr als 70 Millionen Euro nicht nur an die Herausforderungen einer modernen Armee, sondern auch an die heutigen Normen im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz angepasst wird. Weitere Informationen finden Sie auch unter

www.gouvernement.lu

Méi ëmweltbewosst! Erlaabt der Gemeng, Iech d’Rechnunge per Mail amplaz per Post ze schécken

Méi ëmweltbewosst! Erlaabt der Gemeng, Iech d’Rechnunge per Mail amplaz per Post ze schécken

LU Sidd ëmweltbewosst! Mat dësem Formulaire, erlaabt Dir der Gemeng Parc Housen, Iech Är Rechnunge per Mail amplaz per Post ze schécken.

__________

FR Soyez écologique ! En remettant ce formulaire signé, vous autorisez la Commune de Parc Hosingen à vous faire parvenir vos factures par voie électronique en remplacement de la facture papier.

__________

DE Seien Sie umweltbewusst! Erlauben Sie es der Gemeinde Parc Hosingen mit diesem Formular, Ihnen Ihre Rechnungen per Mail anstatt per Post zuzustellen.

Sispolo: Nei Crèchen zu Housen a Mierschent ginn offiziell Pilotprojete vun der Economie circulaire

Sispolo: Nei Crèchen zu Housen a Mierschent ginn offiziell Pilotprojete vun der Economie circulaire

LU Den Ëmweltministère huet d’Projete vum interkommunale Schoulsyndikat Sispolo zum Bau vun den zwou neie Crèchen zu Housen an zu Mierschent opgrond vun hirer ökologescher Bauweis offiziell zu Pilotprojeten am Beräich vun der Economie circulaire erkläert. Béid vum Architekturbüro Holweck Bingen geplangte Gebaier, déi a Passiv-Bauweis a mat Hanfbléck opgeriicht ginn an ënner anerem Gréngdächer opweisen, wäerte spéider zu 99 % recyclabel sinn.

__________

FR Vu leur caractère écologique, les projets de construction des deux nouvelles crèches du syndicat scolaire intercommunal Sispolo à Hosingen et à Merscheid ont été déclarés projets pilotes en économie circulaire par le Ministère de l’Environnement. En effet, les bâtiments conçus par le bureau d’architectes Holweck Bingen, qui seront érigés en construction passive avec des blocs de chanvre et équipés de toits végétaux, vont être recyclables à 99 %.

__________

DE Aufgrund ihrer ökologischen Bausweise hat das Umweltministerium die Projekte des interkommunalen Schulsyndikats Sispolo zum Bau zweier neuer Kinderkrippen in Hosingen und Merscheid offiziell zu Pilotprojekten im Bereich der Kreislaufwirtschaft erklärt. Die beiden, vom Architektenbüro Holweck Bingen entworfenen Gebäude, die in Passivbauweise mit Hanfblöcken errichtet und u.a. mit Gründächern ausgestattet werden, werden später in der Tat zu 99 % wiederverwertbar sein.

Loosst Är Famill Deel ginn vum Memorial Park Housen

Loosst Är Famill Deel ginn vum Memorial Park Housen

Opruff: Am Kader vum Opbau vum Memorial Park Housen am Houser Waassertuerm sicht d’Gemeng nach Fotoe vun de fréieren Awunner vun Housen aus der Zäit ronderem den Zweete Weltkrich. Dir kritt d’Fotoen nom Scannen selbstverständlech ërem mat heem. Merci jidderengem, dee matmëcht!

Aller au contenu principal