Aktioun « Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul » nach bis den 31. Juli 2023

Aktioun « Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul » nach bis den 31. Juli 2023

LU Nach bis den 28. Juli 2023 leeft déi 15. Editioun vun der Aktioun « Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul ». Zanter der éischter Editioun 2008 hu méi wéi 20.000 Leit un dëser Sensibiliséierungaktioun deelgeholl, déi d’Salarieën a Schüler soll motivéieren, de Wee op d’Schaff op an d’Schoul mam Vëlo zeréckzeleeën. All weider Infoe fannt Dir op

www.mvos.lu

__________

FR Encore jusqu’au 31 juillet 2023 se déroulera la 15ième édition de l’action « Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul ». Depuis la première édition en 2008, plus de 20.000 personnes ont participé à cette action de sensibilisation qui vis à motiver les salariés et élèves à parcourir le trajet maison-travail/école à vélo. Pour des infos supplémentaires, veuillez consulter

www.mvos.lu

__________

DE Noch bis zum 31. Juli 2023 läuft die 15. Ausgabe der Aktion « Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul ». Seit der Erstausgabe der Aktion im Jahre 2008 haben mehr als 20.000 Menschen an der Sensibilisierungsaktion teilgenommen, die Arbeitnehmer und Schüler dazu anregen soll, den Weg zur Arbeit oder zur Schule per Fahrrad zurückzulegen. Weitere Infos unter

www.mvos.lu

 

Sitzung vum Gemengerot en Donneschdeg, den 8. Juni 2023

Sitzung vum Gemengerot en Donneschdeg, den 8. Juni 2023

LU En Donneschdeg, den 8. Juni 2023, ass am Sitzungssall vun der Gemengen zu Housen déi nächst Sitzung vum Gemengerot Parc Housen.

__________

FR Le jeudi 8 juin 2023 se tiendra dans la salle des séances de la mairie à Hosingen la prochaine séance du conseil communal de la Commune du Parc Hosingen.

__________

DE Am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, findet im Tagungssaal im Rathaus in Hosingen die nächste Sitzung des Gemeinderats Parc Hosingen statt.

Ännerungen um Reglement fir den Houser Bëschkierfecht

Ännerungen um Reglement fir den Houser Bëschkierfecht

LU A senger Sitzung vum 25. Mee 2023 huet de Gemengerot Parc Housen dat adaptéiert Reglement fir den Houser Bëschkierfecht ugeholl.

__________

FR Dans sa séance du 25 mai 2023, le conseil communal de la Commune du Parc Hosingen a approuvé le règlement adapté concernant le cimetière forestier à Hosingen.

__________

DE In seiner Sitzung vom 25. Mai 2023 hat der Gemeinderat Parc Hosingen das angepasste Reglement betreffend den Waldfriedhof in Hosingen angenommen.

Weekend vun den oppene Kierchen zu Housen a Wuelëssen, den 3. a 4. Juni

Weekend vun den oppene Kierchen zu Housen a Wuelëssen, den 3. a 4. Juni

LU Dëse Samschdeg a Sonndeg, den 3. a 4. Juni 2023, sinn d’Kierch St-Nicolas zu Housen (béid Deeg vun 10 bis 18 Auer) an d’Kierch St-Corneille zu Wuelëssen (béide Deeg vun 13 bis 18 Auer) am Kader vum landeswäite Weekend vun den oppene Kierchen fir all Visiteuren op. Zu Wuelëssen stinn op béiden Deeg och tëscht 13 a 17 Auer interessant Visites guidées vun de Wuelësser Sängerfrënn um Programm.

www.oppekierchen.lu

__________

FR Ce samedi et dimanche, 3 et 4 juin 2023, l’église St-Nicolas de Hosingen (les deux jours de 10 à 18 heures) et l’église St-Corneille de Wahlhausen (les deux jours de 13 à 18 heures) ouvriront leurs portes aux visiteurs dans le cadre du week-end national des églises ouvertes. À Wahlhausen, la chorale « Wuelësser Sängerfrënn » offrira également des visites guidées (les deux jours, entre 13 et 17 heures).

www.oppekierchen.lu

__________

DE An diesem Samstag und Sonntag, dem 3. und 4. Juni 2023, öffnen die Kirche St-Nicolas in Hosingen (an beiden Tagen zwischen 10 und 18 Uhr) und die Kirche St-Corneille in Wahlhausen (an beiden Tagen zwischen 13 und 18 Uhr) im Rahmen des landesweiten Wochenendes der offenen Kirchen ihre Türen für Besucher. In Wahlhausen bietet der Chor « Wuelësser Sängerfrënn » dabei an beiden Tagen zwischen 13 und 17 Uhr auch geführte Besichtigungen an.

www.oppekierchen.lu

Jugendtreff Norden: Flott Aktivitéiten am Juni an eiser Gemeng

Jugendtreff Norden: Flott Aktivitéiten am Juni an eiser Gemeng

LU Am Kader vu sengem Jugendduerf Housen organiséiert de Jugendtreff Norden am Juni eng ganz Rei vu flotten Aktivitéite fir Kanner a Jugendlicher an den Dierfer vun der Gemeng Parc Housen. Ënnert dem Motto « Aktiv dobaussen » geet et zu Konstem op de Standing Slackline Board, zu Rouderssen sinn d’Moon Ball Games an am Parc Housen steet Outdoor Fitness um Programm. All weider Infos gëtt et per Mail op jeunesse@elisabeth.lu respektiv op

www.elisabethjeunesse.lu

__________

FR Dans le cadre de son Jugendduerf Housen, le Jugendtreff Norden organisera en juin toute une panoplie d’activités divertissantes pour jeunes dans les villages de la Commune du Parc. Placé sous le slogan « Aktiv dobaussen » on est cordialement invité a participer au Standing Slackline Board à Consthum, aux Moon Ball Games à Rodershausen ainsi qu’au Outdoor Fitness au Parc Hosingen. Recevez toutes infos supplémentaires par courriel à jeunesse@elisabeth.lu respectivement sur

www.elisabethjeunesse.lu

__________

DE Im Rahmen ihres Jugendduerf Housen veranstaltet der Jugendtreff Norden im Juni gleich mehrere unterhaltsame Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in den Dörfern der Gemeinde Parc Hosingen. Unter dem Motto « Aktiv dobaussen » geht es in Consthum aufs Standing Slackline Board, in Rodershausen zu den Moon Ball Games und im Parc Hosingen steht Outdoor Fitness auf dem Programm. Alle weiteren Infos gibt es per Mail an jeunesse@elisabeth.lu bzw. unter

www.elisabethjeunesse.lu

Gemeng Parc Housen reecht Scheck vu 1500 Euro un d’Wonschkutsch Asbl weider

Gemeng Parc Housen reecht Scheck vu 1500 Euro un d’Wonschkutsch Asbl weider

LU Am Kader vun der leschter Gemengerotssëtzung huet de Gemengerot Parc Housen dee leschten Donneschdeg, de 25. Mee, ee Scheck vu 1.500 Euro un d’Wonschkutsch Asbl weidergereecht. Et handelt sech dobäi ëm den Erléis vun enger Quête, déi Enn 2022 bei der Seniorechrëschtfeier duerchgefouert gouf. Déi 799 Euro, déi do gesammelt goufen, hat de Gemengerot uschléissend op 1.500 Euro opgestockt. D’Wonschkutsch Asbl notzt dësen Don fir Leit, déi onheelbar krank sinn, ee leschte Wonsch ze erfëllen.

www.wonschkutsch.lu

__________

FR Lors de sa séance récente du jeudi 25 mai, le conseil communal de la Commune du Parc Hosingen a remis un chèque de 1.500 Euro à l’association Wonschkutsch. Il s’agit là des recettes d’une quête organisée dans le cadre de la fête de Noël pour les personnes du troisième âge fin 2022. Le conseil communal avait décidé dans la foulée d’augmenter les 799 euros collectés à 1.500 euros. La Wonschkutsch asbl utilisera ce don afin d’offrir un dernier souhait à des personnes atteintes d’une maladie incurable.

www.wonschkutsch.lu

__________

DE Im Rahmen ihrer jüngsten Ratssitzung vom Donnerstag, dem 25. Mai 2023, hat der Gemeinderat Parc Hosingen einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro an die Vereinigung Wonschkutsch Asbl überreicht. Das Geld stellt den Erlös einer Spendensammlung dar, die Ende 2022 anlässlich der Weihnachtsfeier für die älteren Mitbürger durchgeführt worden war. Die dabei gesammelten 799 Euro waren in der Folge auf Beschluss des Gemeinderats auf 1.500 Euro aufgestockt worden. Die Wonschkutsch Asbl wird die Spende dazu nutzen, unheilbar kranken Menschen einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen.

www.wonschkutsch.lu

 

Den neien Houser Sender – mat zwou Spezialnummeren zu de Gemengewalen 2023 – ass do!

Den neien Houser Sender – mat zwou Spezialnummeren zu de Gemengewalen 2023 – ass do!

LU Déi neist Editioun vum « Houser Sender » ass do! Nieft de Gemengerotsberichter fannt Dir hei ënner anerem och en Iwwerbléck iwwer déi aktuell Chantieren an der Gemeng an flott Fotoréckblécker op d’Buergbrennen, den Taste of Culture a vill aner Manifestatiounen an der Gemeng Parc Housen.

Des Weidere gëtt den « Houser Sender » dës Kéier vun zwou Spezialeditiounen zu de Gemengewalen 2023 begleed. Vill Spaass beim Liesen!

__________

FR La nouvelle édition du « Houser Sender » est arrivée! Vous y retrouvez e.a. les rapports des séances du conseil communal, une présentation des chantiers actuels et de belles reportages photos sur la Fête des brandons, le Taste of Culture et d’autres événements dans la commune.

En plus, le « Houser Sender » actuel est accompagné de deux éditions spéciales sur les élections communes 2023. Bonne lecture!

__________

DE Die neueste Ausgabe des « Houser Sender » ist da! Entdecken Sie darin u.a. die jüngsten Gemeinderatsberichte, einen Überblick über die aktuellen Baustellen in der Gemeinde sowie sehenswerte Bildreportagen über das Burgbrennen, den Taste of Culture und andere Veranstaltungen in der Gemeinde.

Darüber hinaus wird der jüngste « Houser Sender von zwei Spezialnummern zu den Gemeindewahlen 2023 begleitet. Viel Spaß beim Lesen!

Sispolo Asbl sicht ee Chargé de direction adjoint – éducateur gradué (CDD)

Sispolo Asbl sicht ee Chargé de direction adjoint – éducateur gradué (CDD)

LU D’Sispolo Asbl sicht fir ab dem 1. Juli 2023 ee Chargé de direction adjoint – éducateur gradué (CDD). Kandidature musse bis de 14. Juni 2023 agereecht ginn.

__________

FR L’Asbl Sispolo se propose d’engager à partir du 1er juillet 2023 un chargé de direction adjoint – éducateur gradué (CDD). Les candidatures sont à déposer jusqu’au 14 juin 2023.

__________

DE Die Sispolo Asbl sucht zum 1. Juli 2023 einen beigeordneten Direktionsbeauftragten – Diplom-Erzieher (CDDD/befristeter Arbeitsvertrag).  Die Bewerbungen sind bis zum 14. Juni 2023 einzureichen.

Gemengerot Parc Housen stellt d’Weeche fir d’Néierloossung vun enger Déiereklinik zu Housen

Gemengerot Parc Housen stellt d’Weeche fir d’Néierloossung vun enger Déiereklinik zu Housen

LU Mat der Geneemegung vun engem Reservatiounskontrakt fir en Droit de superficie um ëmklasséierte Site vum ale Fussballsterrain op der Héi huet de Gemengerot Parc Housen a senger Sitzung vum Donneschdeg d’Weeche gestallt fir déi kënfteg Néierloossung vun enger Klengdéiereklinik zu Housen.

Ee weidere Kontrakt gouf mat der Islek Garage vun Housen ënnerschriwwen, déi och op deem genannte Site op der Héi, een Droit de superficie reservéiert fir eng nei Garage mat Wäschstrooss opzeriichten.

Béid Partner hunn domat elo déi néideg Planungssécherheet fir hir Projeten weider virunzedreiwen. Um Gelänn vum ale Fussballsterrain, deen elo Deel vun der kommunaler Aktivitéitszon ass, sollen an Zukunft nach weider Betriber an Dingschtleeschtungsservicer ugesidelt ginn.

__________

FR Avec la signature d’un contrat de réservation pour un droit de superficie sur le site reclassé de l’ancien terrain de football op der Héi, le conseil communal de la Commune du Parc Hosingen a posé ce jeudi les jalons pour l’installation d’une clinique vétérinaire à Hosingen.

Un autre contrat a été signé avec la Islek Garage qui reserve un droit de superficie sur le même site afin d’y ériger un nouveau garage avec tunnel de lavage.

Les deux partenaires disposent désormais de la prévisibilité nécessaire afin de faire avancer leurs projets respectifs. L’ancien terrain de football, faisant maintenant partie de la zone d’activités économiques communale, a été reclassé afin d’y implanter encore d’autres entreprises et prestataires de service.

_________

DE Mit der Unterzeichnung eines Reservationsvertrags für ein Flächennutzungsrecht auf dem umklassierten Gelände des ehemaligen Fußballfelds op der Héi hat der Gemeinderat Parc Hosingen am Donnerstag die Weichen zur künftigen Ansiedlung einer Kleintierklinik in Hosingen gestellt.

Ein weiterer Vertrag wurde mit der Islek Garage geschlossen, die ebenfalls ein Flächennutzungsrecht an besagtem Standort reserviert, um dort eine neue Autowerkstatt samt Waschstraße zu errichten.

Beide Partner verfügen somit nun über die notwendige Planungssicherheit, um ihre jeweiligen Projekte weiter vorantreiben zu können. Das ehemalige Fußballfeld, das inzwischen Teil der kommunalen Gewerbezone ist, war zuvor mit dem Ziel umklassiert worden, um dort in Zukunft noch weitere Unternehmen und Dienstleister anzusiedeln.

Opgepasst! Vill Fuerzäitännerungen op der Linn 153 Kautenbach-Holzthum-Hosingen an nächster Zäit

Opgepasst! Vill Fuerzäitännerungen op der Linn 153 Kautenbach-Holzthum-Hosingen an nächster Zäit

Bis 26. Mee 2023

27. Mee bis 4. Juni 2023

Ab 5. Juni 2023

LU Nodeems et nom Fuerplangwiessel um 21. Mee an enger éischter Phas zu Ulafschwieregkeete bei der Ëmstellung an neie kuerzfristegen Upassungen am Horaire vun der RGTR-Linn 153 Kautebaach-Holtzem-Housen komm ass, missten d’Bussen elo awer no deem richtegen Horaire fueren.

Wéinst der Péngschtvakanz an dem Zuchverkéier op der CFL-Nordstreck wäerten d’Busfuerzäiten op der Linn 153 Kautebaach-Holztem-Housen an nächster Zäit awer nach e puer Mol changéieren. Fannt hei déi jeeweileg Fuerzäiten, wéi se vum RGTR matgeedelt sinn (Opgepasst: Op der App vun der Mobilitéitszentral an op der Gemengen-App Parc Housen kënnen d’Echtfuerzäiten op där Linn den Ament net ugewise ginn!). Fir all Infoen oder am Fall vu Problemer, konsultéiert dofir w.e.g. d’Homepage vun der Mobilitéitszentral op

www.mobiliteitszentral.lu

__________

FR Après des difficultés de départ et d’adaptations des horaires à la dernière minute dans la suite des changements d’horaires du 21 mai, les autobus de la ligne RGTR 153 Kautenbach-Holzthum-Hosingen devraient maintenant circuler selon l’horaire correct.

Toutefois, en vue du congé de la Pentecôte et de l’adaptation aux horaires de la ligne ferrovière du Nord, les horaires de la ligne 153 changeront encore plusieurs fois ces prochains temps. Retrouvez ici les horaires communiqués par le service du RGTR (Attention: Pour l’instant, les horaires des autobus de la ligne 153 ne peuvent pas s’afficher en temps réel sur l’application de la Mobilitéitszentral respectivement sur l’application communale Parc Housen!). Pour toutes informations et en cas de perturbations, veuillez donc consulter le site en ligne de la Mobilitéitszentral sous

www.mobiliteitszentral.lu

__________

DE Nachdem es infolge des Fahrplanwechsels vom 21. Mai zu Anlaufschwierigkeiten und kurzfristigen Anpassungen gekommen war, müssten die Busse der RGTR-Linie 153 Kautenbach-Holzthum-Hosingen mittlerweile nach dem korrekten Fahrplan verkehren.

Im Hinblick auf die Pfingstferien und der Anpassung an den Zugverkehr auf der CFL-Nordstrecke, werden die Busfahrzeiten der Linie 153 jedoch in nächster Zeit noch mehrfach abgeändert werden. Finden Sie hier die vom RGTR-Dienst mitgeteilten Busfahrpläne (Achtung: Die Fahrzeiten der Linie 153 können derzeit auf der App der Mobilitéitszentral und der Gemeinde-App Parc Housen nicht in Echtzeit angezeigt werden!). Für jegliche Informationen bzw. im Falle von Problemen, wenden Sie sich daher bitte an die Homepage der Mobilitéitszentral unter

www.mobiliteitszentral.lu

Expo: Caroline Clement stellt hir Biller bis de 14. Juli 2023 am Gemengenhaus zu Housen aus

Expo: Caroline Clement stellt hir Biller bis de 14. Juli 2023 am Gemengenhaus zu Housen aus

LU Nach bis de 14. Juli 2023 stellt d’Kënschtlerin Caroline Clement vu Wuelëssen eng Auswiel vun hire Biller an der Entrée vum Gemengenhaus zu Housen aus. Kommt laanscht a loosst Iech inspiréieren!

__________

FR Jusqu’au 14 juillet 2023, l’artiste peintre Caroline Clement de Wahlhausen présente une sélection de ses oeuvres dans l’accueil de la mairie à Hosingen. Venez et laissez-vous inspirer!

__________

DE Noch bis zum 14. Juli 2023 stellt die Malerin Caroline Clement aus Wahlhausen eine Auswahl ihrer Werke im Eingangsbereich des Rathauses in Hosingen aus. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren!

Ab dem 21. Mee 2023: Nei Busarrêten zu Konstem an zu Wuelëssen

Ab dem 21. Mee 2023: Nei Busarrêten zu Konstem an zu Wuelëssen

Consthum – Ligne 136

Consthum – Ligne 153

Wahlhausen – Akescht

LU E Sonndeg, den 21. Mee 2023, trieden am RGTR-Busnetz verschidden Fuerplangännerungen a Kraaft, déi och d’Gemeng Parc Housen betreffen:

– Op der Linn 136 Ettelbruck-Consthum kënnt a béide Richtungen den neien Arrêt Kemel zu Konstem bäi;

– Op der Linn 153 Hosingen-Holzthum-Kautenbach kommen a béide Richtungen d’Arrête Kemel a Knupp zu Konstem bäi;

– Zu Wuelëssen-Akescht fueren all RGTR-Buslinnen ab e Sonndeg den neien Arrêt Akescht un.

www.mobiliteit.lu

__________

FR Ce dimanche 21 mai 2023, des changements d’horaires vont prendre effet sur un certain nombre de lignes d’autobus du réseau RGTR qui concernent également la Commune du Parc Hosingen:

– Sur la ligne 136 Ettelbruck-Consthum sera ajouté dans les deux sens le nouvel arrêt Kemel à Consthum;

– Sur la ligne 153 Hosingen-Holzthum-Kautenbach seront ajoutés dans les deux sens les arrêts Kemel et Knupp à Consthum;

– À Wahlhausen-Akescht, toutes les lignes RGTR passeront à partir du dimanche par le nouvel arrêt Akescht.

www.mobiliteit.lu

__________

DE Am Sonntag, dem 21. Mai 2023, treten mehrere Fahrplanänderungen im RGTR-Busnetz in Kraft, die zum Teil auch die Gemeinde Parc Hosingen betreffen:

– Auf der Linie 136 Ettelbrück-Consthum wird in beiden Richtungen die neue Haltestelle Kemel in Consthum hinzugefügt;

– Auf der Linie 153 Hosingen-Holzthum-Kautenbach werden in beiden Richtungen die Haltestellen Kemel und Knupp in Consthum hinzugefügt;

– In Wahlhausen-Akescht fahren sämtlichen RGTR-Busse ab Sonntag die neue Haltestelle Akescht an.

www.mobiliteit.lu

Schoul Parc Housen iwwerreecht 5000 Euro u Special Olympics Lëtzebuerg

Schoul Parc Housen iwwerreecht 5000 Euro u Special Olympics Lëtzebuerg

LU Am Kader vun de Schoulsportdeeg huet d’Sispolo-Schoul Parc Housen e Freideg ee Scheck an Héicht vu 5.000 Euro un d’Vereenegung Special Olympics Luxembourg iwwerreecht. Den Don stammt aus dem Erléis vun der Krëschtfeier 2022.

__________

FR Dans le cadre des ses journées du sport scolaire, l’école intercommunale du Sispolo au Parc Hosingen a remis vendredi un chèque de 5.000 Euro à l’association Special Olympics Luxembourg. Le don provient des recettes réalisées lors de la Fête de Noël 2022.

__________

DE Im Rahmen ihrer Schulsporttage hat die interkommunale Schule des Sispolo im Parc Hosingen am Freitag einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro an die Vereinigung Special Olympics Luxembourg überreicht. Die Spende stammt aus dem Erlös der Weihnachtsfeier 2022.

Chantier: Stroossespäerungen a keng RGTR-Busser den 30. an 31. Mee zu Houschent

Chantier: Stroossespäerungen a keng RGTR-Busser den 30. an 31. Mee zu Houschent

LU Wéinst dem Abau vum definitive Stroossebelag sinn d’Haaptstrooss (tëscht de Kräizunge mat dem Geisseck an dem Mierschterwee) an de Mierschterwee (vun der Haaptstrooss bis bei d’Kräizung Stroosseneck) zu Houschent en Dënschdeg, den 30. Mee 2023 (nëmme bedingt fir Uwunner accessibel) an e Mëttwoch, den 31. Mee 2023, komplett fir den Trafic gespaart. Béid Deeg fueren och déi ëffentlech RGTR-Busser net op Houschent eran!

__________

FR En raison de la mise en place de la couche de roulement définitive, la Haaptstrooss (entre les croisements avec les rues Geisseck et Mierschterwee) ainsi que le Mierschterwee (entre la Haaptstrooss et le croisement avec le Stroosseneck) à Hoscheid seront barrés à tout trafic le mardi 30 mai 2023 (que partiellement accessibles aux riverains) et le mercredi 31 mai 2023. Pendant les deux jours, la localité de Hoscheid ne sera pas desservie par les autobus RGTR !

__________

DE Wegen des Einbaus des definitiven Fahrbahnbelags werden die Haaptstrooss (zwischen den Kreuzungen mit den Straßen Geisseck und Mierschterwee) sowie der Mierschterwee (von der Haaptstrooss bis zur Kreuzung mit dem Stroosseneck) in Hoscheid am Dienstag, dem 30. Mai 2023 (für Anlieger bedingt befahrbar), sowie am Mittwoch, dem 31. Mai 2023, komplett für den Verkehr gesperrt sein. Die Ortschaft Hoscheid wird an beiden Tagen auch nicht von den öffentlichen RGTR-Bussen angesteuert werden!

Aweiung vun der renovéierter aler Gemeng (Resonord), dem Paschtoueschgaart an der renovéierter Primärschoul zu Housen

Aweiung vun der renovéierter aler Gemeng (Resonord), dem Paschtoueschgaart an der renovéierter Primärschoul zu Housen

LU E Freideg war et der Gemeng Parc Housen an dem regionalen Office social Resonord eng grouss Freed, zesumme mat der Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen de Resonord-Sëtz an der renovéierter aler Gemeng, de frësch aménagéierte Paschtoueschgaart an déi fir Veräins- a Versammlungszwecker renovéiert al Primärschoul am Duerfkär vun Housen offiziell anzeweien.

Mam Ëmbau vun der fréierer Spuerkeess zu Raimlechkeete fir de Jugendtreff Norden an enger Noutfallwunneng, dem Bau vun enger neier Crèche oder och nach der Erweiderung vun der Produktiounskichen an der Huser Kannerstuff lafen d’Beméiungen ëm d’Erhalen a Beliewe vum historeschen Duerfkär och an de nächste Méint a Joeren nach weider.

__________

FR Vendredi passé, la Commune du Parc Hosingen et l’Office social régional Resonord ont procédé avec grand plaisir et en présence de Madame la Ministre de la Famille et de l’Integration, Corinne Cahen, à Hosingen à l’inauguration du siège du Resonord à l’ancienne mairie rénovée, du Paschtoueschgaart entièrement réaménagé et de l’ancienne école primaire renovée pour servir aux réunions et aux activités des associations locales.

D’ailleurs, avec la transformation de l’ancienne BCEE en maison des jeunes avec logement d’urgence, la construction d’une nouvelle crèche et l’extension de la cuisine de la Huser Kannerstuff, la préservation et la revitalisation du centre-village historique de Hosingen resteront à l’ordre du jour dans les mois et années à venir.

__________

DE Am Freitagnachmittag war es der Gemeinde Parc Hosingen und dem regionalen Sozialamt Resonord eine besondere Freude, im Beisein von Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen in Hosingen das renovierte und zum Resonord-Sitz umgestaltete alte Rathaus, den neu angelegten Paschtoueschgaart sowie die zu Vereins- und Versammlungszwecken restaurierte frühere Primärschule offziell ihren Bestimmungen zu übergeben.

Mit dem Umbau der ehemaligen Sparkassen-Filiale zum Jugendhaus samt Notfallwohnung, dem Bau einer neuen Kinderkrippe und der Erweiterung der Produktionsküche in der Huser Kannerstuff bleiben die Bemühungen um den Erhalt und die Neubelebung des historischen Hosinger Ortszentrums aber auch in den kommenden Monaten und Jahren weiter auf der Tagesordnung.

Gemeng Parc Housen krut Naturpakt-Präis a Bronze iwwerreecht

Gemeng Parc Housen krut Naturpakt-Präis a Bronze iwwerreecht

LU Als eng vu bis ewell eréischt sechs Gemengen am Land ass d’Gemeng Parc Housen viru Kuerzem um Naturpakt-Dag zu Beetebuerg vun der Ëmweltministesch Joëlle Welfring mat der Naturpakt-Zertifizéierung a Bronze ausgezeechent ginn. Mam Naturpakt soll d’Engagement die de Naturschutz um Gemengeniveau gefërdert ginn, fir dass d’Gemengen beschtméiglech hire Bäidrag zur Ëmsetzung vum nationale Naturschutzplang, vum Waasserbewirtschaftungsplang a vun der nationaler Startegie fir d’Upassung un d’Auswierkunge vum Klimawandel leeschte kënnen.

Ee grousse Merci un d’Ekipp vum Naturpark Our ronderëm de Karl Pickar an de Joël Toutsch, déi der Gemeng een zouverlässege Partner bei der Ëmsetzung vun de Naturpakt-Moossnamen ass!

__________

FR À l’occasion du Naturpakt-Dag à Bettembourg, Madame la Ministre de l’Environnement, Joëlle Welfring, a récemment décerné la trophée du Pacte Nature en bronze à la Commune du Parc Hosingen, une de jusqu’à présent seulement six communes du pays ayant atteint ce niveau de certification. Le Pacte Nature vise à promouvoir l’engagement en faveur de la protection de la nature au niveau communal et pour que les autorités locales contribuent à la mise en œuvre des objectifs du plan national concernant la protection de la nature, du plan de gestion des districts hydrographiques ainsi que de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique.

Un grand Merci à l’équipe du Parc naturel de l’Our autour de Karl Pickar et de Joël Toutsch, laquelle est un partenaire fiable de la commune dans l’implémentation des mesures du Pacte Nature!

__________

DE Als einer von bislang erst sechs Gemeinden im Lande wurde der Gemeinde Parc Hosingen jüngst anlässlich des Naturpakt-Tages in Bettemburg von Umweltministerin Joëlle Welfring die Naturpakt-Auszeichnung in Bronze verliehen. Mit dem Naturpakt soll das Engagement für den Naturschutz auf Gemeindeebene gefördert werden, damit die Kommunen ihren Beitrag leisten können zur Umsetzung der Ziele des nationalen Naturschutzplans, des Wasserbewirtschaftungsplans sowie der Strategie zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels.

Ein großes Dankeschön an das Team des Naturparks Our um Karl Pickar und Joël Toutsch, das der Gemeinde ein zuverlässiger Partner bei der Umsetzung der Naturpakt-Maßnahmen ist.

Sispolo: Nei Crèchen zu Housen a Mierschent ginn offiziell Pilotprojete vun der Economie circulaire

Sispolo: Nei Crèchen zu Housen a Mierschent ginn offiziell Pilotprojete vun der Economie circulaire

LU Den Ëmweltministère huet d’Projete vum interkommunale Schoulsyndikat Sispolo zum Bau vun den zwou neie Crèchen zu Housen an zu Mierschent opgrond vun hirer ökologescher Bauweis offiziell zu Pilotprojeten am Beräich vun der Economie circulaire erkläert. Béid vum Architekturbüro Holweck Bingen geplangte Gebaier, déi a Passiv-Bauweis a mat Hanfbléck opgeriicht ginn an ënner anerem Gréngdächer opweisen, wäerte spéider zu 99 % recyclabel sinn.

__________

FR Vu leur caractère écologique, les projets de construction des deux nouvelles crèches du syndicat scolaire intercommunal Sispolo à Hosingen et à Merscheid ont été déclarés projets pilotes en économie circulaire par le Ministère de l’Environnement. En effet, les bâtiments conçus par le bureau d’architectes Holweck Bingen, qui seront érigés en construction passive avec des blocs de chanvre et équipés de toits végétaux, vont être recyclables à 99 %.

__________

DE Aufgrund ihrer ökologischen Bausweise hat das Umweltministerium die Projekte des interkommunalen Schulsyndikats Sispolo zum Bau zweier neuer Kinderkrippen in Hosingen und Merscheid offiziell zu Pilotprojekten im Bereich der Kreislaufwirtschaft erklärt. Die beiden, vom Architektenbüro Holweck Bingen entworfenen Gebäude, die in Passivbauweise mit Hanfblöcken errichtet und u.a. mit Gründächern ausgestattet werden, werden später in der Tat zu 99 % wiederverwertbar sein.

Gréngschnëtt- a Schrottdepot: Haalt Iech w.e.g. un d’Ofliwwerungsvirschrëften!

Gréngschnëtt- a Schrottdepot: Haalt Iech w.e.g. un d’Ofliwwerungsvirschrëften!

LU D’Gemeng Parc Housen rappeléiert alle Bierger, sëch w.e.g. un d’Virgabe fir d’Ofliwwere vu Gras- an Heckeschnëtt resp. vun Eiseschrott um Depot beim Gemengenatelier ze halen. An de Grasschnëttdepot gehéiert just Gras; an den Heckeschnëttdepot just Hecken (keng Wuerzele mat Buedem resp. Onkraut, déi an der Biogasanlag net verschafft kënne ginn!). An de Schrottdepot kënnt just alt Eisen (keen Elektroschrott oder anerer Saachen!). D’Gemeng erënnert an engems drun, dass de Site videoiwwerwaacht ass an d’Police avertéiert gëtt, wa Leit sech net un d’Consignen halen.

__________

FR La Commune du Parc Hosingen tient à rappeler à tous les citoyens que les règles pour la décharge de matières au dépôt près de l’atelier communal sont à respecter. Ne sont acceptés au dépôt de gazon que de l’herbe et au dépôt de haie que des déchets issus de la taille de haies (pas de racines avec de la terre ou de la mauvaise herbe qui ne peuvent pas être traitées dans l’installation de biogaz!). Au dépôt de la ferraille ne sont acceptés que des vieux fers et métaux (pas d’appareils électriques ou de choses pareilles!). Veuillez également noter que le site est surveillé par caméra et que la police est avertie s’il faut constater un non-respect des consignes.

__________

DE Die Gemeinde Parc Hosingen erinnert daran, dass die Vorgaben zur Ablieferung von Grünschnitt und Eisenschrott im Depot beim Gemeindeatelier bitte zu beachten sind. Im Grasschnittdepot sind lediglich Grasabfälle, im Heckenschnittdepoot lediglich Abfälle von Heckeschnitt abzuliefern (kein Wurzelwerk mit Erde oder Unkraut, die nicht in der Biogasanlage verarbeitbar sind!). Im Schrottdepot wird nur Alteisen akzeptiert (keine Elektrogeräte oder Ähnliches!). Es sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Standort videoüberwacht wird und der Polizei Meldung erstattet wird, wenn sich Bürger nicht an die Regeln halten.

Ab dem 8. Mee 2023: Neien Horaire op der Buslinn 153 Kautebaach-Holztem-Housen (Parc Housen)

Ab dem 8. Mee 2023: Neien Horaire op der Buslinn 153 Kautebaach-Holztem-Housen (Parc Housen)

LU No der Reouverture vum Trafic op der Zuchstreck Ettelbréck-Kautebaach fiert d’RGTR-Buslinn 153 Kautebaach-Holztem-Housen (Parc Housen) vun e Méindeg, dem 8. Mee 2023, un nom Horaire en annexe, fir d’Korrespondenz mat der CFL-Zuchlinn 10 ze garantéieren.

__________

FR Suite à la reprise du trafic ferroviaire entre Ettelbruck et Kautenbach, la ligne RGTR 153 Kautenbach-Holzthum-Hosingen (Parc Hosingen) circulera à partir du lundi 8 mai 2023 suivant l’horaire en annexe afin de garantir une correspondance appropriée avec la ligne CFL10.

__________

DE Nach der Wiederaufnahme des Zugverkehrs auf der Strecke zwischen Ettelbrück und Kautenbach fährt die RGTR-Buslinie 153 Kautenbach-Holzthum-Hosingen (Parc Hosingen) ab Montag, dem 8. Mai 2023, gemäß dem Fahrplan anbei, um eine angemessene Korrespondenz mit den Zügen der Bahnlinie 10 zu gewährleisten.

Ofschloss vun der Verkafsaktioun vun Occasiounsmaterial aus dem Gemengenatelier

Ofschloss vun der Verkafsaktioun vun Occasiounsmaterial aus dem Gemengenatelier

LU D’Vente vun Occasiounsmaterial aus dem Gemengenatelier ass mëttlerweil ofgeschloss. Hei fannt Dir d’Resultat.

__________

FR La vente de matériel d’occasion de l’atelier communal est terminée. Retrouvez ici les résultats de la vente.

__________

DE Der Verkauf von Gebrauchtmaterial aus dem Gemeindeatelier ist mittlerweile abgeschlossen. Finden Sie hier die Resultate.

Ab e Méindeg, dem 24. Abrëll 2023: Stroossenaarbechten am Wuelesser Wee zu Eesbech

Ab e Méindeg, dem 24. Abrëll 2023: Stroossenaarbechten am Wuelesser Wee zu Eesbech

LU Wéinst Infrastrukturaarbechten ass de Wuelesser Wee zu Eesbech ab e Méindeg, dem 24. Abrëll 2023, tëscht den Haiser 8 an 22 fir viraussiichtlech dräi Woche komplett gespaart. Duerno ass déi selwecht Strooss dann tëscht der Kräizung mat der Strooss Am Duerf an dem Haus 8 fir ronn dräi Wochen komplett zou.

Den Uwunner bleift zu all Ament eng Ausfaartméiglechkeet (a Richtung Wuelessen oder Eesbech/Zentrum) garantéiert.

Mir bieden Iech, Är Précautiounen ze huelen a soen Iech Merci fir Äert Versteesdemech

__________

FR En raison de travaux d’infrastructure, le « Wuelesser Wee » à Eisenbach sera complètement barré pendant environ trois semaines entre les maisons no. 8 et 22 à partir du lundi 24 avril 2023. Par la suite, la même rue sera complètement barré pour environ trois semaines entre le croisement avec la rue « Am Duerf » et la maison no. 8.

A tout moment, une sortie (en direction de Wahlhausen respectivement du centre d’Eisenbach) sera garantie aux riverains.

Nous vous prions de prendre vos précautions et nous vous remercions de votre compréhension.

__________

DE Wegen Infrastrukturarbeiten ist der « Wuelesser Wee » in Eisenbach ab Montag, dem 24. April 2023, zwischen den Häusern Nr. 8 und 22 für voraussichtlich drei Wochen gänzlich gesperrt. Im Anschluss wird die gleiche Straße dann zwischen der Kreuzung mit der Straße « Am Duerf » und dem Haus Nr. 8 für rund drei Wochen komplett gesperrt sein.

Den Anwohnern wird zu jedem Zeitpunkt eine Ausfahrtsmöglichkeit (in Richtung Wahlhausen oder Eisenbach/Zentrum) garantiert bleiben.

Wir bitten Sie, Ihre Vorkehrungen zu treffen und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Déi nei Gemengen-App « Parc Housen ass do!

Déi nei Gemengen-App « Parc Housen ass do!

LU Entdeckt elo déi nei Gemengen-App « Parc Housen » iwwer déi Dir wichteg Noriichte vun der Gemeng per Push-Meldung direkt op Ären Handy kritt an all Busfuerzäiten an der Gemeng an Echtzäit, all Offall-Kollekten (mat automateschem Rappel), all aktuell Evenementer an den Annuaire vum Gemengepersonal kënnt kucken! Lued Iech déi nei « Parc Housen »-App elo gratis erof aus Ärem App Store (Apple) resp. Ärem Google Play Store (Android).

__________

FR Découvrez désormais la nouvelle application « Parc Housen » à travers laquelle vous pouvez recevoir les nouvelles importantes de la commune par notification push directement sur votre smartphone et sur laquelle vous retrouvez les horaires des autobus dans la commune en temps réel, toutes les collectes des déchets (avec rappel automatique), l’agenda des événements actuels ainsi que l’annuaire du personnel communal! La nouvelle application « Parc Housen » est gratuitement disponible dans votre App Store (Apple) respectivement votre Google Play Store (Android).

__________

DE Entdecken Sie jetzt die neue « Parc Housen »-App über die Sie wichtige Mitteilungen der Gemeinde per Push-Meldung direkt auf Ihr Handy erhalten sowie alle Fahrzeiten der Busse in der Gemeinde in Echtzeit, alle Abfallsammlungen (mit automatischer Erinnerung), alle aktuellen Events und das Verzeichnis des Gemeindepersonals finden! Sie können sich die neue « Parc Housen »-App gratis aus Ihrem App-Store (Apple) bzw. Ihrem Google Play Store (Android) herunterladen.

Grouss Botz: Ee Merci u vill fläisseg Hänn!

Grouss Botz: Ee Merci u vill fläisseg Hänn!

LU D’Gemeng Parc Housen seet alle Leit ee grousse Merci, déi de Weekend vum 1. Abrëll an der ganzer Gemeng ënnerwee waren, fir d’Grouss Botz ze maachen an d’Dierfer vun deem Dreck ze befreien, deen anerer ouni nozedenken an d’Natur geheien!

FR La Commune du Parc Hosingen remercie tous les citoyens qui ont participé le weekend du 1er avril à la Grouss Botz afin de libérer les villages de la commune des déchets que d’autres jettent dans la nature sans penser aux conséquences!

DE Die Gemeinde Parc Hosingen dankt allen, die am Wochenende allerorten in der Gemeinde unterwegs waren, um die Dörfer anlässlich der Grouss Botz von jenem Unrat zu befreien, den andere rücksichtslos in der Natur entsorgen!

Drëpsi a Gold fir d’Gemeng Parc Housen

Drëpsi a Gold fir d’Gemeng Parc Housen

LU Dës Woch gouf d’Gemeng Parc Housen fir hiren Engagement fir déi virbildlech Gestioun vun hiren Drénkwaasserstrukturen an hir gudd Drénkwaasserqualitéit vun der Ëmweltministesch Joëlle Welfring mam Drëpsi-Label a Gold ausgezeechent. D’Gemeng Parc Housen ass déi éischt Membersgemeng vum Drénkwaassersyndikat DEA, däer hir Waasserbehälteren alleguer den aktuellen Konformitéitsnormen entspriechen an déi enger permanenter digitaler Iwwerwaachung duerch de kommunale Service technique ënnerleien.

__________

FR Cette semaine, la Ministre de l’Environnement Joëlle Welfring a décerné le Drëpsi en or à la Commune du Parc Hosingen. Ce label récompense l’engagement de la commune en faveur d’une gestion impeccable de son réseau d’eau potable respectivement d’une bonne qualité de l’eau. En effet, la Commune du Parc Hosingen est la première commune-membre du syndicat de distribution d’eau DEA dont tous les réservoirs d’eau sont conformes aux normes actuels et surveillés de manière digitale et permanente par le service technique communal.

__________

DE Im Laufe dieser Woche ist die Gemeinde Parc Hosingen von Umweltministerin Joëlle Welfring mit dem Drëpsi-Label in Gold ausgezeichnet worden. Das Label würdigt die Gemeinde für die vorbildliche Verwaltung ihrer Trinkwasserstrukturen und für eine gute Wasserqualität. In der Tat ist die Gemeinde Parc Hosingen die erste Mitgliedsgemeinde des Trinkwasserversorgungssyndikats DEA, deren Wasserbehälter allesamt den aktuellen Konformitätsnormen entsprechen und einer permanenten digitalen Überwachung durch den kommunalen technischen Dienst unterliegen.

Terrassementsaarbechte fir déi nei Mini-Bëschcrèche am Parc Housen sinn ugelaf

Terrassementsaarbechte fir déi nei Mini-Bëschcrèche am Parc Housen sinn ugelaf

LU Hannert dem « Kannerhaus am Wëlpark » hunn dëser Deeg d’Terrassementsaarbechten ugefaang fir de Bau vun der neier Mini-Bëschcrèche am Parc Housen. Am Verlaf vum Mee wäert de Chalet opgeriicht ginn, deen da pünktlech zur Rentrée am Hierscht a Betrib ka geholl ginn. D’Mini-Bëschcrèche, déi ënnert der Responsabilitéit vum SISPOLO geplangt gouf, steet de Kanner am Alter vun 2 bis 4 Joer zur Verfügung.

__________

FR Il y a quelques jours ont démarré derrière le « Kannerhaus am Wëldpark » les travaux de terrassement en vue de la construction de la nouvelle Mini-Bëschcrèche (une mini-crèche centrée sur la nature et la forêt) au Parc Hosingen. Le chalet sera érigé au cours du mois de mai afin de pouvoir être mis en service pour la rentrée scolaire en automne. La Mini-Bëschcrèche, qui a été conçue sous la responsabilité du SISPOLO, sera à la disposition des enfants de 2 à 4 ans.

__________

DE Hinter dem « Kannerhaus am Wëldpark » haben dieser Tage die Erdarbeiten für den Bau der neuen Mini-Bëschcrèche im Parc Hosingen begonnen. Das Chalet wird nun im Laufe des Monats Mai errichtet, um pünktlich zum kommenden Schulbeginn im Herbst in Betrieb genommen werden zu können. Die Mini-Bëschcrèche, die unter der Federführung des SISPOLO geplant wurde, wird den Kindern im Alter zwischen 2 und 4 Jahren zur Verfügung stehen.

Gemeng Parc Housen wëllt Planunge fir Contournement fir d’Houschter Déckt virun dreiwen

Gemeng Parc Housen wëllt Planunge fir Contournement fir d’Houschter Déckt virun dreiwen

LU A senger Sitzung vum Donneschdeg, dem 23. Mäerz 2023, huet de Gemengerot vun der Gemeng Parc Housen dem Schäfferot unanime d‘Mandat erdeelt, fir Gespréicher mat de betraffene Ministèren a Verwaltungen ze sichen en vue vun der Planung vun engem Contournement fir d’Houschter Déckt.

Ass d’Gemeng och frou, dass Enn Mee 2023 – no méi wéi 50 Joer vu Fuerderungen a Virbereedungen – de Spuetestëch fir de Contournement vun Housen wäert erfolgen, sou betrëfft d‘Modernisatioun vun der N7 d’Gemeng dach um ganzen Tracé tëscht der Maarkebaach an der Leemkaul.

Well d’Gesetz zur Securisatioun vun der N7 awer um Tronçon vun der Houschter-Déckt iwwer de Schinker bis op Housen keng konkret Upassunge virgesäit, wëll de Gemengerot elo proaktiv virgoen an d’Nationalpolitik ureegen, dës Planungen a Gang ze setzen, woubäi d’Gemeng folgend Léisungsvirschléi verfollegt:

  • An der Uertschaft Houschter Déckt soll d’Vitesse op der N7 mat Bléck op d’Sécherheet esou séier wéi méiglech op 50 km/h reduzéiert ginn. Eng entspriechend Demande vun der Gemeng ass schonn agereecht ginn.
  • Gläichzäiteg sollen d’Planunge fir d’Schafe vun engem Contournement fir d’Houschter Déckt entaméiert ginn. An dësem Sënn huet de Gemengerot viru Kuerzem a sengem grondsätzlech positiven Avis zur geplangter Ausweisung vun engem Naturschutzgebitt Schlënnerdall-Molberlee gefuerdert, een 200 Meter breede Korridor laanscht d’Uertschaft Houschter Déckt fir den Tracé vun engem spéidere Contournement reservéiert ze loossen.
  • Mat Bléck op déi wuessend Bedeitung vum Rond-Point Schinker als Dréikräiz am ëffentlechen RGTR-Bustrafic, mee och mat Bléck op déi wuessend Zuel vu Busser, déi den Ament am Parc Quaie blockéieren an zu engem Sécherheetsproblem ginn, fuerdert de Gemengerot doriwwer eraus, dass de Schinker mat sengem Park&Ride zu engem ugemiessene Pôle d’échange mat engem gesécherten Iwwergang iwwer/ënnert d‘N7, mat Dréi- a Stellplaze fir d’Busser a mat sanitären Anlage fir d’Chauffeuren ausgebaut gëtt. Dës Planunge sollen och elo am Kader vun de Pläng zur Securisatioun vun der N7 an Ugrëff geholl ginn.
  • Des Weidere sollen en vue vun der Stäerkung vun der Mobilité douce d’Viraussetzunge geschafe ginn, fir ee kommunalt Vëlosnetz kënnen ze schafen, dat all Dierfer vun der Gemeng ënnerenee verbënnt an dobäi och den Uschloss un déi bestehend resp. geplangte national Vëlospisten PC 22 (vu Lellgen iwwer Wuelessen op Bëttel) a PC 7 (vun Houschent Richtung Housen) kritt.

Loosst Är Famill Deel ginn vum Memorial Park Housen

Loosst Är Famill Deel ginn vum Memorial Park Housen

Opruff: Am Kader vum Opbau vum Memorial Park Housen am Houser Waassertuerm sicht d’Gemeng nach Fotoe vun de fréieren Awunner vun Housen aus der Zäit ronderem den Zweete Weltkrich. Dir kritt d’Fotoen nom Scannen selbstverständlech ërem mat heem. Merci jidderengem, dee matmëcht!

E puer Andréck vum Buergbrennen zu Housen

E puer Andréck vum Buergbrennen zu Housen

LU E puer flotter Andréck vum Buergbrennen 2023 zu Housen. Ee grousse Merci un de « Piwi » Lourenco!

__________

FR Quelques belles impressions de la Fête des brandons 2023 à Hosingen. Un grand merci à « Piwi » Lourenco!

__________

DE Einige schöne Eindrücke vom Burgbrennen 2023 in Hosingen. Ein großes Dankeschön an « Piwi » Lourenco!

Opruff un d’Besëtzer vu Fotovoltaikanlagen an der Gemeng Parc Housen

Opruff un d’Besëtzer vu Fotovoltaikanlagen an der Gemeng Parc Housen

LU Un all Besëtzer vu Fotovoltaikanlagen an der Gemeng Parc Housen: d’ECO-Team (déi intern Klimaberoder vun de Naturpark-Gemengen) schafft den Ament un enger Léisung fir Besëtzer vu Fotovoltaikanlagen, deenen hir staatlech Aspeisungsvergütung dëst Joer oder d’nächst Joer ausleeft. D’Zil ass et, nom Auslafe vun der staatlecher Vergütung eng Nofolgevergütung fir d’Besëtzer ze generéieren.

An engem éischte Schratt soll dofir d’Potenzial ermëttelt ginn. Heifir ginn Är Mathëllef a folgend Informatioune gebraucht:

1. Adress vum Standuert vun der Fotovoltaikanlag

2. Installéiert Fotovoltaik-Modulleeschtung a kWp

3. De Fotovoltaik-Ertrag vun de leschten 2 Joer a kWh

4. Eng Foto vun de Wiesselriichter oder d’Unzuel mat der Typ-Bezeechnung

Wann Dir interesséiert sidd, da schéckt déi Donnéeë un d’Mail-Adress marc.steinert@naturpark.our.lu. Fir weider Froe steet de Marc Steinert Iech och gäer um Tel. 621 684 947 zur Verfügung.

__________

FR A tous les propriétaires d’installations photovoltaïques dans la Commune du Parc Hosingen: L’équipe ECO (les conseillers climat internes des communes-membres du Parc naturel de l’Our) sont en train d’élaborer une solution pour les propriétaires d’installation  photovoltaïques, dont la rémunération étatique du courant injecté expirera pendant l’année en cours respectivement l’année prochaine. L’objectif est de générer une rémunération remplaçante pour les propriétaires.

Afin de pouvoir déterminer, dans une première phase, le potentiel, votre collaboration et les informations suivantes sont demandées:

1. Adresse du site de l’installation photovoltaïque

2. La puissance installée des modules en kWp

3. Le rendement des deux dernières années en kWh

4. Une photo des convertisseurs ou le nombre de ceux-ci avec désignation du type

Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer les données requises à l’adresse mail marc.steinert@naturpark-our.lu. Pour toute information supplémentaire, Marc Steinert est également à votre disposition au tél. 621 684 947.

__________

DE An alle Fotovoltaikanlagen-Besitzer in der Gemeinde Parc Hosingen: Das ECO-Team (die internen Klimaberater der Naturpark-Gemeinden) arbeiten derzeit an einer Lösung für Besitzer von Fotovoltaikanlagen, deren staatliche Einspeisevergütung in diesem oder im nächsten Jahr ausläuft. Ziel ist es, nach Auslaufen der staatlichen Vergütung eine Nachfolgevergütung für die Eigentümer zu generieren.

In einem ersten Schritt soll dabei das Potenzial ermittelt werden, wozu Ihre Mithilfe und folgende Informationen erbeten werden:

1. Adresse des Standorts der Fotovoltaikanlage

2. Installierte Fotovoltaik-Modulleistung in kWp

3. Fotovoltaik-Ertrag der beiden letzten Jahre in kWh

4. Foto der Wechselrichter oder Anzahl mit Typenbezeichnung

Bei Interesse, senden Sie die gewünschten Angaben bitte an die Mail-Adresse marc.steinert@naturpark-our.lu. Bei weiteren Fragen steht Marc Steinert Ihnen auch gerne unter Tel. 621 684 947 zur Verfügung.

 

Je peux voter! Inscrivez-vous aux listes électorales en vue des élections communales

Je peux voter! Inscrivez-vous aux listes électorales en vue des élections communales

FR Votre voix, votre choix! En vue des élections communales du 11 juin 2023, la Commune du Parc Hosingen tiens à rappeler que tous les citoyens non-luxembourgeois, remplissant les conditions pour être électeur lors des élections communales, peuvent encore s’inscrire sur les listes électorales de leur commune jusqu’au 17 avril 2023.

Veuillez noter que la clause de résidence de 5 ans est désormais abolie!

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur:

www.jepeuxvoter.lu

___________

PT A minha voz, a minha escolha! Tendo em vista as eleições municipais do 11 de junho de 2023, a câmara de Parc Hosingen quer relembrar que todos os cidadãos Não-Luxemburgueses, que cumprem as condições para serem eleitores nas eleições municipais, ainda se podem inscrever nas listas eleitorais da sua câmara até ao 17 de abril de 2023.

A cláusula de residência obrigatória de 5 anos foi abolida!

As incrições também poderam ser feitas online em:

www.eupossovotar.lu

__________

GB Your voice, your choice! In anticipation of the upcoming municipal election on June 11th, 2023, the Commune of Parc Hosingen reminds its non-luxembourgish citizens, who fulfill the conditions to be voter in municipal elections, that until april 17th, 2023, they’re still allowed to register in their municipality’s electoral list.

Please note that all residence restrictions have now been lifted!

You can also register online:

www.icanvote.lu

__________

DE Ihre Stimme, Ihre Wahl! Im Hinblick auf die Gemeindewahlen am 11. Juni 2023, erinnert die Gemeinde Parc Hosingen daran, dass alle nicht-luxemburgischen Bürger, die die Voraussetzungen erfüllen, um als Wähler an Gemeindewahlen teilnehmen zu können, sich noch bis zum 17. April 2023 in die Wählerlisten ihrer Gemeinde eintragen dürfen.

Beachten Sie dabei, dass die Residenzklausel von 5 Jahren aufgehoben ist!

Sie können sich ebenfalls online eintragen unter:

www.ichkannwaehlen.lu

 

Klenge Maarnicher Festival vum 26. Mäerz bis den 21. Oktober 2023

Klenge Maarnicher Festival vum 26. Mäerz bis den 21. Oktober 2023

LU Vum 26. Mäerz bis den 21. Oktober 2023 leeft déi 37. Editioun vum Klenge Maarnicher Festival. De Programm fannt Dir op:

www.dkmf.lu

__________

FR Du 26 mars au 21 octobre 2023 se déroulera la 37e édition du Klenge Maarnicher Festival. Retrouvez le programme sur:

www.dkmf.lu

__________

DE Vom 26. März bis zum 21. Oktober 2023 findet die 37. Auflage des Klenge Maarnicher Festival statt. Finden Sie das ganze Programm unter:

www.dkmf.lu

 

 

 

Éischt Virbereedungsaarbechten am Kader vum Contournement vun Housen

Éischt Virbereedungsaarbechten am Kader vum Contournement vun Housen

LU Am Hibléck op déi éischt Aarbechten am Kader vum Bau vum Contournement vun Housen huet Ponts et chaussées kierzlech virun der Entrée vun Housen aus Richtung Norden verschidden Hecken a Beem erechmaache gelooss. Den Aarbechten, déi sech op de noutwendege Minimum beschränken, stinn entspriechend Kompensationsmesuren am Sënn vun der Ëmwelt géigeniwwer, déi Deel vun der Autorisatioun sinn.

__________

FR En vue de la réalisation des premiers travaux pour la création du contournement de Hosingen, l’Administration des Ponts et Chaussées a récemment fait procéder au débroussaillage de quelques haies et arbres dans l’entrée de Hosingen en provenance du Nord. Ces travaux, qui se limitent au strict minimum nécessaire, seront contrebalancés par des mesures de compensation en faveur de l’environnement qui font partie de l’autorisation relative.

__________

DE Im Hinblick auf die Umsetzung der ersten Arbeiten zur Schaffung der Umgehungsstraße von Hosingen, hat die Straßemnaiverwaltung kürzlich vor dem Ortseingang von Hosingen aus Richtung Norden einzelne Baum- und Heckenrodungsarbeiten durchführen lassen. Den Arbeiten, die sich auf das notwendige Minimum beschränken, stehen, entsprechende Kompensationsmaßnahmen im Sinne der Umwelt gegenüber, die Teil der diesbezüglichen Genehmigung sind.

Je peux voter! Inscrivez-vous aux listes électorales en vue des élections communales

Klima-Agence: Energiespuerconcours vum 1. Februar bis 31. Mäerz 2023

FR Vous voulez optimiser votre consommation d‘énergie ? Alors participez au Energie-Spuerconcours 2023 de la Klima-Agence et gagnez de superbes prix !
Le défi du concours consiste à réduire la consommation d‘énergie des ménages luxembourgeois entre le 1er février et le 31 mars 2023. Cette période sera comparée à la même période de l‘année précédente.
Pour plus d‘informations sur le concours et pour accéder au formulaire de participation, rendez-vous sur:
__________
DE Sie wollen Ihren Energieverbrauch optimieren? Dann machen Sie beim Energie-Spuerconcours 2023 mit und gewinnen Sie tolle Preise!
Die Herausforderung des Wettbewerbs besteht darin, den Energieverbrauch zwischen dem 1. Februar und dem 31. März 2023 zu senken. Dieser Zeitraum wird mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verglichen.
Für weitere Informationen zum Wettbewerb und Zugang zum Teilnahmeformular besuchen Sie:

Club Haus op der Heed: Neit Programmheft fir Januar bis Abrëll 2023

Club Haus op der Heed: Neit Programmheft fir Januar bis Abrëll 2023

LU Dat neit Programmheft vum Club Haus op der Heed ass do! Entdeckt den Aktivitéiteprogramm fir den Zäitraum vu Januar bis Abrëll 2023 a schreift Iech an.

__________

FR Le nouveau programme du Club Haus op der Heed est arrivé! Découvrez les activités pour la période du janvier au avril 2023 et insrivez-vous.

__________

DE Das neue Programmheft des Club Haus op der Heed ist da! Entdecken Sie die Aktivitäten für den Zeitraum von Januar bis April 2023 und schreiben Sie sich ein.

Andréck vum Night Vigil um 16. Dezember 2022 zu Houschent

Andréck vum Night Vigil um 16. Dezember 2022 zu Houschent

LU Haut, um fréie Moie vum 16. Dezember 2022, huet d’Gemeng Parc Housen am Kader vun hirer traditioneller Night Vigil zu Houschent a Präsenz vum amerikaneschen Ambassadeur Thomas M. Barrett eemol méi den amerikanesche Befreier an allen Affer vun der Ardennenoffensiv 1944/45 geduecht.
Dem Buergermeeschter Romain Wester an dem Schäffen- a Gemengerot wor et dobäi eng Freed, zesumme mam Ambassadeur a mam Här Marcel Scheidweiler, Initiateur vun de « Remember US »-Gedenktafelen, eng nei Informatiounstafel nieft dem Monument op der Liberatiounsplaz anzeweihen, déi och d’Affer an d’Leeschtunge vun der 28th US-Infantry Division wäerend der Ardennenoffensiv ronderem Houschent besonnesch ervirsträiche soll.
Zesumme mam Adjutant-Major Steve Ries, dem Ambassadeur Thomas M. Barrett, dem President vun den US Veterans Friends, Daniel Reiland, an dem Här Marcel Scheidweiler hunn de Buergermeeschter Romain Wester an de lokale Schäffe Georges Majerus duerno Blumme beim Monument néiergeluecht.
Nom Virdroe vun der Sonnerie aux morts vum Clairon d’honneur Edmond Faber an de Nationalhymnen vun der Chorale Houschent ënnert der Direktioun vum Carlo Wagener huet d’Gemeng du jiddereen op eng gutt Tass Kaffi bäi deem kale Wieder invitéiert.

Je peux voter! Inscrivez-vous aux listes électorales en vue des élections communales

Naturfilm-Festival vum Naturpark Our ab dem 16. Oktober 2022 am Ciné Orion zu Ëlwen

LU An Zesummenaarbecht mam Ciné Orion vun Ëlwen invitéiert de Naturpark Our op säin éischte Naturfilm-Festival mat insgesamt 7 Filmer ronderëm d’Thema Natur a Biodiversitéit.
Lass geet et de Freideg, de 16. Dezember 2022, um 20 Auer mam Film « La Panthère des Neiges ». Den Entrée ass gratis an no all Virstellung gëtt ee Patt vum Naturpark offréiert.
Umeldung per Mail op:

__________

FR En collaboration avec le Ciné Orion à Troisvierges, le Parc naturel de l’Our a le plaisir d’inviter à son premier festival du film avec 7 films sur la nature et la biodiversité.
Le début du festival aura lieu le vendredi 16 décembre 2022 à 20 heures avec la présentation du film « La Panthère des Neiges ». L’entrée est gratuite et chaque soirée sera suivie d’un verre d’amitié offert par le Parc naturel.
Les inscriptions se feront via courriel à

__________

DE In Zusammenarbeit mit dem Ciné Orion aus Ulflingen lädt der Naturpark Our zu seinem ersten Naturfilm-Festival mit insgesamt 7 Filmen rund um die Themen Natur und Biodiversität ein.
Der Auftakt des Festivals erfolgt am Freitag, dem 16. Dezember 2022, um 20 Uhr mit der Vorstellung des Films « La panthère des Neiges ». Der Eintritt ist frei und im Anschluss an jede Vorführung lädt der Naturpark zu einem kleinen Umtrunk.
Anmeldung per Mail an:

Opgepasst! Ab 1. Januar 2023 ass den Dampmelder an all Wunneng obligatoresch!

Opgepasst! Ab 1. Januar 2023 ass den Dampmelder an all Wunneng obligatoresch!

LU Opgepasst! Den 1. Januar 2023 ass d’Iwwergangsperiod vun 3 Joer eriwwer, déi am Artikel 9 vum Gesetz vum 6. Dezember 2019 iwwert déi obligatoresch Installatioun vun autonomen Dampmelder a Gebaier mat op d’mannst enger Wunneng festgeluecht ass. An all Wunnengen, déi virum Akraafttriede vum Gesetz existéiert hunn, mussen demmno vun dësem Datum un d’Fluchtweeër an all Schlofkummere mat engem oder méi Rauchmelder ekippéiert sinn.

All néideg Infoe vu Säite vum Ministère de l’Intérieur a vum CGDIS fannt Dir um Internetsite:

www.rauchmelder.lu

___________

FR Attention! Au 1er janvier 2023, la période transitoire de 3 ans, fixée à l’article 9 de la loi du 6 décembre 2019 relative à l’installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement, prendra fin. Dans les logements existants avant l’entrée en vigueur de la loi, le chemin d’évacuation ainsi que chaque chambre à coucher doivent dorénavant être pourvus d’un ou de plusieurs détecteurs.

Retrouvez toutes informations nécessaires de la part du Ministère de l’Intérieur et du CGDIS en ligne sur

www.rauchmelder.lu

__________

DE Aufgemerkt! Am 1. Januar 2023 endet die dreijährige Übergangsfrist, die in Artikel 9 des Gesetzes vom 6. Dezember 2019 betreffend die obligatorische Installation autonomer Rauchmelder in Gebäuden mit mindestens einer Wohneinheit festgelegt ist. In Wohnungen, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes bestanden haben, müssen demnach ab diesem Datum die Fluchtwege sowie jedes Schlafzimmer mit einem oder mehreren Meldern ausgestattet sein.

Alle Infos seitens des Innenministeriums und des CGDIS finden Sie online unter

www.rauchmelder.lu

Gemeng Parc Housen erreecht Bronze-Zertifizéierung am Naturpakt!

Gemeng Parc Housen erreecht Bronze-Zertifizéierung am Naturpakt!

LU Als eng vu bis elo just zwou Gemengen am Land däerf sech d’Gemeng Parc Housen mat engem Audit-Resultat vun 51,2% iwwer eng Bronze-Zertifizéierung am neie Naturpakt freeën! De Naturpakt tëscht dem Staat an de Gemenge soll d’Ëmsetzung vum nationale Naturschutzplang, vum nationale Waasserbewiertschaftungsplang a vun de nationalen Ziler am Kampf géint de Klimawandel op kommunalem Niveau fërderen.

https://www.pactenature.lu/fr/acteur-engage/communes

__________

FR Grâce à un résultat de 51,2% suite à l’audit respectif, la Commune du Parc Hosingen est jusqu’à présent l’une des deux seules communes du pays auxquelles sera décerné le certificat du nouveau Pacte nature en bronze! Le Pacte nature conclu entre l’Etat et les communes entend à stimuler au niveau communal la mise en oeuvre du plan national concernant la protection de la nature, du plan de gestion des districts hydrographiques ainsi que des mesures nationales  dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.

https://www.pactenature.lu/fr/acteur-engage/communes

__________

DE Dank eines Resultats von 51,2% im Zuge des entsprechenden Audits ist die Gemeinde Parc Hosingen eine von bisher nur zwei Gemeinden des Landes, die sich über eine Bronze-Zertifizierung im Rahmen des neuen Naturpakts freuen dürfen! Der Naturpakt zwischen Staat und Gemeinden soll die Umsetzung des nationalen Naturschutzplans, des nationalen Wasserbewirtschaftungplans sowie der nationalen Ziele im Kampf gegen den Klimawandel fördern.

https://www.pactenature.lu/fr/acteur-engage/communes

 

Klimapakt: Gemeng Parc Housen kritt « European Energy Award » am Gold!

Klimapakt: Gemeng Parc Housen kritt « European Energy Award » am Gold!

LU Scho fir déi drëtte Kéier zanter 2015 huet d’Gemeng Parc Housen gëschter Owend dierfte, bäi enger internationaler Präisverdeelung an der Stad, de « European Energy Award » (EEA) a Gold entgéint huelen, déi héchsten Auszeechnung am Klimapakt.

D’Zil vum Klimapakt tëscht dem Staat an de Gemengen ass et, d’Beméungen fir méi Klimaschutz op kommunalem Niveau ze fërderen. D’Gemenge ginn dobäi, je no Ëmsetzung vun de Kritären aus dem Mesure-Katalog vum EEA, mat Subside belount.

Mat 85,5% konnt d’Gemeng Parc Housen sech eemol méi am europäesche Spëtzefeld platzéieren, obschonns d’Kritären am Klimapakt 2.0 nach eemol eropgesat goufen.

https://bit.ly/EEA-2022

__________

FR Lors d’une cérémonie internationale hier soir à Luxembourg-Ville, le « European Energy Award » (EEA) en or, le prix supérieur du Pacte Climat, a été décerné à la Commune du Parc Hosingen, ceci pour la troisième fois consécutive depuis 2015. L’objectif du Pacte Climat entre l’Etat et les communes est de renforcer les efforts en faveur d’une politique climatique efficace au niveau communal. En fonction de la mise en oeuvre des mesures proposées par le catalogue du EEA, les communes sont recompensées avec des aides financières.

Avec un score de 85,5%, la Commune du Parc Hosingen s’est une fois de plusd classée parmi les meilleures communes européennes, même si le Pacte Climat avait davantage relevé la barre.

https://bit.ly/EEA-2022

Aller au contenu principal