Ee Chrëschtbeemchen vun Houschent fir d’US-Ambassade

Ee Chrëschtbeemchen vun Houschent fir d’US-Ambassade

🇺🇸 🇱🇺 Am Kader vun enger flotter Receptioun an der amerikanescher Ambassadeursresidenz war et dem Schäffen a President vun der kommunaler Geschichtskommissioun, dem Gilles Thilgen, dëser Deeg eng Freed, de Merci vum US-Ambassadeur Thomas M. Barrett un d’Gemeng Parc Housen entgéint ze huelen, déi der Ambassade – no enger flotter Traditioun vun der fréierer Gemeng Houschent – eemol méi hiren offizielle Chrëschtbeemchen offréiert huet. Ee Frëndschaftsgeste, deen d’Dankbarkeet vun der Gemeng fir déi amerikanesch Befreier an hir Affer an der Ardennenoffensiv ënnersträiche soll.
🇺🇸 🇫🇷 Dans le cadre d’une charmante réception à la résidence de l’Ambassadeur américain, l’échevin et président de la commission communale de l’histoire, Gilles Thilgen, a récemment reçu les mercis de l’Ambassadeur Thomas M. Barrett pour la Commune Parc Hosingen qui, selon une belle tradition de l’ancienne Commune de Hoscheid, a une fois plus offert un grand sapin de Noël à l’Ambassade américaine. Un geste d’amitié qui souligne la gratitude de la commune envers ses libérateurs américains pour leurs sacrifices pendant la Bataille des Ardennes.
🇺🇸 🇩🇪 Im Rahmen eines sympathischen Empfangs in der amerikanischen Botschafterresidenz war es dem Schöffen und Präsidenten der kommunalen Geschichtskommission, Gilles Thilgen, dieser Tage eine Freude, den Dank von US-Botschafter Thomas M. Barrett an die Gemeinde Parc Hosingen entgegenzunehmen, die der amerikanischen Botschaft – gemäß einer schönen Tradition der ehemaligen Gemeinde Hoscheid – einmal mehr ihren offiziellen Weihnachtsbaum geschenkt hat. Eine Geste der Freundschaft, die die Dankbarkeit der Gemeinde für die amerikanischen Befreier und ihre Opfer während der Ardennenoffensive unterstreichen soll.
Adventsfënsteren an der Gemeng Parc Housen

Adventsfënsteren an der Gemeng Parc Housen

Op Initiativ vun der Sport-, Jugend- a Kulturkommissioun ginn tëscht dem 1. an dem 24. Dezember erëm an den Dierfer vun der Gemeng Parc Housen 15 Adventsfënstere mat schéinen Advents- a Chrëschtdagsmotiver dekoréiert.

Op verschiddenen Deeg  gëtt eng Fënster opgemaach, déi d’Leit aus der Gemeng kënne kucke goen (tëscht 18 an 20 Auer). Op dësen Owender gëtt et nieft e puer schéine Stonnen och eng Klengegkeet z’iessen an ze drénken.

15 Leit, Famillen a Veräiner hu matgemaach. Hinnen all ee grousse Merci!

Chantier zu Houschent: Een Deel vum Eclairage public laanscht d’Haaptstrooss fir ronn 10 Deeg ausser Betrib

Chantier zu Houschent: Een Deel vum Eclairage public laanscht d’Haaptstrooss fir ronn 10 Deeg ausser Betrib

🇱🇺 Am Kader vum Chantier am Duerfkär vun Houschent sinn d’Stroosseluuchten an der Haaptstrooss laanscht eng Säit (vum Geisseck a Richtung Norden) fir viraussiichtlech 10 Deeg ausser Betrib. Merci fir Ärt Versteesdemech!
🇫🇷 En raison du chantier d’infrastructure dans le centre du village de Hoscheid, l’éclairage public sur un côté de la rue principale (à partir du Geisseck en direction Nord) sera hors fonction pendant environ 10 jours. Merci de votre compréhension!
🇩🇪 Aufgrund der Baustelle im Ortskern von Hoscheid ist die öffentliche Straßenbeleuchtung enlang der Haaptstrooss (vom Geisseck in Richtung Norden) für voraussichtlich 10 Tage außer Betrieb. Danke für Ihr Verständnis!
Infrastrukturaarbechten op der Kräizung Haaptstrooss-Geisseck zu Houschent vum 29. November bis 9. Dezember 2022

Infrastrukturaarbechten op der Kräizung Haaptstrooss-Geisseck zu Houschent vum 29. November bis 9. Dezember 2022

🇱🇺 Wéinst Infrastrukturaarbechten ass den CR320C zu Houschent um Kräizungspunkt Haaptstrooss-Geisseck vum 29. November bis viraussiichtlech de 9. Dezember 2022 (inklusiv) fir de Verkéier gespaart.
En annexe fannt Dir e Plang vun der Déviatioun resp. den Ännerungen am Bustrafic, déi an Zesummenaarbecht mat der Stroossebauverwaltung ausgeschafft gouf. De Busarrêt Braaken gëtt fir d’Dauer vum Chantier net ugefuer.
🇫🇷 En raison des travaux d’infrastructure à Hoscheid, le CR 320C sera barré pour toute circulation au croisement Haaptstrooss-Geisseck du 29 novembre jusqu’au 9 décembre 2022 inclus.
Veuillez trouver ci-joint l’itinéraire à suivre respectivement les modifications au niveau des lignes d’autobus, ceci en accord avec les Ponts & Chaussées. Arrêt non desservi: Hoscheid Braaken.
🇩🇪 Wegen Infrastrukturarbeiten ist der CR320C in Hoscheid am Kreuzungspunkt Haaptstrooss-Geisseck vom 29. November bis voraussichtlich zum 9. Dezember 2022 (einschließlich) für den Verkehr gesperrt.
Finden Sie anbei den in Absprache mit der Straßenbauverwaltung erstellten Umleitungsplan sowie die Änderungen im Busverkehr. Die Haltestelle Braaken wird während der Baustellendauer nicht angesteuert.
No Tunnelabroch op der CFL-Nordstreck: Weider Upassungen um RGTR-Busréseau ab dem 28. November

No Tunnelabroch op der CFL-Nordstreck: Weider Upassungen um RGTR-Busréseau ab dem 28. November

🇱🇺 Nodeems den Fiels am Tunnel Schieburg op der CFL-Nordstreck de 27. August agefall an d’Streck tëscht Kautebaach a Wëlwerwolz ëmmer nach zou ass, huelen de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an d’Administration des transports publics vun e Méindeg, dem 28. November, un weider Adaptatiounen um RGTR-Busnetz vir. Dobäi gëtt och den Horaire vun der Linn 153 (Housen-Holztem-Kautebaach) ugepasst fir d’Korrespondenz mam Zuch zu Kautebaach ze verbesseren.
🇫🇷 Suite à l’éboulement du rocher au sein du tunnel Schieburg sur la ligne du Nord (Kautenbach-Wilwerwiltz) qui s’est produit en date du 27 août 2022, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, ensemble avec l’Administration des transports publics, va mettre en oeuvre d’adaptations supplémentaires au niveau des lignes de bus RGTR régulières et scolaires à partir du lundi 28 novembre, afin de mieux répondre aux besoins en matière de mobilité. Ainsi, l’horaire de la ligne 153 (Hosingen-Holzthum-Kautenbach) sera adapté, afin d’améliorer la correspondance avec le train à Kautenbach à l’arrêt « Op der Gare ».
🇩🇪 Nachdem es am 27. August auf der CFL-Nordstrecke zu einem Felseinsturz im Tunnel Schieburg gekommen war und der Bahnabschnitt zwischen Kautenbach und Wilwerwiltz weiterhin gesperrt bleibt, wird das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten gemeinsam mit der Verwaltung für öffentliche Arbeiten ab Montag, dem 28. November, weitere Anpassungen am RGTR-Busnetz vornehmen. Dabei wird auch der Fahrplan der Linie 153 (Hosingen-Holzthum-Kautenbach angepasst, um die Korrespondenz mit dem Bahnverkehr in Kautenbach zu verbessern.
Opgepasst! Ab 1. Januar 2023 ass den Dampmelder an all Wunneng obligatoresch!

Opgepasst! Ab 1. Januar 2023 ass den Dampmelder an all Wunneng obligatoresch!

🇱🇺 Opgepasst! Den 1. Januar 2023 ass d’Iwwergangsperiod vun 3 Joer eriwwer, déi am Artikel 9 vum Gesetz vum 6. Dezember 2019 iwwert déi obligatoresch Installatioun vun autonomen Dampmelder 🚨 a Gebaier mat op d’mannst enger Wunneng festgeluecht ass. An all Wunnengen, déi virum Akraafttriede vum Gesetz existéiert hunn, mussen deemno vun dësem Datum un, d’Fluchtweeër an all Schlofkummere mat engem oder méi Rauchmelder ekippéiert sinn.
All néideg Infoen vu Säite vum Ministère de l’Intérieur a vum CGDIS fannt Dir um Internetsite:
🇫🇷 Attention! Au 1er janvier 2023, la période transitoire de 3 ans, fixée à l’article 9 de la loi du 6 décembre 2019 relative à l’installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée 🚨pour les immeubles comprenant au moins un logement, prendra fin. Dans les logements existants avant l’entrée en vigueur de la loi, le chemin d’évacuation ainsi que chaque chambre à coucher doivent dorénavant être pourvus d’un ou de plusieurs détecteurs.
Retrouvez toutes informations nécessaires de la part du Ministère de l’Intérieur et du CGDIS en ligne sur
🇩🇪 Aufgemerkt! Am 1. Januar 2023 endet die dreijährige Übergangsfrist, die in Artikel 9 des Gesetzes vom 6. Dezember 2019 betreffend die obligatorische Installation autonomer Rauchmelder 🚨 in Gebäuden mir mindestens einer Wohneinheit festgelegt ist. In Wohnungen, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes bestanden haben, müssen demnach ab diesem Datum die Fluchtwege sowie jedes Schlafzimmer mit einem oder mehreren Meldern ausgestattet sein.
Alle Infos seitens des Innenministeriums und des CGDIS finden Sie online unter:
Gemeng Parc Housen erreecht Bronze-Zertifizéierung am Naturpakt!

Gemeng Parc Housen erreecht Bronze-Zertifizéierung am Naturpakt!

🇱🇺 Als eng vu bis elo just zwou Gemengen am Land däerf sech d’Gemeng Parc Housen mat engem Audit-Resultat vun 51,2% iwwer eng Bronze-Zertifizéierung 🥉 am neie Naturpakt freeën! De Naturpakt tëscht dem Staat an de Gemenge soll d’Ëmsetzung vum nationale Naturschutzplang 🌿, vum nationale Waasserbewiertschaftungsplang a vun de nationalen Ziler am Kampf géint de Klimawandel 🌍 op kommunalem Niveau fërderen.
🇫🇷 Grâce à un résultat de 51,2% suite à l’audit respectif, la Commune du Parc Hosingen est jusqu’à présent l’une des deux seules communes du pays auxquelles sera décerné le certificat du nouveau Pacte nature en bronze 🥉! Le Pacte nature conclu entre l’Etat et les communes entend à stimuler au niveau communal la mise en oeuvre du plan national concernant la protection de la nature 🌿, du plan de gestion des districts hydrographiques ainsi que des mesures nationales dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique 🌍.
🇩🇪 Dank eines Resultats von 51,2% im Zuge des entsprechenden Audits ist die Gemeinde Parc Hosingen eine von bisher nur zwei Gemeinden des Landes, die sich über eine Bronze-Zertifizierung 🥉 im Rahmen des neuen Naturpakts freuen dürfen! Der Naturpakt zwischen Staat und Gemeinden soll die Umsetzung des nationalen Naturschutzplans 🌿, des nationalen Wasserbewirtschaftungsplans sowie der nationalen Ziele im Kampf gegen den Klimawandel 🌍fördern.
Gemeng Parc Housen décidéiert Energiespuermoossnamen

Gemeng Parc Housen décidéiert Energiespuermoossnamen

🇱🇺 💡 Opgrond vun der aktueller Energiekris an am Kader vun der nationaler Campagne « Zesumme spueren – zesummenhalen » huet de Gemengerot vun der Gemeng Parc Housen mat Bléck op de Verbrauch vu Stroum a Brennes folgend Mesuren décidéiert:
 
👉 Ausschalte vun der Baussebeliichtung vu kommunale Gebaier a Monumenter an den Owes- a Nuetsstonnen (vun 22 Auer un)
👉 Opruff u Ponts et chaussées a Creos, fir déi ëffentlech Stroossebeliichtung nuets tëscht 1 a 5 Auer auszeschalten
👉 Verstäerkung vun den Efforte fir d’Ëmstellung vun de Stroosseluuchten op LED-Technik mat automatescher Dimmung
👉 Limitéierung vun der ëffentlecher Chrëschtbeliichtung
👉 Ersetze vun honnerte vun Neon-Tuben duerch LED-Luuchten an de Schoul- a Sportgebaier am Houser Parc a Reduzéierung vun den Ëffnungszäiten vun de Gebaier am Parc no de Schoul- a Schaffzäiten.
👉 Réduzéierung vun der Raumtemperatur an de Büroe vun de Verwaltungsgebaier an de Schoulsäll op 20 °C, an de Crèchen op 22°C an an de Sportshalen a wéineg genotzte Gebaier op 18°C.
👉 Erofsetze vun der Virlaftemperatur vun de Chaudièren – do, wou et Sënn mécht.
👉 Verstäerkt Kontrolle vun den Heizungsinstallatiounen an de Gemengegebaier.
👉 Regléiere vun der Beliichtung a Gebaier, wou Permanence muss garantéiert ginn (z.B. Kläranlagen) iwwer Beweegungsmelder.
 
💡 www.naturpark-our.lu
💡 www.zesumme-spueren.lu
💡 www.klima-agence.lu
🇫🇷 💡 En raison de la crise énergétique actuelle et dans le cadre de la campagne nationale « Zesumme spueren – zesummenhalen », le conseil communal de la Commune du Parc Hosingen a décidé de prendre les mesures suivantes en matière d’électricité et de chauffage:
 
👉 Extinction de l’ensemble de l’éclairage architectural communal pendant les heures nocturnes (à partir de 22h00).
👉 Lancement d’un appel à l’Administration des ponts et chaussées et à la Creos en vue de l’extinction de l’éclairage des rues et des voies publiques entre 01h00 et 05h00 du matin.
👉 Renforcement des efforts entamés en vue du rééquipement de l’éclairage public par des ampoules LED avec adaptation automatique de l’intensité lumineuse.
👉 Réduction de l’illumination pour Noël.
👉 Remplacement de plusieurs centaines de tubes fluorescents par des ampoules LED dans les structures scolaires et sportifs au Parc Hosingen et réduction des heures d’ouverture des bâtiments en dehors des heures de classe ou de service.
👉 Réduction de la température ambiante dans les bureaux des bâtiments administratifs et des salles de classe à 20°C, dans les crèches à 22°C et dans les bâtiments à basse fréquentation à 18°C.
👉 Abaissement – dans la mesure du possible – de la température de départ en modifiant la courbe de chauffe des chaudières.
👉 Contrôle renforcé des installations de chauffage dans les bâtiments communaux.
👉 L’éclarage de tous les bâtiments dans lesquels une permanence doit être garantie (p.ex. stations d’épuration) sera réglé par des détecteurs de mouvement.
💡 www.naturpark-our.lu
💡 www.zesumme-spueren.lu
💡 www.klima-agence.lu
Klimapakt: Gemeng Parc Housen kritt « European Energy Award » am Gold!

Klimapakt: Gemeng Parc Housen kritt « European Energy Award » am Gold!

🇱🇺 Scho fir déi drëtte Kéier zanter 2015 huet d’Gemeng Parc Housen gëschter Owend dierfte, bäi enger internationaler Präisverdeelung an der Stad, de „European Energy Award“ (EEA) a Gold 🥇 entgéint huelen, di héchsten Auszeechnung am Klimapakt.
D’Zil vum Klimapakt tëscht dem Staat an de Gemengen ass et, d’Beméiungen fir méi Klimaschutz 🌳 op kommunalem Niveau ze fërderen. D’Gemengen ginn dobäi, je no Ëmsetzung vun de Kritären aus dem Mesure-Katalog vum EEA, mat Subside belount.
Mat 85,5 % konnt d’Gemeng Parc Housen sech eemol méi am europäesche Spëtzefeld platzéieren, obschonns d’Kritären am Klimapakt 2.0 nach eemol eropgesat goufen.
🇫🇷 Lors d’une cérémonie internationale hier soir à Luxembourg-Ville, le « European Energy Award » (EEA) en or 🥇, le prix supérieur du Pacte Climat, a été décerné à la Commune du Parc Hosingen, ceci pour la troisième fois consécutive depuis 2015.
L’objectif du Pacte Climat entre l’Etat et les communes est de renforcer les efforts en faveur d’une politique climatique efficace 🌳 au niveau communal. En fonction de la mise en oeuvre des mesures proposées par le catalogue du EEA, les communes sont recompensées avec des aides financières.
Avec un score de 85,5%, la Commune du Parc Hosingen s’est une fois de plus classée parmi les meilleures communes européennes, même si le Pacte Climat avait davantage relevé la barre.
https://bit.ly/EEA-2022
De Premier Xavier Bettel war op Visite bäi B Medical Systems zu Housen

De Premier Xavier Bettel war op Visite bäi B Medical Systems zu Housen

🇱🇺 Dëser Deeg war de Premierminister Xavier Bettel am Haaptsëtz vun der Entreprise B Medical Systems zu Housen op Besuch, wou hie sech – no der rezenter Iwwernam vu B Medical Systems duerch den US-Konzern Azenta – a Begleedung vum Dr. Stephen S. Schwartz an dem Luc Provost, de CEO’s vun Azenta a B Medical, a vum Buergermeeschter Romain Wester iwwer d’Produktiounskapazitéiten an déi global Expansiounspläng vum Betrib, mee och iwwer seng Bedeitung fir d’Lëtzebuerger Economie informéiert huet.
B Medical Systems ass mëttlerweil ee weltwäite Leader an der Offer vu Produktléisungen fir d’Oprechterhale vu Killketten an den Transport vun Impfstoffer, wat grad an der Corona-Pandemie eng enorm Bedeitung krit huet.
🇫🇷 Après la reprise de l’entreprise par le groupe américain Azenta, Monsieur le Premier Minister Xavier Bettel a récemment rendu visite au siège principal de B Medical Systems à Hosingen. Accompagné par les CEO d’Azenta et de B Medical Systems, MM. Dr. Stephen S. Schwartz et Luc Provost, ainsi que par M. le Bourgmestre Romain Wester, M. Bettel s’est informé sur les capacités de production et les plans d’expansion de cette entreprise de renommée internationale qui joue également un rôle primordial pour l’économie luxembourgeoise.
Aujourd’hui, B Medical Systems est un leader mondial dans le domaine de l’offre de dispositifs de réfrigération pour vaccins et de systèmes de transport garantissant une chaîne du froid ininterrompue – des solutions, qui ont gagnées une importance cruciale lors de la pandémie du Covid-19.
Aweihung vum neien Duerfsall zu Näidsen

Aweihung vum neien Duerfsall zu Näidsen

🇱🇺 Der Gemeng Parc Housen war et dee leschte Weekend eng grouss Freed, zesumme mam Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft an d’Entwécklung vum ländleche Raum, den neien Duerfsall « A Sputz » zu Näidsen anzeweihen. De Claude Haagen huet dobäi als offiziellen Akt deen éischte Pättchen 🍺 dierften zapen an zesumme mam Schäffen- a Gemengerot, mam 100ProNäidsen an alle Gäscht op dee neie Sall ustoussen.
Mam Sall « A Sputz » kritt Näidsen e Sall, deen den heitege Konformitéits- a Sëcherheetsnormen entsprécht a mat senger Holzhackschnitzelheizung a senger PV-Anlag och den Erausfuerderungen a Saache Nohaltegkeet 🌳 gerecht gëtt.
🇫🇷 Le week-end passé, la Commune du Parc Hosingen a eu le grand plaisir de procéder en présence de Monsieur Claude Haagen, Minister de l’agriculture et du développement rural, à l’inauguration du nouveau centre culturel « A Sputz » à Neidhausen. Dans le cadre de la cérémonie officielle, Claude Haagen a pu tirer la première bière 🍺 afin de trinquer avec le conseil communal, avec le 100ProNäidsen et avec tous les invités à l’ouverture du nouveau centre sociétaire.
Avec la salle « A Sputz », le village de Neidhausen est désormais doté d’un centre de rencontre qui répond à la fois aux exigeances en matière de conformité et de sécurité et, vu le chauffage à copeaux de bois et les panneaux photovoltaïques, aux défis d’un développement durable 🌳.
Journée commémorative: Blummenéierleeung zu Konstem

Journée commémorative: Blummenéierleeung zu Konstem

Um Sonndeg, dem 9. Oktober, huet d‘Gemeng Parc Housen zu Konstem um nationale Commémoratiounsdag eemol méi un d‘Solidaritéit an de Courage, mee och un d‘Affer vum Lëtzebuerger Vollék an de Besatzungs– a Krichs-joeren 1940-1945 erënnert.

No der feierlecher Mass an der Kierch, déi vun de Chorales réunies wonnerbar
encadréiert gouf, goufen du virum Monument aux morts ënnert de Kläng vun der Sonnerie Blumme néiergeluecht. An och zu Housen an zu Houschent goufe Blummen bei d‘Denkmäler gesat.

 

Contournement vun Housen: Déi lescht feelend Autorisatioun ass do!

Contournement vun Housen: Déi lescht feelend Autorisatioun ass do!

🇱🇺 D’Gemeng Parc Housen ass frou matdeelen ze kënnen, dass gëschter Dënschdeg, den 11. Oktober 2022, déi lescht nach opstoend Autorisatioun ukomm ass fir d’Realisatioun vum Contournement vun Housen! Ponts et chaussées kann domat elo all Schrëtt aleeden, fir an de kommende Wochen an d’Ausschreiwung ze goen.
🇫🇷 Avec grande satisfaction la Commune du Parc Hosingen vous annonce que la dernière autorisation manquante pour la réalisation du contournement de Hosingen est arrivée hier en date 11 octobre 2022 à la mairie! L’administration des ponts et chaussées peut désormais initier toutes les démarches afin de lancer dans les prochaines semaines les soumissions correspondantes.
Nei Broschür vun den 3 Naturparken

Nei Broschür vun den 3 Naturparken

Entdeckt elo déi nei Broschür vun den 3 Lëtzebuerger Naturparken 😍

Och aus eiser Gemeng gëtt een Hotspot presentéiert. Bliedert se elo online duerch a lued iech se erof

👉https://issuu.com/naturpark.lu/docs/brochure_naturpark.lu_web

Mir wënsche vill Freed beim Entdecken. 😊

Spillplaz zu Houschent wéinst Chantier nëmmen deelweis zougänglech

Spillplaz zu Houschent wéinst Chantier nëmmen deelweis zougänglech

🇱🇺 Wéinst den Erneierungsaarbechten um Multisportfeld ass d’Spillplaz zu Houschent hannert der aler Gemeng ab haut a bis viraussiichtlech Mëtt November nëmmen zum Deel fir de Public op. De Fousswee vum Burewee op d’Spillplaz ass aus sécherheetstechnische Grënn och wäerend dëser Period zou.
🇫🇷 En raison de la réfection du terrain multisports, l’aire de jeux derrière l’ancienne mairie à Hoscheid n’est que partiellement accessible au public, ceci prévisiblement jusqu’à la mi-novembre. Pendant la période des travaux, le chemin piétonnier menant du Burewee vers l’aire de jeux est également barré pour des raisons de sécurité.
🇩🇪 Wegen der Erneuerung des Multisportfeldes ist der Spielplatz hinter dem ehemaligen Rathaus in Hoscheid ab sofort und bis voraussichtlich Mitte November lediglich zum Teil für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Fußweg, der vom Burewee zum Spiellpatz führt, ist aus Sicherheitsgründen ebenfalls für die Dauer der Arbeiten gesperrt.
Schinker: Nouveau Park&Ride

Schinker: Nouveau Park&Ride

🇱🇺 Um Schinker sinn d’Aarbechte fir en neie Park&Ride mat ronn 40 Stellplazen mëttlerweil ofgeschloss. Domadder ass et grad elo – wou den Zuchverkéier op der CFL-Nordstreck staark ageschränkt ass – nach méi Leit méiglech, ab dem Schinker de Bus 🚌 ze huele fir op d’Schaff.
🇫🇷 Au lieu-dit Schinker, les travaux pour l’aménagement d’un nouveau Park&Ride avec 40 places de stationnement sont entre-temps achevés. Désormais, encore plus d’usagers du transport public ont la possibilité de prendre l’autobus 🚌 au Schinker pour se rendre au travail. Un atout pendant cette période transitoire où le trafic ferrovier sur la ligne du Nord est fortement perturbé.
🇩🇪 Auf dem Schinker sind die Arbeiten zur Anlegung eines neuen Park&Ride mit rund 40 Stellplätzen mittlerweile abgeschlossen. Damit ist es gerade jetzt, wo der Zugverkehr auf der CFL-Nordstrecke stark eingeschränkt ist, noch mehr Nutzern des öffentlichen Transports möglich, ab dem Schinker den Bus 🚌 zur Arbeit zu nehmen.
WICHTEG! Zousätzlech Ersatzbusser tëscht Ëlwen/Clierf an Ettelbréck ab dem 3. Oktober

WICHTEG! Zousätzlech Ersatzbusser tëscht Ëlwen/Clierf an Ettelbréck ab dem 3. Oktober

🇱🇺 WICHTEG!! Ab e Méindeg, dem 3. Oktober, wäert d’CFL d’Ersatzbus-Offer 🚌 tëscht Clierf/Ëlwen an Ettelbréck verstäerken. Esou wäert een zousätzleche Bus pro Stonn fueren, deen Ëlwen, Clierf, Draufelt, Wëlwerwoltz an Ettelbréck verbënnt.
Domat gëtt et ab nächster Woch fir dës Uertschaften en Hallefstonnentakt an der Offer, deen zu Ettelbréck op den Hallefstonnentakt vun de Schnellzich Ettelbréck-Lëtzebuerg oofgestëmmt ass.
Fannt de Communiqué de presse an all Detailer zum Horaire hei niewendrun.
🇫🇷 IMPORTANT! A partir de lundi 3 octobre, les CFL vont renforcer leur offre de bus 🚌 de substitution entre Troisvierges/Clervaux et Ettelbruck. Ainsi, un bus supplémentaire par heure va circuler pour relier davantage les localités de Troisvierges, Clervaux, Drauffelt, Wilwerwiltz et Ettelbruck.
Par cette mesure, les localités mentionnées vont profiter à partir de la semaine prochaine d’une offre à la cadence semi-horaire qui à Ettelbruck sera également accordée à la cadence semi-horaire des trains express Ettelbruck-Luxembourg.
Retrouvez le communiqué de presse ainsi que tous les détails sur l’horaire ci-annexé.
Energie spueren heescht Sue spueren: Tipps vun der Klima-Agence

Energie spueren heescht Sue spueren: Tipps vun der Klima-Agence

🇩🇪 Steigende Energiekosten stellen viele Haushalte vor eine Herausforderung. Sie können indessen auf verschiedene Weise Energie und Geld sparen, indem Sie Ihre Wohnung effizienter heizen, weniger Strom verbrauchen und sich sparsamer fortbewegen.
Tipps zum Sparen von Energie und Geld gibt es neutral und kostenlos bei der Klima-Agence unter Tel. 8002 1190 bzw. auf:
🇫🇷 L’augmentation des coûts de l‘énergie représente un défi pour de nombreux ménages. Vous pouvez cependant chauffer plus efficacement votre logement, consommer moins d‘électricité et vous déplacer de manière plus économique.
Retrouvez des conseils neutres et gratuits pour économiser de l’énergie et de l’argent chez la Klima-Agence au tél. 8002 1190 ou sur:

Aktioun Giele Band – Hei dierft Dir Uebst plécken

Aktioun Giele Band – Hei dierft Dir Uebst plécken

Am Kader vun der Antigaspi-Kampagne vum Landwirtschaftsministère géint d’Liewensmëttelverschwendung bedeelegt sech och d’Gemeng Parc Housen un der Aktioun « Giele Band ». Op verschiddene Plazen an der Gemeng kënnt Dir deemno dat zeidegt Uebst vun deene mat engem giele Band markéierte Beem gratis fir äre private Gebrauch plécken oder oprafen.

D’Gëlle Reegele vum « Giele Band » fannt Dir hei – Giele Band – an an de Bongerte selwer.

 

Dans le cadre de la campagne Antigaspi du Ministère de l’Agriculture contre le gaspillage alimentaire, la Commune du Parc Hosingen participe à l’action « Giele Band ». A plusieurs endroits dans la commune, vous êtes donc invités de cueillir et de ramasser gratuitement et pour votre usage personnel les fruits mûrs des arbres marqués avec un ruban jaune.

Retrouvez les règles d’or ici – Giele Band – et dans les vergers respectifs. 

OC Mobile Bus fir Aen- an Ouerentester kënnt op Housen

OC Mobile Bus fir Aen- an Ouerentester kënnt op Housen

🇱🇺 E Samschdeg, de 16. Juli 2022, kënnt den OC Mobile Bus vun der Gesellschaft Optical Center tëscht 10.30 a 16.30 Auer eng éischte Kéier op Housen (vis-à-vis vun der neier Gemeng / 11, op der Héi). Den OC Mobile Bus, deen och fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit zougänglech ass, ass mat engem Aën- an engem Gehéierberäich ekipéiert fir de Leit gratis, séier a professionell Aen- an Ouerekontrollen unzebidden. Fannt all Informatiounen hei an der Brochure vun OC. Déi nächst Visitte vum OC Mobile Bus si fir de 27. August, den 18. Oktober an de 19. November virgesinn, all Kéier vun 10.30 bis 16.30 Auer vis-à-vis vun der neier Gemeng.
🇫🇷 Le samedi 16 juillet 2022, de 10.30 à 16.30 heures, le OC Mobile Bus de la société Optical Center se déplacera pour la première fois à Hosingen (vis-à-vis de la nouvelle mairie / 11, op der Héi). Le OC Mobile Bus, également accessible aux personnes à mobilité réduite, est équipé d’un centre auditif et d’un espace optométrie pour offrir au public des contrôles gratuits, rapides et professionnels de la vue et de l’écoute. Retrouvez toutes les informations dans la brochure d’OC en annexe. Les prochaines visites du OC Mobile Bus sont planifiés les 27 août, 18 octobre et 19 novembre 2022, chaque fois de 10.30 à 16.30 heures vis-à-vis de la nouvelle mairie.
🇩🇪 Am Samstag, dem 16. Juli 2022, fährt der OC Mobile Bus der Gesellschaft Optical Center zwischen 10.30 und 16 Uhr, erstmals in Hosingen (gegenüber dem neuen Rathaus / 11, op der Héi) vor. Der OC Mobile Bus, der auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist, ist mit einem Augen- und Hörbereich ausgestattet, um kostenlose, schnelle und professionelle Seh- und Hörtests durchführen zu können. Alle Informationen finden Sie anbei in der OC-Broschüre. Weitere Stopps des OC Mobile Bus sind am 27. August, am 18. Oktober und am 19. November 2022, jeweils von 10.30 bis 16.30 Uhr gegenüber dem neuen Rathaus geplant.

Unterrichtsminister Claude Meisch op Aarbechtsvisite am Parc Housen

Unterrichtsminister Claude Meisch op Aarbechtsvisite am Parc Housen

Dëse Freideg, den 1. Abrëll, wor den Unterrichtsminister Claude Meisch, zesumme mam Francine Vanolst aus der Generaldirektioun vum Service de l‘Enseignement fondamental (EF) an dem Gérard Roettgers an dem Luc Reis aus der Regionaldirektioun 14 vum EF op Aarbechtsvisite am Parc Housen.

No der Begréissung duerch de Sispolo-President Romain Wester hu sech de Claude Meisch a seng Delegatioun duerch déi interkommunal Schoul-, Sport- a Fräizäitstrukturen am Parc féiere gelooss, wou si sech virun allem iwwer de geplangten Ausbau an d’Reorganisatioun vun de Schoul- a Betreiungsstrukturen vum Sispolo, iwwer de NorTIC, dee sech ëm de sënnvollen Asaz vun de modernen Informatiouns- a Kommikatiounstechnologien an de Schoule aus der Regioun këmmert, an iwwer d‘Classes vertes am Centre écologique informéiere gelooss hunn.

Betount gouf dobäi och déi wichteg regional Roll, déi de Parc Housen mat sengen Institutiounen – dorënner zum Beispill de Naturpark Our oder d’Apemh – am Norde vum Land spillt an déi vill Synergien an Perspektive bitt, déi a Kooperatioun mam Unterrichtsministère weider entwéckelt kënne ginn.

Informations importantes concernant l’accueil de réfugiés ukrainiens

Informations importantes concernant l’accueil de réfugiés ukrainiens

Enregistrement de personnes en provenance d’Ukraine et statut de protection

Toutes les personnes déplacées qui arrivent au Luxembourg en provenance d’Ukraine sont priées de se manifester auprès de la Direction de l’immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes en communiquant leurs coordonnées à l’aide du formulaire disponible sur www.maee.lu/ukraine, selon les instructions y indiquées. Le formulaire devra être envoyé à l’adresse email suivante: immigration.desk@mae.etat.lu.

La Direction de l’immigration prendra contact avec le demandeur et lui fixera un rendez-vous en vue de l’introduction d’une demande de protection temporaire. En attendant, les ressortissants ukrainiens n’ont pas besoin d’effectuer des démarches particulières pour séjourner au Luxembourg à ce stade.

Avec le statut de bénéficiaire de protection temporaire, les personnes éligibles s’adresseront directement à l’Office national de l’Accueil (ONA) afin d’obtenir des aides sociales (allocation financière, hygiène, alimentation, habillement, matériel scolaire).

Les personnes ayant fui le conflit en Ukraine ont accès aux soins médicaux de base, même sans avoir de numéro de Caisse Nationale de Santé (CNS) ou d’affiliation à la CNS. Les personnes peuvent se présenter à la maison médicale du Val Fleuri (23, Val fleuri / L-1526 Luxembourg /Horaires d’ouverture du lundi au vendredi: 08.30-12h et 13-16.30h / lignes de bus: 222, 262, 22, 21, 230, 16, 31; arrêts Wandmillen et Val fleuri)

 

Schéma de toutes les informations utiles:

https://hosingen.lu/wp-content/uploads/2021/11/schéma.pdf

 

Centre de primo-accueil

Le gouvernement a mis en place un centre de primo-accueil pour héberger des personnes fuyant la guerre en Ukraine. Ce centre d’accueil d’urgence, ouvert 24/24, 7/7, est situé à la structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg (SHUK), sise à Luxembourg-Ville, 11 rue Carlo Hemmer. Ce centre propose un abri pour les premiers jours et des repas ainsi que des produits de première nécessité pour les personnes souhaitant demander une protection au Luxembourg, mais aussi pour les personnes voulant rejoindre un autre pays européen. Pour des raisons sanitaires, aucun animal domestique n’est autorisé dans ce centre.

Concernant les animaux de compagnie en provenance de l’Ukraine entrant dans l’UE, ils sont soumis à certaines conditions d’identification et de vaccination. En vue de l’enregistrement de leurs animaux de compagnie, les propriétaires de ces derniers sont priés de se manifester auprèse de vétérinaire. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter l’Administration des services vétérinaires (info@asv.etat.lu / tél. +352 247-82539)

 

Initiatives privées des résidents luxembourgeois

Tous les résidents luxembourgeois qui ont offert ou proposent d’héberger des ressortissants ukrainiens à leur domicile sont invités à contacter la hotline gérée par Caritas et la Croix-Rouge avec le soutien du ministère de la Famille, de l’Intégration et de la Grande-Région au +352 621 796 780 ou à s’adresser par email à ukraine@zesummeliewen.lu.

 

Scolarisation des enfants réfugiés ukrainiens

La scolarisation des enfants ukrainiens sera assurée en premier lieu par les écoles internationales publiques qui, dans un premier temps, intégreront les enfants dans une classe d’accueil. La langue véhiculaire dans ces classes d’accueil sera l’anglais; en fonction de l’âge des élèves et à mesure de l’avancement des apprentissages, une seconde langue sera ajoutée, l’allemand ou le français.

Dans un deuxième temps, à l’issue de leur passage dans une classe d’accueil, les enfants pourront rejoindre une classe internationale.

Dans la région Nord, le Lycée Edward Steichen à Clervaux est chargé d’organiser des classes pour les enfants et les jeunes ukrainiens, dont certaines sont hébergées dans d’autres bâtiments scolaires (Lycée du Nord Wiltz, Site Weicherdange, Ecole Weiswampach, Ecole Harlange).

À titre subsidiaire, les enfants ukrainiens pourront également être scolarisés dans les écoles communales; dans la majorité des cas, ils suivront des cours d’accueil en langue allemande ou en langue française et seront inscrits dans une classe d’attache de l’enseignement fondamental national.

Quant aux élèves du cycle 1, une inscription dans une école fondamentale de leur lieu de résidence sera proposée aux parents dans la mesure du possible. La langue d’enseignement employée sera le luxembourgeois. Dans un deuxième temps, les élèves profiteront également d’une initiation à la langue française.

Le service de scolarisation des enfants étrangers (SECAM) (hotline english: +352 247-76 570 / hotline unkrainien: +352 247-76 976) a mis en place un guichet unique destiné à l’accueil des familles en provenance d’Ukraine.

Après un entretien avec les familles et les enfants, la SECAM propose aux familles une ou plusieurs options en vue de la scolarisation de leurs enfants, le cas échéant moyennant des tests d’aptitude organisés pour les élèves à partir de l’âge de 12 ans par la cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants (CASNA). En tout état de cause, la décision finale quant à la scolarisation des enfants appartient aux parents.

Les enfants et les adolescents sont accueillis à l’école dès que les procédures d’immigration telles qu’elles sont prévues notamment par la Direction de l’immigration et par la Direction de la santé ont été accomplies.

 

 

 

Emploi de bénéficiaires d’une protection temporaire

Au niveau de l’emploi, les bénéficiaires d’une protection temporaire sont dispensés de solliciter une autorisation d’occupation temporaire et peuvent ainsi accéder librement au marché de l’emploi au Luxembourg, sans devoir disposer d’une autorisation spécifique, tant que leur attestation de protection temporaire est valide. Dès qu’elles ont obtenu formellement leur statut de protection temporaire, les personnes concernées peuvent également s’inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) par email (info@adem.etat.lu) ou par tél. +352 247-88888).

Solidarité avec l’Ukraine

Solidarité avec l’Ukraine

Maison Nosbusch
🇺🇦 🇱🇺 Am Kader vum Opruff zur Solidaritéit mat der Ukraine huet de Schäfferot vun der Gemeng Parc Housen décidéiert, dem Office national de l’accueil (ONA) d’ancienne maison Nosbsuch zu Housen am Bedarfsfall fir den Hébèrgement vun ukrainesche Krichsflüchtlinge bereetzestellen.
🇺🇦 🇫🇷 Dans le cadre de l’appel à la solidarité avec l’Ukraine, le collège échevinal de la Commune de Parc Hosingen a décidé de mettre à disposition de l’Office national de l’accueil (ONA) l’ancienne maison Nosbusch à Hosingen pour, en cas de nécessité, hébèrger des réfugiés de guerre en provenance de l’Ukraine.
🇺🇦 🇩🇪 Im Rahmen des Aufrufs zur Solidarität mit der Ukraine hat der Schöffenrat der Gemeinde Parc Hosingen beschlossen, dem Office national de l’accueil (ONA) im Bedarfsfall das ehemalige Haus Nosbusch in Hosingen zur Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen bereitzustellen.
Solidaritéit mat der Ukraine: Spendenopruff

Solidaritéit mat der Ukraine: Spendenopruff

🇺🇦 🇱🇺 Mat Bléck op de militäreschen Ugrëff vu Russland géint d’Ukraine, schléisst sech och d’Gemeng Parc Housen dem Opruff vum Daachverband vun de Lëtzebuerger Gemengen (Syvicol) zur Solidaritéit mat der Ukraine un. An dësem Sënn encouragéiert d’Gemeng och all Bierger, déi den Affer vum Krich wëllen hëllefen, en Don un eng vun deene villen engagéierten Hëllefsorganisatioune ze maachen.
 
🇺🇦 🇩🇪 Mit Blick auf den militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine schließt sich die Gemeinde Parc Hosingen dem Aufruf des Dachverbands der Luxemburger Städte und Gemeinden (Syvicol) zur Solidarität mit der Ukraine an. In diesem Sinne ermutigt die Gemeinde auch alle Bürger, die die Opfer des Krieges unterstützen wollen, zu einer Spende an eine der zahlreichen engagierten Hilfsorganisationen.
 
🇺🇦 🇫🇷 Face à l’aggression militaire de la Russie contre l’Ukraine, la Commune de Parc Hosingen s’associe à l’appel à la solidarité avec l’Ukraine lancé par le Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (Syvicol). Dans cet esprit, la commune encourage tous les citoyens, qui souhaitent soutenir les victimes de la guerre, de faire un don à une des nombreuses ONG déjà engagées dans cette mission.
« Insekten – Superhelden in Gefahr »: Wanderexpo am Parc Housen

« Insekten – Superhelden in Gefahr »: Wanderexpo am Parc Housen

A Präsenz vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an der Kulturministesch Sam Tanson hunn d’Naturparken Our, Öewersauer a Mëllerdall kierzelch an Zesummenaarbecht mam Naturmusée am « Kannerhaus am Wëldpark » um Sispolo-Schoulsite am Parc Housen d’Dieren zur interaktiver Wanderausstellung « INSEKTEN – Superhelden in Gefahr » opgemaach.
 
Dës pädagogesch wäertvoll Ausstellung, déi an enger éischter Phase an de Grondschoule vun den dräi Naturparken ze gesi wäert sinn, riicht sëch an éischter Linn u Schoulklassen an aner Kannergruppen, deenen dobäi d’Faszinatioun, mee och déi extrem wichteg Bedeitung vun den Insekten fir eis Ëmwelt an eis Mënschen entdecke kënnen.
 
Ronderëm d’Expo gouf dann och en « Insektenkoffer » mat Unterrichtsmaterial entwéckelt fir den Thema an der Schoul ze verdéiwen. Dës Weidere ginn an de nächste Méint ewer och Workshopen an aner Aktivitéiten an de Naturparken organiséiert, bei deenen een ë. a. léiere kann, wéi een en Insektenhotel baut oder ee naturnoë Gaart uleet.
 
Doriwwer eraus ass d’Ausstellung ewer och Deel vum Sensibiliséierungs- a Fuerschungsrojet « D’Naturparken zu Lëtzebuerg – (een) Insekteräich », dee geziilt Mesure fir den Insekteschutz fërdere soll.
 
All weider Infoë fannt Dir op www.naturpark.lu

Müllabfuhr: Tonnen bitte frühzeitig vor die Tür stellen!

Müllabfuhr: Tonnen bitte frühzeitig vor die Tür stellen!

🇱🇺 D’Gemeng Parc Housen erënnert drun, dass d’Poubellen um Dag vun der Offallsammlung viru 6 Auer moies mussen dobausse stoen, fir dass se eidelgemaach ginn.
🇫🇷 La Commune de Parc Hosingen tient à rappeler que les poubelles doivent se trouver devant la porte avant 6 heures du matin au jour de l’enlèvement des ordures afin qu’il soient vidées.
🇩🇪 Die Gemeinde Park Hosingen weist darauf hin, dass die Mülltonnen vor 6 Uhr am Morgen des Tags der Müllabfuhr draußenstehen müssen, um entleert zu werden.

Introduction d’une nouvelle ligne scolaire 603 (Hoscheid-Holzthum-Kautenbach-Wiltz)

Introduction d’une nouvelle ligne scolaire 603 (Hoscheid-Holzthum-Kautenbach-Wiltz)

RGTR 603
Nouvelle ligne Wiltz Hoscheid

Selon l’avis 2021/142 de l’Administration des transports publics, une nouvelle ligne scolaire (603 Hoscheid-Holzthum-Kautenbach-Wiltz) sera introduite avec effet au 13 février 2022. Veuillez trouver les horaires exactes en annexe.

Gemäß der Mitteilung 2021/142 der Verwaltung für den öffentlichen Transport wird zum 13. Februar 2022 eine neue Buslinie (603 Hoscheid-Holzthum-Kautenbach-Wiltz) eingeführt. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie anbei.

Signature du nouveau pacte climat 2.0

Signature du nouveau pacte climat 2.0

🇱🇺 Mam Ënnerschreiwe vun der symbolescher Charta vum Klimapakt 2.0 hunn d’Gemengen aus de Naturparken Our an Uewersauer gëschter Owend zu Housen a Präsenz vun de Ressortministere Carole Dieschbourg a Claude Turmes de Grondstee fir eng nach méi intensiv a praxisorientéiert Klimaschutzpolitik an eiser Regioun geluecht. Wéi de Buergermeeschter Romain Wester betount huet, gehéiert d’Gemeng Parc Housen dank der Zertifizéierung mam European Energy Award a Gold haut schonn ënner 1600 Gemengen europawäit zu den 30 féierende Gemengen am Klimaschutz. D’Gemeng wëll och an Zukunft zesumme matt de Naturpark-Partner weider Fortschrëtter am Kampf géint de Klimawandel maachen.
🇫🇷 Par la signature de la charte symbolique du Pacte climat 2.0 et en présence des ministres responsables Carole Dieschbourg et Claude Turmes, les communes des parcs naturels de l’Our et de la Haute-Sûre ont posé hier soir à Hosingen les jalons d’une politique climatique régionale davantage renforcée et axée sur la pratique. Le bourgmestre Romain Wester n’a pas manqué de souligner que la Commune de Parc Hosingen, grâce à sa décoration avec le European Energy Award en or, fait d’ores et déjà partie des 30 communes les plus avancées parmi 1600 communes européennes en matière de la protection du climat. La commune restera déterminée à faire des efforts supplémentaires dans la lutte contre le rechauffement climatique.
🇩🇪 Mit der Unterzeichnung der symbolischen Charta des Klimapakts 2.0 haben die Gemeinden der Naturparke Our und Obersauer gestern Abend in Hosingen im Beisein der Ressortminister Carole Dieschbourg et Claude Turmes den Grundstein für eine noch intensivere und praxisorientiertere Klimaschutzpolitik in der Region gelegt. Wie Bürgermeister Romain Wester betonte, zählt die Gemeinde Park Hosingen dank ihrer Auszeichnung mit dem European Energy Award in Gold bereits heute unter europaweit 1600 Kommunen zu den 30 führenden Gemeinden in Sachen Klimaschutz. Die Gemeinde ist fest gewillt, auch weiterhin zusätzliche Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel zu unternehmen.

« Rééducation précoce – Hëllef fir de Puppelchen »: Weiterer Sozialdienst in Hosingen

« Rééducation précoce – Hëllef fir de Puppelchen »: Weiterer Sozialdienst in Hosingen

Seit mehr als 30 Jahren schon bietet der « Service de rééducation précoce – Hëllef fir de Puppelchen » (SRP) Eltern und anderen Erziehungsberechtigten fachkundige Hilfe an, wenn bei Säuglingen oder Kleinkindern unter 4 Jahren der Verdacht auf eine Störung ihrer motorischen, geistigen, sprachlichen oder sozialen Entwicklung vorliegt.

Ein Angebot, das seit neuestem nun auch in Hosingen bereitsteht, wo die Vereinigung dank der Bemühungen der Gemeindeführung und der Vermittlung durch das SRP-Mitglied Guy Schmitz in den Räumen der « Al Post » eine neue Heimat im Landesnorden gefunden hat. 

Im Zuge einer kleinen Eröffnungsfeier stellten SRP-Verwaltungsratspräsidentin Liz Biever und die Direktionsbeauftragte Pascale Weber am Montagabend die neue  Zweigstelle sowie das dort aktive, multidisziplinäre Therapeutenteam vor, das vom Facharzt für Rehabilitationsmedizin über den Kinderpsychiater bis hin zum Ergotherapeuten, zum Krankengymnasten und zum Orthophonisten in den vielfältigsten Bereichen professionelle Hilfe bereithält.

Dank einer Konvention mit dem Gesundheitsministerium sind übrigens sämtliche Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsangebote kostenlos. Nähere Infos gibt es unter Tel. 26 81 03 27, per Mail an contact@srp-hfp.lu sowie auf der Homepage www.srp-hfp.lu. In der nächsten Ausgabe des « Houser Sender » kommen wir nochmals ausführlicher auf dieses Thema zurück.

 

 

 

Rectificatioun vum Statec zur Volkszielung

Well sech am offizielle Schreiwes vum Statec e Feeler ageschlach huet, wëlle mir Iech heimatt drop hiweisen, dass Dir de Questionnaire fir d’Volkszielung a Pabeierform tëscht dem 22. an dem 25. November 2021 vun Ärem Recenseur ausgedeelt kritt.

Den ausgefëllten Ziedel kënnt Dir bis spéitstens de 5. Dezember un d’Gemeng, de Statec oder Ären Recenseur schécken resp. ofginn.

Et sief drun erënnert, dass Dir tëscht dem 8. an dem 28. November och ganz einfach online un der Volkszielung kënnt deelhuelen. Weider Infoën dozou op www.rp2021.lu an an dësem Kuerzvideo.

__________

Vu qu’une erreur s’est glissée dans le courrier officiel du Statec concernant le recensement de la population 2021, nous tenons à vous informer que le questionnaire papier pour le recensement vous sera distribué par votre agent recenseur pendant la période du 22 au 25 novembre 2021.

Vous pouvez remettre votre questionnaire rempli jusqu’au 5 décembre au plus tard à l’administration communale, au Statec respectivement à votre agent recenseur.

Rappelons que pendant la période du 8 au 28 novembre vous pouvez également répondre à votre questionnaire en ligne. De plus amples informations sur www.rp2021.lu resp. dans la vidéo ci-jointe.

__________

Da sich in die offizielle Mitteilung des Statec der Fehlerteufel eingeschlichen hat, wollen wir Sie hiermit darauf hinweisen, dass Ihnen der Fragebogen zur Volkszählung in Papierform zwischen dem 22. und 25. November 2021 von Ihrem Volkszählungsagenten ausgehändigt wird.

Der ausgefüllte Fragebogen kann in der Folge bis spätestens zum 5. Dezember an die Gemeindeverwaltung, das Statec oder Ihren Volkszählungsagenten zurückgeschickt bzw. zurückgegeben werden.

Es sei daran erinnert, dass sie zwischen dem 8. und dem 28. November auch ganz einfach online an der Volkszählung teilnehmen können. Nähere Infos hierzu unter www.rp2021.lu bzw. in nebenstehendem Kurzvideo.

 

 

Route barrée à Wahlhausen (Akescht)

Route barrée à Wahlhausen (Akescht)

!! Travaux reportés au mercredi 3 novembre 2021 !! 

Le mercredi 3 novembre 2021, la rue « Akescht » à Wahlhausen sera fermée à la circulation routière selon le plan ci-joint.

Un arrêt de bus provisoire sera installé à l’endroit indiqué sur la carte.

Landjugend Power-Aktioun 2021 zu Wuelessen

Landjugend Power-Aktioun 2021 zu Wuelessen

Landjugend Power-Aktioun 2021 zu Wuelessen
D’Landjugend Furen hat vum 18. bis den 19. September als Aufgab fir de Wäschbuer zu Wuelessen ze renovéieren. Hiert Ziel war et fir mat dësem Projet een aalt Gemaier ze erhalen an opzewäerte, an de Leit vu Wuelessen eppes Guddes ze doen. De Romain Wester, Buergermeeschter vun der Gemeng Parc Housen, war op der Plaz fir der Landjugend Furen ee grousse Merci ze soen fir hieren Engagement.