Je peux voter - Inscriptions sur listes électorales
Procédure pour le vote par correspondance
Déposition des listes électorales provisoires

LU Sonndes, den 9. Juni 2024, wielen d’Biergerinnen a Bierger an de Länner vun der Europäescher Unioun hir Vertrieder am Europaparlament, déi sech do an deene nächste fënnef Joer fir hir Interesse sollen asetzen. Lëtzebuerg wielt sechs Vertrieder an d’Europaparlament.

Wien dierf wiele goen?

Wielen dierfen zu Lëtzebuerg all Bierger (Lëtzebuerger an EU-Auslänner), déi um Dag vun der Wal 18 Joer al sinn an hei am Land hire Wunnsëtz hunn. D’EU-Auslänner, déi des Konditiounen erfëllen an nach net an de Wielerlëschten agedroen sinn, kënnen dëst nach bis de 15. Abrëll 2024 op hirer Gemeng resp. per MyGuichet maachen. All Bierger, deen an de Wielerlëschten agedroen ass, huet Walflicht!

Wéini kann ech d’Bréifwal ufroen?

All Bierger huet d’Recht beim Schäfferot vu senger Gemeng eng Demande fir d’Bréifwal (vote par correspondance) unzefroen. E kann dat fréiestens de 17. März 2024 a bis spéitestens den 30. Abrëll 2024 (wann d’Adress, un déi d’Convocatioun geschéckt gëtt, am Ausland ass) resp. de 15. Mee 2024 (wann d’Adress, un déi d’Convocatioun geschéckt gëtt, zu Lëtzebuerg ass) maachen. D’Demande fir d’Bréifwal kann iwwer MyGuichet oder iwwer ee Formulaire vun der Gemeng ugefrot ginn, deen bäizäite online an am Guichet vum Populatiounsbüro op der Gemeng bereetgestallt gëtt.

Vill weider Informatiounen ronderëm d’Europawal fannt Dir och um Site vum Zentrum fir politesch Bildung (www.zpb.lu) resp. op staatleche Site « Je peux voter » (www.jepeuxvoter.lu)

__________

FR Le dimanche 9 juin 2024, les citoyens des États membres de l’Union européenne éliront leurs représentants au Parlement européen, qui devront y défendre leurs intérêts au cours des cinq prochaines années. Le Luxembourg élit six représentants au Parlement européen.

Qui peut voter ?

Peuvent voter au Luxembourg tous les citoyens (luxembourgeois et étrangers de l’UE) âgés de 18 ans au jour de l’élection et résidant dans le pays. Les étrangers de l’UE qui remplissent ces conditions mais qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales peuvent le faire jusqu’au 15 avril 2024 au plus tard auprès de leur administration communale respective ou via MyGuichet. Le vote est obligatoire pour tous les citoyens inscrits sur les listes électorales !

Quand puis-je solliciter le vote par correspondance ?

Chaque citoyen a le droit d’introduire une demande de vote par correspondance auprès du collège échevinal de sa commune. Il peut le faire au plus tôt le 17 mars 2024 et au plus tard le 30 avril 2024 (si l’adresse à laquelle la lettre de convocation doit être envoyée se trouve à l’étranger) ou le 15 mai 2024 (si l’adresse à laquelle la lettre de convocation doit être envoyée se trouve au Luxembourg). La demande de vote par correspondance peut être effectuée via MyGuichet ou via un formulaire qui sera mis à disposition en ligne et au guichet du bureau de la population de votre commune le moment venu.

Vous trouverez également de nombreuses autres informations sur les élections européennes sur le site du Centre de formation politique (www.zpb.lu) ou sur le site internet ministériel « Je peux voter » (www.jepeuxvoter.lu).

__________

DE Am Sonntag, dem 9. Juni 2024, wählen die Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Vertreter im Europaparlament, die sich dort in den kommenden fünf Jahren für ihre Interessen einsetzen sollen. Luxemburg wählt sechs Vertreter ins Europaparlament.

Wer darf wählen?

Wählen dürfen in Luxemburg alle Bürger (Luxemburger und EU-Ausländer), die am Tag der Wahl 18 Jahre alt sind und hierzulande ihren Wohnsitz haben. EU-Ausländer, welche diese Bedingungen erfüllen, aber noch nicht in die Wählerlisten eingetragen sind, können dies noch bis spätestens den 15. April 2024 in ihrem jeweiligen Gemeindeamt bzw. per MyGuichet tun. Für alle Bürger, die in die Wählerlisten eingetragen sind, gilt Wahlpflicht!

Wann kann ich die Briefwahl beantragen?

Jeder Bürger hat das Recht, beim Schöffenrat seiner Gemeinde einen Antrag auf Briefwahl zu stellen. Er kann dies frühestens am 17. März 2024 und bis spätestens den 30. April 2024 (wenn die Adresse, an welche das Einberufungsschreiben geschickt werden soll, im Ausland liegt) bzw. den 15. Mai 2024 (wenn die Adresse, an welche das Einberufungsschreiben geschickt werden soll, in Luxemburg liegt) tun. Der Antrag auf Briefwahl kann per MyGuichet bzw. über ein Formular gestellt werden, das zum gegebenen Zeitpunkt online und im Schalter des Bürgeramts Ihrer Gemeinde bereitsgestellt wird.

Viele weitere Informationen rund um die Europawahl finden Sie auch auf der Homepage des Zentrums für politische Bildung (www.zpb.lu) bzw. auf der staatlichen Internetseite « Ich kann wählen » (www.ichkannwaehlen.lu).

Dernière modification le 15/04/2024
Aller au contenu principal