Je peux voter - Inscriptions sur listes électorales
Procédure pour le vote par correspondance
Déposition des listes électorales provisoires
Bulletin de vote - Specimen
Les bureaux de vote
  • Bureau 1:  Centre culturel Hosingen – Salle Seniors (9, Op der Héi / L-9809 Hosingen)
  • Bureau 2: Centre culturel Hosingen – Salle des Fêtes (9, Op der Héi / L-9809 Hosingen)
  • Bureau 3: Centre culturel « A Meesch » Wahlhausen (41, Am Duerf / L-9841 Wahlhausen)
  • Bureau 4: Centre 2000 Hoscheid (63, Haaptstrooss / L-9376 Hoscheid)
  • Bureau 5: Centre communal Consthum (1, Millewee / L-9831 Consthum)
  • Bureau 6: Salle de rencontre « A Sputz » (9A, An der Gaass / L-9837 Neidhausen)

LU Sonndes, den 9. Juni 2024, wielen d’Biergerinnen a Bierger an de Länner vun der Europäescher Unioun hir Vertrieder am Europaparlament, déi sech do an deene nächste fënnef Joer fir hir Interesse sollen asetzen. Lëtzebuerg wielt sechs Vertrieder an d’Europaparlament.

Wien dierf wiele goen?

Wielen dierfen zu Lëtzebuerg all Bierger (Lëtzebuerger an EU-Auslänner), déi um Dag vun der Wal 18 Joer al sinn an hei am Land hire Wunnsëtz hunn. Wéi bei de Gemengewalen an de Chamberwalen ass de Vott obligatoresch fir all d’Wieler, déi an de Wielerlëschten ageschriwwe sinn. Vum Gesetz hir entschëllegt sinn déi Wieler, déi, den Ament vun de Walen, hire Wunnsëtz an enger anerer Gemeng hunn ewéi déi, an där si opgeruff sinn, wielen ze goen an d’Wieler, déi iwwer 75 Joer al sinn.

Net-lëtzebuergesch EU-Bierger kënnen entweder zu Lëtzebuerg oder an hirem Heemechtsland wielen. D’Walrecht duerf awer nëmmen an engem EU-Land ausgeübt ginn!

Wéini a wou gëtt gewielt?

D’Wieler kréie per Convocatioun matgedeelt, wéini a wou si musse wiele goen. Um Dag vun der Wal si si vun 8 Auer moies bis 14 Auer mëttes zum Vott zougelooss. De Wieler muss mat senger Carte d’identité oder sengem Pass an de Walbüro kommen.

Wéi gëtt gewielt?

Gewielt gëtt nom Prinzip vum Proporz-Walsystem. Dobäi trieden d’Kandidaten als Partei oder Gruppéierung op engem gemeinsamer Lëscht un. Jiddwer Wieler däerf esou vill Stëmme verginn, ewéi et Deputéierten ze wiele gëtt (an dësem Fall also 6). Jiddwer Kräiz (+ oder x), dat an enger Case hannert dem Numm vun de Kandidate steet, zielt als Stëmm fir deejéinige Kandidat. Hie kann all Kandidat zwou Stëmme ginn, ouni awer iwwer den Total vu Stëmmen, déi en zur Verfügung huet (6), erauszegoen.

De Wieler, deen de wäisse Krees uewen op der Lëscht schwäerzt oder ukräizt, stëmmt dës Lëscht an hirer Gesamtheet a gëtt domat all Kandidat op der Lëscht eng Stëmm. 

Vill weider Informatiounen ronderëm d’Europawal fannt Dir och um Site vum Zentrum fir politesch Bildung (www.zpb.lu) resp. op staatleche Site « Je peux voter » (www.jepeuxvoter.lu)

__________

FR Le dimanche 9 juin 2024, les citoyens des États membres de l’Union européenne éliront leurs représentants au Parlement européen, qui devront y défendre leurs intérêts au cours des cinq prochaines années. Le Luxembourg élit six représentants au Parlement européen.

Qui peut voter ?

Peuvent voter au Luxembourg tous les citoyens (luxembourgeois et étrangers de l’UE) âgés de 18 ans au jour de l’élection et résidant dans le pays. Comme lors des élections communales et législatives, le vote est obligatoire pour tous les électeurs de plus de 18 ans inscrits sur les listes électorales. Sont excusés de droit les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter et les électeurs âgés de plus de 75 ans.

Les citoyens européens non-luxembourgeois peuvent voter soit au Luxembourg, soit dans leur pays d’orgine. Le droit de vote ne peut toutefois être exercé que dans un seul pays de l’UE !

Quand et où voter ?

Les électeurs seront informés par lettre de convocation du lieu et de la date où ils doivent aller voter. Le jour des élections, ils sont autorisés à voter de 8 heures du matin à 14 heures de l’après-midi. L’électeur doit se présenter au bureau de vote muni de sa carte d’identité ou de son passeport.

Comment voter ?

Les élections se déroulent selon le principe du scrutin proportionnel. Les candidats se présentent en tant que parti ou groupement sur une liste commune. Chaque électeur peut attribuer autant de voix qu’il y a de députés à élire (donc 6 dans ce cas). Chaque croix (+ ou x) inscrite dans la case derrière le nom des candidats compte un vote pour ce candidat. Il peut donner deux voix à chaque candidat, sans toutefois dépasser le nombre total de voix dont il dispose (6).

L’électeur qui noircit ou coche le cercle blanc au-dessus de la liste choisit cette liste dans son ensemble et donne ainsi une voix à chaque candidat de la liste.

Vous trouverez également de nombreuses autres informations sur les élections européennes sur le site du Centre de formation politique (www.zpb.lu) ou sur le site internet ministériel « Je peux voter » (www.jepeuxvoter.lu).

__________

DE Am Sonntag, dem 9. Juni 2024, wählen die Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Vertreter im Europaparlament, die sich dort in den kommenden fünf Jahren für ihre Interessen einsetzen sollen. Luxemburg wählt sechs Vertreter ins Europaparlament.

Wer darf wählen?

Wählen dürfen in Luxemburg alle Bürger (Luxemburger und EU-Ausländer), die am Tag der Wahl 18 Jahre alt sind und hierzulande ihren Wohnsitz haben. Wie bei den Gemeinde- und den Parlamentswahlen gilt für alle Bürger über 18 Jahren, die in den Wahllisten eingetragen sind, die Wahlpflicht. Von Gesetzes wegen sind lediglich jene Wähler entschuldigt, welche zum Zeitpunkt der Wahl ihren Wohnsitz in einer anderen Gemeinde gaben als in jener, in der sie zur Wahl aufgerufen sind, sowie alle Wähler, die über 75 Jahre alt sind.

Nich-luxemburgische EU-Bürger dürfen entweder in Luxemburg oder in ihrem Herkunftsland wählen. Das Wahlrecht darf aber nur in einem EU-Land ausgeübt werden!

Wann und wo wird gewählt?

Den Wählern wird per Einberufungsschreiben mitgeteilt, wann und wo sie wählen. Am Tag der Wahl sind die Wahllokale von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Der Wähler muss seinen Personalausweis oder seinen Pass mitbringen.

Wie wird gewählt?

Gewählt wird nach dem Proporz-Wahlsystem. Dabei treten die Kandidaten als Partei oder Bewegung auf einer gemeinsamen Liste an. Jeder Wähler darf maximal so viele Stimmen verteilen, wie es Abgeordnete zu wählen gilt (in diesem Fall also 6). Jedes Kreuz (+ oder x), das im Kästchen hinter dem Namen der Kandidaten steht, zählt als eine Stimme für denjenigen Kandidaten. Er kann jedem Wähler maximal zwei Stimmen geben, ohne aber über die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Stimmen (6) hinauszugehen.

Der Wähler, der den weißen Kreis über einer Liste schwärzt oder ankreuzt, wählt diese Liste in ihrer Gesamtheit und gibt somit jedem Kandidaten auf der Liste eine Stimme.

Viele weitere Informationen rund um die Europawahl finden Sie auch auf der Homepage des Zentrums für politische Bildung (www.zpb.lu) bzw. auf der staatlichen Internetseite « Ich kann wählen » (www.ichkannwaehlen.lu).

Dernière modification le 27/05/2024
Aller au contenu principal