Gemengerot Parc Housen: Pläng fir neie Centre médical zu Housen huele Gestalt hunn

Dernière modification le 21/03/2024

Illustration: Marcello Pompa Architektur

LU D’Pläng vun der Gemeng Parc Housen fir de Bau vun engem neie Centre médical um ale Fussballsterrain vis-à-vis vun der neier Gemeng zu Housen huele Gestalt un. Nodeems d’Gespréicher mat den Dékter aus dem traditiounsräichen Houser Centre de Médicine Générale esou wéi mat der Apdiktesch aus der Houser Apdikt zu engem erfollegräichen Ofschloss konnte bruecht ginn, an och de Regierungsrot seng Zoustëmmung zur Schafung vun engem Co-Working-Space mat Büroen fir Mataarbechter vu Ministèren a Verwaltungen an deem geplangte Gebai ginn huet, huet sech haut och de Gemengerot an engem Prinzipienaccord fir d’Weiderféiere vun den entspriechende Planungen mat de Responsabele vum Berodungsbüro MC Luxembourg ausgesprach. Den Ament lafen och Gespréicher mat weideren Akteuren aus dem (para-)medizinesche Beräich, déi de geplangten Centre médical nach weider kéinten opwäerten.

__________

FR Les plans de la Commune du Parc Hosingen pour la construction d’un nouveau centre médical sur le site de l’ancien terrain de football en face de la nouvelle mairie de Hosingen prennent forme. Après que les entretiens avec les médecins généralistes du Centre de Médecine Générale de Hosingen ainsi qu’avec la pharmacienne de la pharmacie de Hosingen ont pu être menés à bien et que le Conseil d’Etat a donné son accord pour la création d’un espace de co-working avec des bureaux pour des collaborateurs ministériels et administratifs dans le bâtiment prévu, le conseil communal s’est prononcé aujourd’hui dans une décision de principe pour la poursuite des planifications correspondantes avec les responsables du bureau de conseil MC Luxembourg. En outre, des discussions sont actuellement en cours avec d’autres acteurs du domaine (para)médical qui pourraient valoriser davantage le centre médical prévu.

__________

DE Die Pläne der Gemeinde Parc Hosingen für den Bau eines neuen medizinischen Zentrums am Standort des ehemaligen Fußballfelds gegenüber dem neuen Rathaus in Hosingen nehmen Gestalt an. Nachdem die Gespräche mit den Allgemeinmedizinern des Hosinger Centre de Médicine Générale sowie mit der Apothekerin der Hosinger Apotheke zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnten, und auch der Regierungsrat seine Zustimmung zur Schaffung eines Co-Working-Space mit Büros für Ministerial- und Verwaltungsmitarbeiter in dem geplanten Gebäude gegeben hat, hat sich der Gemeinderat heute in einem Prinzipienentscheid für das weitere Vorantreiben der entsprechenden Planungen mit den Verantwortlichen des Beratungsbüros MC Luxembourg ausgesprochen. Zurzeit laufen darüber hinaus auch Gespräche mit weiteren Akteuren aus dem (para-)medizinischen Bereich, die das geplante « Centre médical » noch weiter aufwerten könnten.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal