Impressions de la commune

Signature de la Convention initiale du Pacte logement 2.0

Lors d’un acte cérémonial en présence du Ministre du Logement, M. Henri Kox, M. le Bourgmestre Romain Wester a récemment signé à Diekirch la convention initiale du Pacte logement 2.0. L’objectif du nouveau Pacte logement entre l’Etat et les communes consiste à soutenir les communes comme partenaire central du gouvernement dans le développement de logements abordables et de qualité résidentielle.

La signature de la convention initiale permet à la Commune de Parc Hosingen de bénéficier dès à présent de la participation financière aux prestations d’un « conseiller logement » avec l’appui duquel la commune élaborera dans la suite une stratégie communale pour le développement du logement appelé « programme d’action local logement ».

PAP RO’DEBOUR 2 – HOSCHEID-DICKT

PAP LEHMKAUL DORSCHEID

An der Lehmkaul bäi Duerscht sinn d’Aarbechte fir d’Erschléissung vun engem neie Lotissement an der Lescht mam Bau vun enger neier Verbindungsstrooss an engem neie Reeniwwerlafbecke gutt virukommen. Bis Ouschtere missten all Infrastrukturaarbechten op der Plaz ofgeschloss kënne ginn.
Déi 17 Eefamilljenhaiser, déi vum Fonds du Logement no de Kritäre vum soziale Wunnengsbau wäerte verkaf ginn, ginn ewer eréischt gebaut, wann déi nei Kläranlag fir Duerscht, d’Lehmkaul a Näidsen am Summer 2022 a Betrib geet.
Vun de Gesamtkäschte vu ronn 1,65 Milliounen Euro si ronn 38 Prozent zu Laaschte vun der Gemeng Parc Housen, dëst fir d’Erneierung vum Stroossenofschnëtt an der Lehmkaul, wou nieft Kanal a Waasserleitung och Post- a Stroumleitunge verluecht an d’Stroossebeliichtung erneiert gouf.
(STAND DEZEMBER 2021)

Construction d’une nouvelle station d’épuration pour les villages de Neidhausen/Dorscheid/Lehmkaul

Nouvelle voirie d’accès Parc Hosingen (vers APEMH) 

 

Cimetière forestier

Salle Neidhausen et Foyer de Nuit APEMH

Aires de jeux

Aménagement parcours fitness

Centre Culturel Hosingen – bac à fleurs

Construction de deux terrains de football avec vestiaires

Construction d’une maison communale avec atelier

Parc automobile

Plan d’aménagement Im Thiergart à Hosingen

Sauna – Parc Hosingen

Silo à sel – Administration communale du Parc Hosingen

Stations d’épuration

Transformation ancienne école Hosingen

Transformation ancienne mairie et atelier

Dernière modification le 20/12/2021