Aktivitéitszon (ZAER) Op der Héi zu Housen: Neit Parkreglement ass ënnerwee

Dernière modification le 03/07/2024

LU A senger Sitzung vum 20. Juni 2024 huet de Gemengerot Parc Housen een neit Verkéiersreglement fir déi regional Aktivitéitszon (Z.A.E.R.) Op der Héi zu Housen ugeholl. Soubal dëst vun den zoustännege Ministère geneemegt ass an domat offiziell a Kraaft triede kann, wäert d’Police réigelméisseg op der Plaz kontrolléieren a Protokoller schreiwen fir déi Autoen, déi:

  • op Gréngsträifen op anere Gréngfläche parken
  • déi op Parksträife bannent der Aktivitéitszon parken, déi fir de Schwéiertransport reservéiert sinn
  • déi op der ëffentlecher Strooss parken

D’Gemeng verweist d’Betriber aus der ZAER notamment op de neie « Park&Ride » um Rond-Point Schinker, vu wou aus d’Entreprise « Forum pour l’Emploi » mëttlerweil eng Busnavette zu den Haaptdeparts- an Arrivéeszäiten um Moien an am Nomëtteg ubidd.

_________

FR Lors de sa séance du 20 juin 2024, le conseil communal du Parc Hosingen a adopté un nouveau règlement de circulation pour la zone d’activités régionale (Z.A.E.R.) Op der Héi à Hosingen. Dès que celui-ci aura été approuvé par l’autorité supérieure et pourra donc entrer officiellement en vigueur, la police effectuera des contrôles réguliers sur place et dressera un procès-verbal de tous les véhicules qui :

  • sont stationnés sur des bandes vertes et autres espaces verts
  • stationnent sur des bandes de stationnement à l’intérieur de la zone d’activité régionale, réservées exclusivement aux véhicules lourds
  • stationnent sur la voie publique

La commune attire l’attention des entreprises de la ZAER notamment sur le nouveau « Park&Ride » du rond-point Schinker, à partir duquel l’entreprise « Forum pour l’Emploi » propose entre-temps un service de navette par bus aux heures d’arrivée et de départ principales du matin et de l’après-midi.

_________

DE In seiner Sitzung vom 20. Juni 2024 hat der Gemeinderat Parc Hosingen eine neue Verkehrsverordnung für die regionale Gewerbezone (Z.A.E.R.) Op der Héi in Hosingen angenommen. Sobald dieses von der Oberbehörde abgesegnet ist und damit auch offiziell in Kraft treten kann, wird die Polizei demnach regelmäßige Kontrollen vor Ort durchführen und sämtliche Fahrzeuge protokollieren, die:

  • auf Grünstreifen und anderen Grünflächen abgestellt sind
  • auf Parkstreifen innerhalb der regionalen Gewerbezone stehen, welche ausschließlich den Schwerlastfahrzeugen vorbehalten sind
  • auf öffentlicher Straße parken

Die Gemeinde verweist die Betriebe in der ZAER insbesondere auf das neue „Park&Ride“-Gelände am Verteilerkreis Schinker, ab welchem das Unternehmen „Forum pour l’Emploi“ inzwischen einen Buspendeldienst zu den Hauptan- und abfahrtszeiten am Morgen und am Nachmittag anbietet.

 

Des articles de la même catégorie

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

LU Een Donneschdeg, den 18. Juli 2024, ass um 8.30 Auer op der Gemeng zu Housen (11, Op der Héi) eng Sitzung vum Gemengerot Parc Housen. __________ FR Le jeudi 18 juillet 2024, à 8.30 heures, aura lieu à la mairie de Hosingen (11, Op der Héi) une séance du conseil...

lire plus
Aller au contenu principal