Gemeng Parc Housen iwwerreecht opgeronnte Spendenerléis vun der Seniorefeier 2023 un d’Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn (ASA)

Dernière modification le 26/06/2024

LU Uschléissend u seng jéngst Sitzung war et dem Gemengerot Parc Housen dëser Deeg eng Freed, der Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn (ASA Asbl) een Don an Héicht vun 1.000 Euro ze iwwerreechen. D’Sue stammen aus dem Spendenerléis vun der Seniorefeier 2023, deen de Gemengerot duerno op 1.000 Euro opgestockt huet. Am Numm vun der ASA hunn d’Madamm Jeanne Bourg an de Golden Retriever « Puzzle » ganz häerzlech Merci gesot fir dëse Geste, deen d’ASA gutt fir d’Ausbildung an d’Weidervermëttlung vun Assistenzhonn gebrauche kann, finanzéiert d’Vereenegung hir Aktivitéiten dach integral aus Donen.

__________

FR Suite à sa récente séance, le conseil communal du Parc Hosingen a eu le plaisir de remettre ces jours-ci un don de 1.000 euros à l’Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn (ASA Asbl). La somme, portée à 1.000 euros par le conseil communal, provient des dons récoltés lors de la fête du troisième âge 2023. Au nom de l’ASA, Jeanne Bourg et le golden retriever « Puzzle » ont remercié chaleureusement l’association pour ce geste, car elle peut utiliser ce don au mieux pour l’éducation et la transmission de chiens d’assistance. L’association finance intégralement ses activités grâce aux dons.

__________

DE Im Anschluss an seine jüngste Sitzung war es dem Gemeinderat Parc Hosingen dieser Tage eine Freude, der Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn (ASA Asbl) eine Spende in Höhe von 1.000 Euro zu überreichen. Die vom Gemeinderat auf 1.000 Euro aufgestockte Summe stammt aus dem Spendenerlös der letztjährigen Seniorenfeier. Im Namen der ASA bedankten sich Jeanne Bourg und der Golden Retriever « Puzzle » sehr herzlich für diese Geste, kann die ASA die Spende doch bestens dür die Ausbildung und die Weitervermittlung von Assistenzhunden gebrauchen. Immherin finanziert die Vereinigung ihre Aktivitäten integral aus Spendengeldern.

Des articles de la même catégorie

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

LU Een Donneschdeg, den 18. Juli 2024, ass um 8.30 Auer op der Gemeng zu Housen (11, Op der Héi) eng Sitzung vum Gemengerot Parc Housen. __________ FR Le jeudi 18 juillet 2024, à 8.30 heures, aura lieu à la mairie de Hosingen (11, Op der Héi) une séance du conseil...

lire plus
Aller au contenu principal