Memorial Parc Housen

LU Am Kader vum Projet Memorial Parc Housen wëll d’Gemeng Parc Housen um Site ronderëm den Houser Waassertuerm, deen an der Ardennenoffensiv eng wichteg strategesch Roll gespillt huet, ee Gedenksite mat verschiddenen Elementer schafe ronderëm déi lokal Geschicht vum Zweete Weltkrich an d’Zäit vun der Rekonstruktioun.

An enger éischter Phas huet d’Gemeng de 4. Abrëll 2024 ee Monument ageweit am Undenken un all Leit, déi hei am Land Affer vu Krichsminnen a -munitioun gi sinn. D’Lëscht mat alle Nimm an Dokumenter zu den Accidenter fannt Dir ënnert:

www.memorialparchousen.lu

__________

FR Dans le cadre du projet Memorial Parc Hosingen, la Commune de Parc Hosingen veut créer, sur le terrain autour du château d’eau de Hosingen qui a joué un rôle stratégique important pendant la Bataille des Ardennes, un lieu de mémoire avec différents éléments autour de l’histoire locale de la Seconde Guerre mondiale et de la période de la reconstruction.

Dans une première phase, la commune a inauguré le 4 avril 2024 un monument à la mémoire de toutes les personnes qui ont été victimes de mines et de munitions de guerre dans notre pays. Vous trouverez la liste de tous les noms et documents relatifs à ces accidents sur :

www.memorialparchousen.lu

__________

DE Im Rahmen des Projekts Memorial Parc Hosingen will die Gemeinde Parc Hosingen auf dem Gelände um den Hosinger Wasserturm, der während der Ardennenoffensive eine wichtige strategische Rolle gespielt hat, eine Gedenkstätte mit verschiedenen Elementen rund um die lokale Geschichte des Zweiten Weltkriegs und die Zeit des Wiederaufbaus schaffen.

In einer ersten Phase hat die Gemeinde am 4. April 2024 ein Monument im Andenken an alle Menschen eingeweiht, die hierzulande zu Opfern von Kriegsminen und -munition geworden sind. Die Liste mit allen Namen und Dokumenten zu den Unfällen finden Sie unter:

www.memorialparchousen.lu

 

Dernière modification le 03/06/2024
Aller au contenu principal