Sispolo: Nei Crèchen zu Housen a Mierschent ginn offiziell Pilotprojete vun der Economie circulaire

Dernière modification le 10/05/2023

LU Den Ëmweltministère huet d’Projete vum interkommunale Schoulsyndikat Sispolo zum Bau vun den zwou neie Crèchen zu Housen an zu Mierschent opgrond vun hirer ökologescher Bauweis offiziell zu Pilotprojeten am Beräich vun der Economie circulaire erkläert. Béid vum Architekturbüro Holweck Bingen geplangte Gebaier, déi a Passiv-Bauweis a mat Hanfbléck opgeriicht ginn an ënner anerem Gréngdächer opweisen, wäerte spéider zu 99 % recyclabel sinn.

__________

FR Vu leur caractère écologique, les projets de construction des deux nouvelles crèches du syndicat scolaire intercommunal Sispolo à Hosingen et à Merscheid ont été déclarés projets pilotes en économie circulaire par le Ministère de l’Environnement. En effet, les bâtiments conçus par le bureau d’architectes Holweck Bingen, qui seront érigés en construction passive avec des blocs de chanvre et équipés de toits végétaux, vont être recyclables à 99 %.

__________

DE Aufgrund ihrer ökologischen Bausweise hat das Umweltministerium die Projekte des interkommunalen Schulsyndikats Sispolo zum Bau zweier neuer Kinderkrippen in Hosingen und Merscheid offiziell zu Pilotprojekten im Bereich der Kreislaufwirtschaft erklärt. Die beiden, vom Architektenbüro Holweck Bingen entworfenen Gebäude, die in Passivbauweise mit Hanfblöcken errichtet und u.a. mit Gründächern ausgestattet werden, werden später in der Tat zu 99 % wiederverwertbar sein.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal