Gréngschnëtt- a Schrottdepot: Haalt Iech w.e.g. un d’Ofliwwerungsvirschrëften

Dernière modification le 26/04/2024

LU D’Gemeng Parc Housen rappeléiert alle Bierger, sëch w.e.g. un d’Virgabe fir d’Ofliwwere vu Gras- an Heckeschnëtt resp. vun Eiseschrott um Depot beim Gemengenatelier ze halen. An de Grasschnëttdepot gehéiert just Gras; an den Heckeschnëttdepot just Hecken (keng Wuerzele mat Buedem resp. Onkraut, déi an der Biogasanlag net verschafft kënne ginn!). An de Schrottdepot kënnt just alt Eisen (keen Elektroschrott oder anerer Saachen!). D’Gemeng erënnert an engems drun, dass de Site videoiwwerwaacht ass an d’Police avertéiert gëtt, wa Leit sech net un d’Consignen halen.

__________

FR La Commune du Parc Hosingen tient à rappeler à tous les citoyens que les règles pour la décharge de matières au dépôt près de l’atelier communal sont à respecter. Ne sont acceptés au dépôt de gazon que de l’herbe et au dépôt de haie que des déchets issus de la taille de haies (pas de racines avec de la terre ou de la mauvaise herbe qui ne peuvent pas être traitées dans l’installation de biogaz!). Au dépôt de la ferraille ne sont acceptés que des vieux fers et métaux (pas d’appareils électriques ou de choses pareilles!). Veuillez également noter que le site est surveillé par caméra et que la police est avertie s’il faut constater un non-respect des consignes.

__________

DE Die Gemeinde Parc Hosingen erinnert daran, dass die Vorgaben zur Ablieferung von Grünschnitt und Eisenschrott im Depot beim Gemeindeatelier bitte zu beachten sind. Im Grasschnittdepot sind lediglich Grasabfälle, im Heckenschnittdepoot lediglich Abfälle von Heckeschnitt abzuliefern (kein Wurzelwerk mit Erde oder Unkraut, die nicht in der Biogasanlage verarbeitbar sind!). Im Schrottdepot wird nur Alteisen akzeptiert (keine Elektrogeräte oder Ähnliches!). Es sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Standort videoüberwacht wird und der Polizei Meldung erstattet wird, wenn sich Bürger nicht an die Regeln halten.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal