Houschent: Arméi huet Moderniséierungspläng fir Schéissstand am Bleesdall virgestallt

Dernière modification le 04/07/2024

Photos: Commune Parc Hosingen / Graphiques: Armée luxembourgeoise

LU Ee Mittwoch, den 3. Juli 2024, haten d’Gemenge Parc Housen a Pëtschent zesumme mat der Lëtzebuerger Arméi op eng Informatiounsversammlung op Houschent invitéiert fir de Projet vun der Moderniséierung vum Schéissstand am Bleesdall virzestellen. Ab 2026 wäert deen 28 ha grousse Site am Dall tëscht Houschent a Grooljen, deen aus de 1950er Joere stammt a mëttlerweil weder den heitege Konformitéitsnormen nach den Erausfuerderunge vun der Arméi entsprecht, komplett neigestalt ginn.

Niewt dem 400-m-Schéissstand, dee renovéiert gëtt, entstinn och zwéi Schéissstänn vun 30m resp. 50m fir d’Tireuren ze forméieren. Des Weideren entstinn ee Shooting House an ee Shooting Tower fir den Training vu Spezialunitéiten an ee neit Verwaltungsgebai. Duerch d’Installatioun vun Akustikwänn an eng aner Ausriichtung vum Schéissstand soll de Kaméidi vun de Schéisstraininger  reduzéiert ginn.

De Sprengstand gëtt esou amenagéiert, dass déi maximal Sprenglaascht, déi kann zerstéiert ginn, zwar op 10 Kilo ka ropgoen; duerch d’Sprengen a Sprenglächer, déi mat Sand opgefëllt ginn, sollen de Kaméidi an d’Drockwellen – déi gréisste Suerg vun de Leit an den Dierfer ronderëm – awer net zouhuelen an d’Normen vun der ITM respektéiert ginn, wéi d’Etude vun de Fachbüroe géinge weisen.

Des Weideren hunn de Col. Pascal Ballinger an d’Lt.-Col. Tania Weinzaepfel erkläert, dass et keng Sprengungen um Weekend an no 22 Auer wäerte ginn an keng Schéissübunge sonndes duerchgefouert an héchstens 10 Mol am Joer no 22 Auer geschoss wäert ginn.

Mat Bléck op d’Sécherheetsperimeter, déi den Ament quasi inexistent sinn, gëtt den Site am onmëttelbaren Ëmfeld mat enger 2 Meter héijer Cloture geséchert. Een zweete Perimeter gëtt mat Seeler a Warnschëlder ëmschloss (fir dass de Wëldwiessel weider garantéiert bleift) an dee bausseschte Perimeter gëtt mat Warnschëlder op all 25 m ëmkreest, déi op d’Betriede vun engem site militaire hindeiten.

Fir d’Moderniséierung vum Schéissstand am Bleesdall leeft den Ament dann och d’Prozedur vun engem sougenannte « plan d’occupation du sol » (POS) fir de Site an eng zone militaire ëmzeklasséieren.

__________

FR Le mercredi 3 juillet 2024, les communes du Parc Hosingen et de Putscheid, en collaboration avec l’Armée luxembourgeoise, ont organisé une réunion d’information à Hoscheid afin de présenter le projet de modernisation du champ de tir au Bleesdall. A partir de 2026, le site de 28 ha situé dans la vallée entre Hoscheid et Gralingen, qui date des années 1950 et ne répond plus aux normes de conformité actuelles ni aux exigences de l’armée, sera entièrement réaménagé.

Outre le stand de tir de 400m qui sera rénové, deux stands de tir de 30m respectivement 50m seront créés pour la formation des tireurs. En outre, une Shooting House et une Shooting Tower seront construites pour l’entraînement des unités spéciales, ainsi qu’un nouveau bâtiment administratif. L’installation de murs acoustiques et une nouvelle orientation du stand de tir devraient permettre de réduire le bruit généré par les exercices de tir.

Le terrain de dynamitage sera conçu de manière à ce que la charge maximale d’explosifs qui peut être détruite passe à 10 kg, mais que le bruit et les ondes de choc, qui sont la principale préoccupation des habitants des villages environnants, n’augmentent pas et respectent toutes les normes de l’ITM, comme l’ont démontré les études des bureaux spécialisés.

Par ailleurs, le Col. Pascal Ballinger et le Lt.-Col. Tania Weinzaepfel ont déclaré qu’il n’y aurait pas d’explosions le week-end ni après 22 heures et que les tirs n’auraient jamais lieu le dimanche et au maximum 10 fois par an après 22 heures.

En ce qui concerne les périmètres de sécurité, qui sont actuellement quasi inexistants, l’installation sera protégée par une clôture de 2 mètres de haut dans les environs immédiats. Un deuxième périmètre sera entouré de cordes et de panneaux d’avertissement (afin de garantir le passage du gibier) et le périmètre le plus éloigné sera entouré de panneaux d’avertissement tous les 25 mètres, indiquant que l’on pénètre sur un terrain militaire.

Pour la modernisation du champ de tir au Bleestal, la procédure d’un « plan d’occupation du sol » (POS) est également en cours afin de reclasser le site en zone militaire.

__________

DE Am Mittwoch, dem 3. Juli 2024, hatten die Gemeinden Parc Hosingen und Pütscheid gemeinsam mit der Luxemburger Armee zu einer Informationsveranstaltung nach Hoscheid eingeladen, um das Projekt zur Modernisierung des Schießstands im Bleestal vorzustellen. Ab 2026 wird der 28 ha große Standort im Tal zwischen Hoscheid und Gralingen, der aus den 1950er Jahren stammt und mittlerweile weder den heutigen Konformitätsnormen noch den Anforderungen der Armee enspricht, komplett neugestaltet.

Neben dem 400m-Schießstand, der renoviert wird, entstehen auch zwei Schießstände von 30 bzw. 50m zur Ausbildung der Schützen. Des Weiteren entstehen ein Shooting House und ein Shooting Tower für das Training von Spezialeinheiten sowie ein neues Verwaltungsgebäude. Dank der Installation von Akustikwänden und einer anderen Ausrichtung des Schießstandes soll der von den Schießübungen herrührende Lärm reduziert werden.

Der Sprengstand wird so ausgestaltet, dass die maximale Sprenglast, die zerstört werden kann, zwar auf 10 kg steigt; durch das Sprengen in Sprenglöchern, die mit Sand ausgefüllt werden, sollen der Lärm und die Druckwellen – die größte Sorge der Einwohner der umliegenden Dörfer – jedoch nicht ansteigen und sämtliche Normen der ITM respektieren, wie die Studien der Fachbüros belegten.

Des Weiteren erklärten Col.Pascal Ballinger und Lt.-Col. Tania Weinzaepfel, dass es keine Sprengungen am Wochenende sowie nach 22 Uhr geben wird und Schießübungen niemals sonntags und höchstens 10 Mal im Jahr nach 22 Auer stattfinden werden.

Mit Blick auf die Sicherheitsperimeter, der zurzeit quasi inexistent sind, wird die Anlage im unmittelbaren Umfeld mit einem 2 Meter hohen Zaun gesichert. Ein zweiter Perimeter wird mit Seilen und Warnschildern umschlossen (damit der Wildwechsel garantiert werden) und der äußerste Perimeter wird mit Warnschildern im Abstand von 25 Metern umkreit , die auf das Betreten eines Militärgeländes hindeuten.

Für die Modernisierung des Schießstandes im Bleestals läuft derzeit auch die Prozedur eines sogenannten « plan d’occupation du sol » (POS), um den Standort eine Militärzone umzuklassieren.

Des articles de la même catégorie

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

LU Een Donneschdeg, den 18. Juli 2024, ass um 8.30 Auer op der Gemeng zu Housen (11, Op der Héi) eng Sitzung vum Gemengerot Parc Housen. __________ FR Le jeudi 18 juillet 2024, à 8.30 heures, aura lieu à la mairie de Hosingen (11, Op der Héi) une séance du conseil...

lire plus
Aller au contenu principal