Moderniséierungspläng fir de Schéissstand am Bleesdall presentéiert

Dernière modification le 16/10/2023

LU Op enger Pressekonferenz ufanks Oktober huet den Arméiminister François Bausch d’Pläng fir d’Renovéierung vum Schéissstand vun der Lëtzebuerger Arméi am Bleesdall virgestallt, deen mat engem Investitiounsbudget vu méi wéi 70 Milliounen Euro nët nëmmen un d’Erausfuerderunge vun enger moderner Arméi, mee och un déi heiteg Normen am Beräich vun der Sécherheet a vun der Aarbechtsgesondheet ugepasst wäert ginn. Weider Infoe fannt Dir och ënnert

www.gouvernement.lu

__________

FR Lors d’une conférence de presse début octobre, le ministre de la Défense François Bausch a présenté les plans de rénovation du champ de tir de l’armée luxembourgeoise au Bleesdall, qui sera adapté non seulement aux défis d’une armée moderne, mais également aux normes actuelles en matière de sécurité et de santé au travail, avec un investissement de plus de 70 millions d’euros. Pour plus d’informations, consultez

www.gouvernement.lu

__________

DE Anlässlich einer Pressekonferenz Anfang Oktober hat Verteidigungsminister François Bausch die Pläne zur Renovierung des Schießstands der Luxemburger Armee im Bleestal vorgestellt, der mit einem Investitionsvolumen von mehr als 70 Millionen Euro nicht nur an die Herausforderungen einer modernen Armee, sondern auch an die heutigen Normen im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz angepasst wird. Weitere Informationen finden Sie auch unter

www.gouvernement.lu

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal