Associations locales

Adresse:
30, Haaptstrooss
Code postal:
9806
Localité:
Hosingen
Description supplémentaire:

 

 

Catégorie du contact:
Adresse:
tim@schlenner.lu
Informations:
PRÉSIDENT
Tim Nosbusch
7 Kemel
L9831 Consthum

Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Adresse:
5, Ennescht Duerf
Code postal:
L-9830
Localité:
Bockholtz
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Adresse:
32, Kraeizgaass
Code postal:
L-9807
Localité:
Hosingen
Catégorie du contact:
Adresse:
32, am Duerf
Code postal:
L-9841
Localité:
Wahlhausen
Téléphone:
Téléphone 2:
Catégorie du contact:
Adresse:
Maison 13
Code postal:
L-9840
Localité:
Siebenaler
Téléphone:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Catégorie du contact:
Adresse:
11, Bei der Kapell
Code postal:
L-9809
Localité:
Hosingen
Téléphone:
Téléphone 2:
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Adresse:
4, an der Méilchen
Code postal:
9807
Localité:
Hosingen
Téléphone:
Activité:
Président
Informations:
André Foxius
Président
4, an der Méilchen
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Catégorie du contact:
Adresse:
7, Cité Thiergart
Code postal:
L-9807
Localité:
Hosingen
Téléphone:
Catégorie du contact:
Adresse:
12, Kemel
Code postal:
L-9831
Localité:
Consthum
Téléphone:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Adresse:
39, Um Knupp
Code postal:
L-9808
Localité:
Hosingen
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Adresse:
9, Haaptstrooss
Code postal:
L-9835
Localité:
Hoscheid-Dickt
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Catégorie du contact:
Nom & Prénom:
Catégorie du contact:
Adresse:
5, Veianerstrooss
Code postal:
L-9841
Localité:
Wahlhausen
Téléphone:
Catégorie du contact:
Adresse:
14, um Knupp
Code postal:
L-9831
Localité:
Consthum
Téléphone:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Adresse:
18, Burebierg
Code postal:
L-9841
Localité:
Wahlhausen (sandy.heinen@education.lu)
Pays:
Luxembourg
Catégorie du contact:
Adresse:
ladiescircle3@gmail.com
Téléphone:
Catégorie du contact:
Adresse:
13, Markebaach
Code postal:
9378
Localité:
Hoscheid
Téléphone:
Téléphone 2:
Catégorie du contact:
Adresse:
1, an der Triecht
Code postal:
L-9837
Localité:
Neidhausen
Téléphone:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact:
Adresse:
40, Akescht
Localité:
Wahlhausen
Pays:
L-9841
Téléphone:
Téléphone 2:
Catégorie du contact:
Catégorie du contact: