Agrarministère stellt zu Housen neie Fërderprogramm « Développement villageois » vir

Dernière modification le 17/04/2024

LU A Präsenz vun der Ressortministesch Martine Hansen huet de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau an Alimentatioun um Dënschdegowend am Centre culturel zu Housen säi neie Fërderprogramm « Développement villageois » virgestallt, deem seng Moossname fir d’Entwécklung vum ländleche Raum um neien Agrargesetz vun 2023 baséieren.
Donieft hunn awer och d’Leader-Initiativ an d’Ackerbauverwaltung Asta hir Ziler a Prioritéiten esou wéi och hir Berodungs- an Ënnerstëtzungsmoossname presentéiert.
D’Gemeng Parc Housen, déi mat Ënnerstëtzung vu Fërdermëttelen aus dem Agrarministère an de leschte Joeren ë.a. een neien Duerfsall zu Näidsen, ee neie Veräinslokal zu Konstem an eng flott Spillplaz zu Wuelëssen geschaf huet, seet dem Agrarministère a sengen Déngschter villmools Merci fir deen informativen Owend!

__________

FR En présence de la ministre du ressort, Mme Martine Hansen, le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de l’Alimentation a présenté mardi soir au centre culturel de Hosingen son nouveau programme de soutien « Développement villageois », dont les mesures se basent sur la nouvelle loi agraire de 2023.
L’initiative Leader et l’Administration des services techniques de l’agriculture (Asta) ont également présenté leurs objectifs, leurs priorités ainsi que leurs mesures de conseil et de soutien.
La Commune du Parc Hosingen, qui a créé ces dernières années, grâce aux subventions du ministère de l’Agriculture, entre autres une nouvelle salle de rencontre à Neidhausen, un nouveau local pour les associations à Consthum ainsi qu’une aire de jeux attractive à Wahlhausen, remercie chaleureusement le ministère de l’Agriculture et ses services pour cette soirée informative !

__________

DE Im Beisein von Ressortministerin Martine Hansen hat das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Ernährung am Dienstagabend im Kulturzentrum in Hosingen sein neues Förderprogramm « Dorfentwicklung » vorgestellt, dessen Maßnahmen auf dem neuen Agrargesetz aus 2023 beruhen.
Daneben haben aber auch die Leader-Initiative und die Ackerbauverwaltung Asta ihre Ziele, Prioritäten sowie ihre Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen präsentiert.
Die Gemeinde Parc Hosingen, die in den zurückliegenden Jahren mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Agrarministerium u.a. einen neuen Dorfsaal in Neidhausen, ein neues Vereinslokal in Consthum sowie einen attraktiven Spielplatz in Wahlhausen geschaffen hat, bedankt sich herzlich beim Ackerbauministerium und seinen Diensten für diesen informativen Abend!

 

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal