Flott Austauschversammlung tëscht der Gemeng Parc Housen an de lokale Veräiner

Dernière modification le 23/04/2024

LU Um Méindegowend, dem 22. Abrëll 2024, hat d’Gemeng Parc Housen, zesumme mam « Forum pour l’Emploi », déi lokal Veräinswelt op eng Informatiouns- an Austauschversammlung am Centre culturel zu Housen invitéiert. Nodeems de « Forum »-Direkter Pit Winandy de Veräinsvertrieder de regionale Projet « Cups System » fir d’Verléinen an dat professionellt Spulle vu Mehrwegbecheren um neie Site vum « Forum pour l’emploi » zu Housen virgestallt hat, huet de Schäfferot de Veräiner och dat villfältegt logistescht Material presentéiert, dat de Veräiner fir hir Manifestatioune gratis bereetgestallt ka ginn. Donieft gouf awer och nach ee Bléck op verschidde geplangte Neierungen geworf, wéi zum Beispill bäi der Sallnotzung. D’Gemeng seet deene net manner wéi 38 Veräiner, déi deen Owend präsent waren, ee grousse Merci. All Veräiner, déi net konnten do sinn, kënne sech den Dossier mat allen Informatioune vum Info-Owend awer och bäi der Gemeng Parc Housen (Tel. 92 13 41-21) ufroen.

__________

FR Lundi soir, le 22 avril 2024, la Commune du Parc Hosingen, en collaboration avec le « Forum pour l’Emploi », avait invité les associations locales à une réunion d’information et d’échange au centre culturel de Hosingen. Après que le directeur du Forum, Pit Winandy, ait présenté aux représentants des associations le projet régional « Cups System » pour la location et le nettoyage professionnel de gobelets réutilisables sur le nouveau site du Forum pour l’Emploi à Hosingen, le collège échevinal a présenté le matériel logistique varié qui peut être mis gratuitement à disposition des associations pour leurs manifestations. Par ailleurs, un coup d’œil a également été jeté sur diverses nouveautés prévues, par exemple en ce qui concerne l’utilisation des salles communales. La commune remercie chaleureusement les 38 associations représentées. Toutes les associations qui n’ont pas pu être présentes peuvent demander le dossier avec toutes les informations sur la soirée d’information auprès de la Commune du Parc Hosingen (tél. 92 13 41-21).

__________

DE Am Montagabend, dem 22. April 2024, hatte die Gemeinde Parc Hosingen die lokale Vereinswelt, gemeinsam mit dem « Forum pour l’Emploi », zu einer Informations- und Austauschversammlung ins Kulturzentrum in Hosingen eingeladen. Nachdem « Forum »-Direktor Pit Winandy den Vereinsvertretern das regionale Projekt « Cups System » zum Verleih und zur professionellen Reinigung von Mehrwegbechern am neuen Standort des « Forum pour l’Emploi » in Hosingen vorgestellt hatte, präsentierte der Schöffenrat das vielfältige Logistikmaterial, das den Vereinen kostenlos für ihre Veranstaltungen bereitgestellt werden kann. Daneben wurde aber auch noch ein Blick auf diverse geplante Neuerungen geworfen,  zum Beispiel bei der Nutzungs der kommunalen Dorfsäle. Die Gemeinde sagt den nicht weniger als 38 vertretenen Vereinen herzlichen Dank. Alle Vereine, die nicht anwesend sein konnten, können das Dossier mit allen Informationen zum Info-Abend gern  bei der Gemeinde Parc Hosingen (Tel. 92 13 41-21) beantragen.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal