Upassungen um RGTR-Busreseau vum 11. Dezember 2022 un

Dernière modification le 09/12/2022
 sue 🇱🇺 Ab dem 11. Dezember 2022 kënnt et zu weideren Adaptatiounen vu Fuerpläng am RGTR-Busréseau 🚌. Zu den Haaptpunkten, déi d’Gemeng Parc Housen betreffen, zielen:
👉 Aféierung vun enger zousätzlecher Linn 179 Ettelbréck-Clierf, déi och d’Lehmkaul, Housen, de Schinker, d’Houschter-Déckt an Houschent bedingt.
👉 Upassung vum Fuerplang vun der Linn 153 Housen-Holztem-Kautebaach fir zu Kautebaach d’Korrespondenz mam Zuch op der CFL-Nordstreck (Linn 10) ze verbesseren.
👉 Bäisetze vum Arrêt Rouderssen, Millewee op der Linn 152 Housen-Maarnech.
👉 Bäisetze vun enger Faart op der Schoulbuslinn A02 Kautebaach-Schinker-Clierf (6983 mat Départ um 16.37 Auer zu Clierf, Gare Q3).
👉 Upassung vum Fuerplang vun der Schoulbuslinn K44 Housen-Ënnereesbech.
Den Detail vun allen Adaptatioune fannt Dir um Internetsite vun der Mobilitéitszentral:
D’Gemeng bleift doriwwer eraus beméit, fir zesumme mam Mobilitéitsministère a senge Verwaltungen weider Verbesserungen vum ëffentlechen Transport an eiser Gemeng ze ereechen.
🇫🇷 En date du 11 décembre 2022, des changements d’horaires et/ou d’itinéraires vont entrer en vigueur sur certaines lignes de bus 🚌 du réseau RGTR. Figurent parmi les adaptations principales concernant la Commune du Parc Hosingen:
👉 l’introduction d’une nouvelle ligne 179 Ettelbruck-Clervaux desservant également les localités et lieux-dits de Lehmkaul, Hosingen, Schinker, Hoscheid-Dickt et Hoscheid.
👉 l’introduction sur la ligne 153 Hosingen-Holzthum-Kautenbach d’une correspondance à Kautenbach, Gare avec le train de la ligne ferroviaire 10.
👉 l’ajout de l’arrêt Rodershausen, Millewee sur la ligne 152 Hosingen-Marnach.
👉 l’ajout d’une course supplémentaire sur la ligne scolaire A02 Kautenbach-Schinker-Clervaux (6983 avec départ à 16.37 heures à Clervaux, Gare Q3).
👉 l’adaptation del’horaire de la ligne scolaire K44 Hosingen-Untereisenbach.
Retrouvez toutes les adaptations sur le site en ligne de la Mobilitéitszentral:
En collabortion avec le Ministère de la Mobilité et ses administrations, la commune restera également engagée afin d’améliorer davantage le transport public dans notre commune.

Des articles de la même catégorie