Renouvellement de la couche de roulement à Wahlhausen-Dickt (28 – 29 septembre)

Dernière modification le 22/09/2022
🇱🇺 Mëttwochs an donneschdes, den 28. a 29. September, gëtt an der Wuelesser Déckt de Stroossebelag erneiert. D’Strooss « an der Déckt » ass dowéinst den 28. September nëmme fir d’Riverainen op. De 29. September ass d’Strooss bis viraussiichtlich 18 Auer komplett fir den Trafic gespaart.
🇫🇷 Le mercredi et jeudi 28 et 29 septembre sera procédé au renouvellement de la couche de roulement à Wahlhausen-Dickt. Le 28 septembre la rue « an der Déckt » ne sera accessible qu’aux riverains. Le 29 septembre elle sera complètement barrée jusquà 18 heures environ.
🇩🇪 Am Mittwoch und Donnerstag, den 28. und 29. September, wird in Wahlhausen-Dickt der Straßenbelag erneuert. Die Straße « an der Déckt » ist daher am 28. September lediglich für Anrainer zugänglich. Am 29. September ist sie gänzlich für den Verkehr gesperrt, dies bis voraussichtlich 18 Uhr.

Des articles de la même catégorie