Rectificatioun vum Statec zur Volkszielung

Dernière modification le 08/11/2021

Well sech am offizielle Schreiwes vum Statec e Feeler ageschlach huet, wëlle mir Iech heimatt drop hiweisen, dass Dir de Questionnaire fir d’Volkszielung a Pabeierform tëscht dem 22. an dem 25. November 2021 vun Ärem Recenseur ausgedeelt kritt.

Den ausgefëllten Ziedel kënnt Dir bis spéitstens de 5. Dezember un d’Gemeng, de Statec oder Ären Recenseur schécken resp. ofginn.

Et sief drun erënnert, dass Dir tëscht dem 8. an dem 28. November och ganz einfach online un der Volkszielung kënnt deelhuelen. Weider Infoën dozou op www.rp2021.lu an an dësem Kuerzvideo.

__________

Vu qu’une erreur s’est glissée dans le courrier officiel du Statec concernant le recensement de la population 2021, nous tenons à vous informer que le questionnaire papier pour le recensement vous sera distribué par votre agent recenseur pendant la période du 22 au 25 novembre 2021.

Vous pouvez remettre votre questionnaire rempli jusqu’au 5 décembre au plus tard à l’administration communale, au Statec respectivement à votre agent recenseur.

Rappelons que pendant la période du 8 au 28 novembre vous pouvez également répondre à votre questionnaire en ligne. De plus amples informations sur www.rp2021.lu resp. dans la vidéo ci-jointe.

__________

Da sich in die offizielle Mitteilung des Statec der Fehlerteufel eingeschlichen hat, wollen wir Sie hiermit darauf hinweisen, dass Ihnen der Fragebogen zur Volkszählung in Papierform zwischen dem 22. und 25. November 2021 von Ihrem Volkszählungsagenten ausgehändigt wird.

Der ausgefüllte Fragebogen kann in der Folge bis spätestens zum 5. Dezember an die Gemeindeverwaltung, das Statec oder Ihren Volkszählungsagenten zurückgeschickt bzw. zurückgegeben werden.

Es sei daran erinnert, dass sie zwischen dem 8. und dem 28. November auch ganz einfach online an der Volkszählung teilnehmen können. Nähere Infos hierzu unter www.rp2021.lu bzw. in nebenstehendem Kurzvideo.

 

 

Des articles de la même catégorie

Andréck vum Virowend vu Nationalfeierdag

Andréck vum Virowend vu Nationalfeierdag

D'Gemeng Parc Housen seet alle Bierger a Veräiner ee grousse Merci, déi zu esou vill drop gehalen hunn, fir un de Feierlechkeeten um Virowend vu Nationalfeierdag derbäi ze sinn!! La Commune du Parc Hosingen tient à remercier vivement les nombreux citoyens et sociétés...

lire plus