OPGEPASST!! Stroossenaarbechten op der N7 an Housen tëscht dem 16. an 22. Juli 2024

Dernière modification le 02/07/2024

LU OPGEPASST: Tëscht dem 16. an dem 22. Juli 2024 ginn op der N7 an der Traversée vun Housen zwéi Chantieren ausgefouert, wouduerch zum Deel gréisser Deviatiounen néideg an och Niewestroossen méi belaascht wäerte sinn:

Vum 16. Juli (6 Auer) bis den 19. Juli (22 Auer) gëtt tëscht dem Agank vun Housen aus Richtung Maarnech bis op d’Héicht vum Garage Schweig d’Couche de Roulement erneiert.

Den Trafic aus Richtung Süden gëtt dofir iwwer den Eesberwee zu Housen (hannert deem leschten Haus) am sens unique an den Ourdall op Uewereesbech a Rouderssen geleet, vu wou aus et och am sens unique iwwer den CR 342 (resp. fir d’Camionen iwwer d’Dosberbréck) erëm rop op d’N7 Richtung Norden geet.

Den Trafic aus Richtung Norden gëtt dogéint duerch Housen geleet, wou wäerend dem Chantier op der N7 ëmmer eng Fuerbunn op bleift. Vum 16. (6 Auer) bis den 18. Juli (6 Auer) sinn d’Kräizunge vun der N7 mat de Stroossen Holzbicht/Duurchfaart/Am Graaf an Um Knupp net accessibel. Vum 18. (6 Auer) bis de 19. Juli (22 Auer) sinn d’Kräizunge vun der N7 mat de Stroosse Kraeizgaass an Am Eck net accessibel.

Vum 19. Juli bis den 22. Juli (4 Auer moies) gëtt dann op Héicht vun der Police de la route zu Housen d’Tranchée fir déi nei Creos-Héichspannungsleitung duerch d’N7 gezunn. Den Trafic aus Richtung Süden gëtt dofir iwwer de Schinker an den Ourdall op Pëtschent a Stolzebuerg geleet, vu wou aus et ab Uewereesbech am sens unique op Rouderssen, a vun do aus iwwer den CR 342 (am sens unique) resp. iwwer d’Dosberbréck erëm rop op d’N7 Richtung Norden geet.

Den Trafic aus Richtung Norden gëtt zu Housen bis op d’Kräizung mam Eesberwee geleet a vun do aus duerch d’Strooss op der Héi an d’Aktivitéitszon (ZAER) zeréck op d’N7 Richtung Schinker.

All Infoen zu Ännerungen an der Offallcollecte resp. am RGTR-Bustrafic gi matgedeelt, soubal d’Gemeng méi Informatiounen dozou huet.

Fir all Froen steet Ponts et chaussées ënnert Tel. 2846-3200 resp. d’Creos ënner Tel. 621 575 917 zur Verfügung.

 __________ 

FR ATTENTION : Entre le 16 et le 22 juillet 2024, des travaux routiers et d’infrastructure seront effectués sur la N7 dans la traversée de Hosingen. Ces travaux entraîneront en partie des déviations importantes et une charge plus élevée sur les routes secondaires :

Du 16 juillet (6h) au 19 juillet (22h), la couche de roulement sera rénovée entre l’entrée de Hosingen en provenance de Marnach et le Garage Schweig.

Le trafic en provenance du sud est donc dirigé vers la vallée de l’Our via l’Eesberwee à Hosingen (à partir de la dernière maison) en sens unique vers Obereisenbach et Rodershausen, d’où il est également dirigé en sens unique via le CR 342 (ou via Dasburg-Pont pour le trafic lourd) pour revenir vers la N7 en direction du nord.

Par contre, le trafic en provenance du nord est dirigé vers Hosingen, où une voie reste toujours accessible pendant le chantier sur la N7. Du 16 (6h) au 18 juillet (6h), les croisements de la N7 avec les rues Holzbicht/Duurchfaart/Am Graaf et Um Knupp ne seront pas accessibles. Du 18 (6h) au 19 juillet (22h), les croisements de la N7 avec les rues Kraeizgaass et Am Eck ne sont pas accessibles.

 __________

DE Du 19 juillet au 22 juillet (4 heures du matin), la tranchée pour la nouvelle ligne à haute tension de la Creos sera creusée à travers la N7 à la hauteur de la Police de la route à Hosingen. La circulation en provenance du sud sera déviée à partir du rond-point Schinker vers la vallée de l’Our en direction de Putscheid et Stolzembourg, d’où la circulation à sens unique à partir d’Obereisenbach vers Rodershausen et le retour vers la N7 en direction du nord via le CR 342 également en sens unique (ou via Dasbourg-Pont).

La circulation en provenance du nord est dirigée à Hosingen jusqu’au carrefour avec l’Eesberwee et de là, par la rue op der Héi et la zone d’activités (ZAER), elle revient vers la N7 en direction de Schinker.

Toutes les informations concernant les modifications de la collecte des déchets ou du transport public par bus RGTR seront communiquées dès que la commune disposera de plus d’informations à ce sujet.

Pour toute question, vous pouvez contacter l’administration des routes au 2846-3200 ou la Creos au 621 575 917.

ACHTUNG: Zwischen dem 16. und dem 22. Juli 2024 werden auf der N7 in der Ortsdurchfahrt von Hosingen Straßen- und Infrastrukturarbeiten durchgeführt, welche teils zu größeren Umleitungen und einer höheren Belastung der Nebenstraßen führen werden:

Vom 16. Juli (6 Uhr) bis 19. Juli (22 Uhr) wird zwischen dem Ortseingang von Hosingen aus Richtung Marnach und dem Autohaus Schweig der Fahrbahnbelag erneuert.

Der Verkehr aus Richtung Süden wird daher über den Eesberwee in Hosingen (ab dem letzten Haus) im Einbahnverkehr ins Ourtal nach Obereisenbach und Rodershausen geleitet, von wo aus es ebenfalls im Einbahnverkehr über den CR 342 (bzw. für den Schwerlastverkehr über Dasburg-Brücke) zurück zur N7 Richtung Norden geleitet.

Der Verkehr aus Richtung Norden wird dagegen durch Hosingen geleitet, wo während der Baustelle auf der N7 immer eine Fahrbahn befahrbar bleibt. Vom 16. (6 Uhr) bis zum 18. Juli (6 Uhr) sind die Kreuzungen der N7 mit den Straßen Holzbicht/Duurchfaart/Am Graaf und Um Knupp nicht zugänglich. Vom 18. (6 Uhr) bis zum 19. Juli (22 Uhr) sind die Kreuzungen der N7 mit den Straßen Kraeizgaass und Am Eck nicht zugänglich.

Vom 19. Juli bis zum 22. Juli (4 Uhr morgens) wird auf Höhe der Police de la route in Hosingen der Graben für die neue Creos-Hochspannungsleitung durch die N7 gezogen. Der Verkehr aus Richtung Süden wird ab dem Kreisverkehr Schinker ins Ourtal nach Pütscheid und Stolzemburg geleitet, von von wo aus es ab Obereisenbach im Einbahnverkehr nach Rodershausen und über den CR 342 ebenfalls im Einbahnverkehr (bzw. über Dasburg-Brücke) zurück zur N7 Richtung Norden geht.

Der Verkehr aus Richtung Norden wird in Hosingen bis zur Kreuzung mit dem Eesberwee geleitet und von dort aus durch die Straße op der Héi und die Gewerbezone (ZAER) zurück zur N7 Richtung Schinker.

Alle Informationen zu Änderungen bei der Müllabfuhr bzw. des öffentlichen RGTR-Busverkehrs werden mitgeteilt, sobald die Gemeinde mehr Informationen hierzu hat.

Für sämtliche Fragen steht die Straßenbauverwaltung unter Tel. 2846-3200 bzw. die Creos unter Tel. 621 575 917 zur Verfügung.

Des articles de la même catégorie

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

Nächst Gemengerotsitzung, den 18. Juli 2024

LU Een Donneschdeg, den 18. Juli 2024, ass um 8.30 Auer op der Gemeng zu Housen (11, Op der Héi) eng Sitzung vum Gemengerot Parc Housen. __________ FR Le jeudi 18 juillet 2024, à 8.30 heures, aura lieu à la mairie de Hosingen (11, Op der Héi) une séance du conseil...

lire plus
Aller au contenu principal