Opgepasst! Provisoresch Vëlosweeër deels just mat Mountainbike befuerbar

Dernière modification le 09/08/2022
🇱🇺 An der Lescht huet Ponts et chaussées op Initiativ vum Mobilitéitsministère an der Vereenegung « ProVelo.lu » op ville Plazen Feld- a Bëschweeër provisoresch als Radweeër 🚵‍♂️ ausgeschëldert a markéiert. Et sollt een awer beuechten, dass des Weeër deels net asphaltéiert an deels och nëmme mam Mountainbike befuerbar sinn, sou zum Beispill d’Verbindung tëscht Houschent an dem Parc Housen (Fuusselaach).
🇫🇷 Sur initiative du Ministère de la Mobilité et de l’association « ProVelo.lu », l’Administration des ponts et chaussées a récemment signalé et marqué de nombreux chemins ruraux et forestiers comme pistes cyclables provisoires 🚵‍♂️. Veuillez toutefois noter que certains tronçons de ces chemins ne sont pas asphaltés et uniquement practicables en VTT, comme par exemple entre Hoscheid et Parc Hosingen (Fuusselaach).
🇩🇪 Auf Initiative des Mobilitätsministeriums und der Vereinigung « ProVelo.lu » hat die Straßenbauverwaltung jüngst zahlreiche Feld- und Waldwege provisorscih als Fahrradwege 🚵‍♂️ beschildert und gekennzeichnet. Beachten Sie allerdings, dass manche Abschnitte dieser Wege nicht asphaltiert und teils nur mit dem Mountainbike befahrbar sind, so unter anderem auf dem Teilstück zwischen Hoscheid und Parc Hosingen (Fuusselach)

Des articles de la même catégorie