Gemengerot Parc Housen stellt d’Weeche fir d’Néierloossung vun enger Déiereklinik zu Housen

Dernière modification le 25/05/2023

LU Mat der Geneemegung vun engem Reservatiounskontrakt fir en Droit de superficie um ëmklasséierte Site vum ale Fussballsterrain op der Héi huet de Gemengerot Parc Housen a senger Sitzung vum Donneschdeg d’Weeche gestallt fir déi kënfteg Néierloossung vun enger Klengdéiereklinik zu Housen.

Ee weidere Kontrakt gouf mat der Islek Garage vun Housen ënnerschriwwen, déi och op deem genannte Site op der Héi, een Droit de superficie reservéiert fir eng nei Garage mat Wäschstrooss opzeriichten.

Béid Partner hunn domat elo déi néideg Planungssécherheet fir hir Projeten weider virunzedreiwen. Um Gelänn vum ale Fussballsterrain, deen elo Deel vun der kommunaler Aktivitéitszon ass, sollen an Zukunft nach weider Betriber an Dingschtleeschtungsservicer ugesidelt ginn.

__________

FR Avec la signature d’un contrat de réservation pour un droit de superficie sur le site reclassé de l’ancien terrain de football op der Héi, le conseil communal de la Commune du Parc Hosingen a posé ce jeudi les jalons pour l’installation d’une clinique vétérinaire à Hosingen.

Un autre contrat a été signé avec la Islek Garage qui reserve un droit de superficie sur le même site afin d’y ériger un nouveau garage avec tunnel de lavage.

Les deux partenaires disposent désormais de la prévisibilité nécessaire afin de faire avancer leurs projets respectifs. L’ancien terrain de football, faisant maintenant partie de la zone d’activités économiques communale, a été reclassé afin d’y implanter encore d’autres entreprises et prestataires de service.

_________

DE Mit der Unterzeichnung eines Reservationsvertrags für ein Flächennutzungsrecht auf dem umklassierten Gelände des ehemaligen Fußballfelds op der Héi hat der Gemeinderat Parc Hosingen am Donnerstag die Weichen zur künftigen Ansiedlung einer Kleintierklinik in Hosingen gestellt.

Ein weiterer Vertrag wurde mit der Islek Garage geschlossen, die ebenfalls ein Flächennutzungsrecht an besagtem Standort reserviert, um dort eine neue Autowerkstatt samt Waschstraße zu errichten.

Beide Partner verfügen somit nun über die notwendige Planungssicherheit, um ihre jeweiligen Projekte weiter vorantreiben zu können. Das ehemalige Fußballfeld, das inzwischen Teil der kommunalen Gewerbezone ist, war zuvor mit dem Ziel umklassiert worden, um dort in Zukunft noch weitere Unternehmen und Dienstleister anzusiedeln.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal