Gemengerot bestëmmt de Gilles Thilgen eestëmmeg zum neie Schäffen

Dernière modification le 21/07/2022
🇱🇺 A geheimer Sëtzung huet sech de Gemengerot Parc Housen en Donneschdegmoien eestëmmeg drop gëeenegt, dem Ministère de l’Intérieur de Gilles Thilgen als neie Schäffen ze proposéieren. Dee 25-jäerege Gilles Thilgen, deen 2017 als Zweetgewielten aus der Sektioun Konstem fir d’éischte Kéier an de Gemengerot gewielt gi war, trëtt domadder bis un d’Enn vun der lafender Mandatsperiod d’Nofolleg vum Jos Degrand un, dee kierzlech aus perséinleche Grënn vu sengem Schäffeposten zeréckgetruede war.
🇩🇪 In geheimer Sitzung hat sich der Gemeinderat Parc Hosingen am Donnerstagmorgen einstimmig dafür ausgesprochen, dem Innenministerium Gilles Thilgen als neuen Schöffen vorzuschlagen. Der 25-Jährige, der 2017 als Zweitgewählter aus der Sektion Consthum erstmals in den Gemeinderat gewählt worden war, tritt damit bis zum Ende der laufenden Mandatsperiode die Nachfolge von Jos Degrand an, der sein Schöffenamt kürzlich aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.
🇫🇷 En séance à huis clos, le conseil communal de la Commune du Parc Hosingen a décidé unanimement ce jeudi matin de proposer au Ministère de l’Intérieur que Gilles Thilgen soit assermenté en tant que nouvel échevin. En 2017, Gilles Thilgen (25 ans) a été élu pour la première fois au conseil communal, ceci avec le deuxième plus grand nombre de votes dans la section de Consthum. Il prendra la succession de Jos Degrand qui, pour des raisons personnelles, a récemment démissionné de son poste d’échevin.

Des articles de la même catégorie