Gemeng Parc Housen krut Naturpakt-Präis a Bronze iwwerreecht

Dernière modification le 12/05/2023

LU Als eng vu bis ewell eréischt sechs Gemengen am Land ass d’Gemeng Parc Housen viru Kuerzem um Naturpakt-Dag zu Beetebuerg vun der Ëmweltministesch Joëlle Welfring mat der Naturpakt-Zertifizéierung a Bronze ausgezeechent ginn. Mam Naturpakt soll d’Engagement die de Naturschutz um Gemengeniveau gefërdert ginn, fir dass d’Gemengen beschtméiglech hire Bäidrag zur Ëmsetzung vum nationale Naturschutzplang, vum Waasserbewirtschaftungsplang a vun der nationaler Startegie fir d’Upassung un d’Auswierkunge vum Klimawandel leeschte kënnen.

Ee grousse Merci un d’Ekipp vum Naturpark Our ronderëm de Karl Pickar an de Joël Toutsch, déi der Gemeng een zouverlässege Partner bei der Ëmsetzung vun de Naturpakt-Moossnamen ass!

__________

FR À l’occasion du Naturpakt-Dag à Bettembourg, Madame la Ministre de l’Environnement, Joëlle Welfring, a récemment décerné la trophée du Pacte Nature en bronze à la Commune du Parc Hosingen, une de jusqu’à présent seulement six communes du pays ayant atteint ce niveau de certification. Le Pacte Nature vise à promouvoir l’engagement en faveur de la protection de la nature au niveau communal et pour que les autorités locales contribuent à la mise en œuvre des objectifs du plan national concernant la protection de la nature, du plan de gestion des districts hydrographiques ainsi que de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique.

Un grand Merci à l’équipe du Parc naturel de l’Our autour de Karl Pickar et de Joël Toutsch, laquelle est un partenaire fiable de la commune dans l’implémentation des mesures du Pacte Nature!

__________

DE Als einer von bislang erst sechs Gemeinden im Lande wurde der Gemeinde Parc Hosingen jüngst anlässlich des Naturpakt-Tages in Bettemburg von Umweltministerin Joëlle Welfring die Naturpakt-Auszeichnung in Bronze verliehen. Mit dem Naturpakt soll das Engagement für den Naturschutz auf Gemeindeebene gefördert werden, damit die Kommunen ihren Beitrag leisten können zur Umsetzung der Ziele des nationalen Naturschutzplans, des Wasserbewirtschaftungsplans sowie der Strategie zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels.

Ein großes Dankeschön an das Team des Naturparks Our um Karl Pickar und Joël Toutsch, das der Gemeinde ein zuverlässiger Partner bei der Umsetzung der Naturpakt-Maßnahmen ist.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal