Gemeng Parc Housen décidéiert Energiespuermoossnamen

Dernière modification le 31/10/2022
🇱🇺 💡 Opgrond vun der aktueller Energiekris an am Kader vun der nationaler Campagne « Zesumme spueren – zesummenhalen » huet de Gemengerot vun der Gemeng Parc Housen mat Bléck op de Verbrauch vu Stroum a Brennes folgend Mesuren décidéiert:
 
👉 Ausschalte vun der Baussebeliichtung vu kommunale Gebaier a Monumenter an den Owes- a Nuetsstonnen (vun 22 Auer un)
👉 Opruff u Ponts et chaussées a Creos, fir déi ëffentlech Stroossebeliichtung nuets tëscht 1 a 5 Auer auszeschalten
👉 Verstäerkung vun den Efforte fir d’Ëmstellung vun de Stroosseluuchten op LED-Technik mat automatescher Dimmung
👉 Limitéierung vun der ëffentlecher Chrëschtbeliichtung
👉 Ersetze vun honnerte vun Neon-Tuben duerch LED-Luuchten an de Schoul- a Sportgebaier am Houser Parc a Reduzéierung vun den Ëffnungszäiten vun de Gebaier am Parc no de Schoul- a Schaffzäiten.
👉 Réduzéierung vun der Raumtemperatur an de Büroe vun de Verwaltungsgebaier an de Schoulsäll op 20 °C, an de Crèchen op 22°C an an de Sportshalen a wéineg genotzte Gebaier op 18°C.
👉 Erofsetze vun der Virlaftemperatur vun de Chaudièren – do, wou et Sënn mécht.
👉 Verstäerkt Kontrolle vun den Heizungsinstallatiounen an de Gemengegebaier.
👉 Regléiere vun der Beliichtung a Gebaier, wou Permanence muss garantéiert ginn (z.B. Kläranlagen) iwwer Beweegungsmelder.
 
💡 www.naturpark-our.lu
💡 www.zesumme-spueren.lu
💡 www.klima-agence.lu
🇫🇷 💡 En raison de la crise énergétique actuelle et dans le cadre de la campagne nationale « Zesumme spueren – zesummenhalen », le conseil communal de la Commune du Parc Hosingen a décidé de prendre les mesures suivantes en matière d’électricité et de chauffage:
 
👉 Extinction de l’ensemble de l’éclairage architectural communal pendant les heures nocturnes (à partir de 22h00).
👉 Lancement d’un appel à l’Administration des ponts et chaussées et à la Creos en vue de l’extinction de l’éclairage des rues et des voies publiques entre 01h00 et 05h00 du matin.
👉 Renforcement des efforts entamés en vue du rééquipement de l’éclairage public par des ampoules LED avec adaptation automatique de l’intensité lumineuse.
👉 Réduction de l’illumination pour Noël.
👉 Remplacement de plusieurs centaines de tubes fluorescents par des ampoules LED dans les structures scolaires et sportifs au Parc Hosingen et réduction des heures d’ouverture des bâtiments en dehors des heures de classe ou de service.
👉 Réduction de la température ambiante dans les bureaux des bâtiments administratifs et des salles de classe à 20°C, dans les crèches à 22°C et dans les bâtiments à basse fréquentation à 18°C.
👉 Abaissement – dans la mesure du possible – de la température de départ en modifiant la courbe de chauffe des chaudières.
👉 Contrôle renforcé des installations de chauffage dans les bâtiments communaux.
👉 L’éclarage de tous les bâtiments dans lesquels une permanence doit être garantie (p.ex. stations d’épuration) sera réglé par des détecteurs de mouvement.
💡 www.naturpark-our.lu
💡 www.zesumme-spueren.lu
💡 www.klima-agence.lu

Des articles de la même catégorie

Adventsfënsteren an der Gemeng Parc Housen

Adventsfënsteren an der Gemeng Parc Housen

Op Initiativ vun der Sport-, Jugend- a Kulturkommissioun ginn tëscht dem 1. an dem 24. Dezember erëm an den Dierfer vun der Gemeng Parc Housen 15 Adventsfënstere mat schéinen Advents- a Chrëschtdagsmotiver dekoréiert. Op verschiddenen Deeg  gëtt eng Fënster opgemaach,...

lire plus