Éischt Virbereedungsaarbechten am Kader vum Contournement vun Housen

Dernière modification le 16/03/2023
LU Am Hibléck op déi éischt Aarbechten am Kader vum Bau vum Contournement vun Housen huet Ponts et chaussées haut kuerz virun der Entrée vun Housen aus Richtung Norden verschidden Hecken a Beem ewechmaache gelooss. Den Aarbechten, déi sech op de noutwendege Minimum beschränken, stinn entspriechend Kompensatiounsmesuren am Sënn vun der Ëmwelt géigeniwwer, déi Deel vun der Autorisatioun sinn.
__________
FR En vue de la réalisation des premiers travaux pour la création du contournement de Hosingen, l’Administration des Ponts et Chaussées a fait procédér aujourd’hui au débroussaillage de quelques haies et arbres dans l’entrée de Hosingen en provenance du Nord. Ces travaux, qui se limitent au strict minimum nécessaire, seront contrebalancés par des mesures de compensation en faveur de l’environnement qui font partie de l’autorisation relative.
__________
DE Im Hinblick auf die Umsetzung der ersten Arbeiten zur Schaffung der Umgehungsstraße von Hosingen, hat die Straßenbauverwaltung heute kurz vor dem Ortseingang von Hosingen aus Richtung Norden einzelne Baum- und Heckenrodungsarbeiten durchführen lassen. Den Arbeiten, die sich auf das notwendige Minimum beschränken, stehen entsprechende Kompensationsmaßnahmen im Sinne der Umwelt gegenüber, die Teil der diesbezüglichen Genehmigung sind.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal