Aweiung vun der renovéierter aler Gemeng (Resonord), dem Paschtoueschgaart an der renovéierter Primärschoul zu Housen

Dernière modification le 15/05/2023

LU E Freideg war et der Gemeng Parc Housen an dem regionalen Office social Resonord eng grouss Freed, zesumme mat der Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen de Resonord-Sëtz an der renovéierter aler Gemeng, de frësch aménagéierte Paschtoueschgaart an déi fir Veräins- a Versammlungszwecker renovéiert al Primärschoul am Duerfkär vun Housen offiziell anzeweien.

Mam Ëmbau vun der fréierer Spuerkeess zu Raimlechkeete fir de Jugendtreff Norden an enger Noutfallwunneng, dem Bau vun enger neier Crèche oder och nach der Erweiderung vun der Produktiounskichen an der Huser Kannerstuff lafen d’Beméiungen ëm d’Erhalen a Beliewe vum historeschen Duerfkär och an de nächste Méint a Joeren nach weider.

__________

FR Vendredi passé, la Commune du Parc Hosingen et l’Office social régional Resonord ont procédé avec grand plaisir et en présence de Madame la Ministre de la Famille et de l’Integration, Corinne Cahen, à Hosingen à l’inauguration du siège du Resonord à l’ancienne mairie rénovée, du Paschtoueschgaart entièrement réaménagé et de l’ancienne école primaire renovée pour servir aux réunions et aux activités des associations locales.

D’ailleurs, avec la transformation de l’ancienne BCEE en maison des jeunes avec logement d’urgence, la construction d’une nouvelle crèche et l’extension de la cuisine de la Huser Kannerstuff, la préservation et la revitalisation du centre-village historique de Hosingen resteront à l’ordre du jour dans les mois et années à venir.

__________

DE Am Freitagnachmittag war es der Gemeinde Parc Hosingen und dem regionalen Sozialamt Resonord eine besondere Freude, im Beisein von Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen in Hosingen das renovierte und zum Resonord-Sitz umgestaltete alte Rathaus, den neu angelegten Paschtoueschgaart sowie die zu Vereins- und Versammlungszwecken restaurierte frühere Primärschule offziell ihren Bestimmungen zu übergeben.

Mit dem Umbau der ehemaligen Sparkassen-Filiale zum Jugendhaus samt Notfallwohnung, dem Bau einer neuen Kinderkrippe und der Erweiterung der Produktionsküche in der Huser Kannerstuff bleiben die Bemühungen um den Erhalt und die Neubelebung des historischen Hosinger Ortszentrums aber auch in den kommenden Monaten und Jahren weiter auf der Tagesordnung.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal