Ab Juni: Wëllkraider-Kartéierung laanscht Akerränn an der Gemeng Parc Housen

Dernière modification le 31/05/2024

LU Am Kader vum Naturpakt gëtt ab Juni an iwwert de Summer an der Gemeng Parc Housen eng Kartéierung vun den eenheemesche Wëllkraider laanscht d’Akerränner duerchgefouert. Dës soll Abléck an déi regional Verbreedung vun den Aarte an esou op den Zoustand vun der Biodiversitéit am Oppeland ginn.

Et kann deemno sinn, dass Dir an de kommende Woche Mataarbechter vum beoptragte Bureau d’études op den ëffentleche Feldweeër begéint. Si sinn ugehalen, virsiichteg virzegoen, esou dass et zu kenge Schied an de Kulture kënnt a keng Planze plattgetrëppelt ginn. D’Kartéierung vun de Wëllkraider laanscht d’Akerränn wäert och zu kenge Restriktioune fir d’Schaffweis vun de Bauere féieren.

__________

FR Dans le cadre du Pacte nature, une cartographie des herbes sauvages indigènes le long des bordures de champs sera réalisée à partir de juin et pendant l’été dans la Commune de Parc Hosingen. Celle-ci doit permettre de se faire une idée de la répartition régionale des espèces et donc de l’état de la biodiversité en milieu ouvert.

Il est donc possible que vous rencontriez dans les semaines à venir des collaborateurs du bureau d’études mandaté sur les chemins publics. Ceux-ci sont tenus d’agir avec prudence afin de ne pas endommager les cultures et de ne pas piétiner les plantes. La cartographie des herbes sauvages le long des bordures de champs n’entraînera pas non plus de restrictions dans les méthodes de travail des agriculteurs.

__________

DE Im Rahmen des Naturpakts wird ab Juni und über den Sommer hinweg in der Gemeinde Parc Hosingen eine Kartierung der heimischen Wildkräuter entlang der Ackerränder durchgeführt. Diese soll einen Einblick in die regionale Verbreitung der Arten und so in den Zustand der Biodiversität im Offenland verschaffen.

Es kann demnach sein, dass Sie in den kommenden Wochen Mitarbeiter des beauftragten Studienbüros auf den öffentlichen Feldwegen begegnen. Diese sind angehalten, vorsichtig vorzugehen, sodass keine Schäden an den Kulturen entstehen und keine Pflanzen niedergetreten werden. Die Kartierung der Wildkräuter entlang der Ackerränder wird auch zu keinen Einschränkungen der Arbeitsweise der Landwirte führen.

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal